Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme

Algemeen Beleid

Het Ministerie heeft naast haar taakstelling de plicht om bij te dragen aan de beheersing van de financieel-economische crisis, de beheersing van de effecten van de COVID-19 pandemie, het stimuleren van economische groei, diversificatie en werkgelegenheid, en het creëren van sociale zekerheid en betere kansen voor elke Surinamer. Om optimaal bij te dragen aan de lange termijn doelen van de regering en de sector heeft het Mministerie haar beleidsdoelen toegespitst aan:

 • De behoeften en doelen van de sectoren,
 • De nationale doelen opgenomen in het regeerakkoord 2020-2025,
 • De doelen uitgezet in het Hherstelplan,
 • De lange termijn ontwikkelingsvisie van het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-206,
 • Alsook de internationale verdragen, standaarden en vooruitzichten.

Dit beleidsplan dient als hulpmiddel voor het vormen van economische, sociaal-maatschappelijke en moderniseringsbeleid.
Beleidsuitgangspunten
Met in achtneming van de verwachtingen en de rol die het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme zal innemen binnen de regering zijn de volgende beleidsuitgangspunten van belang:

Het beleid van het Ministerie en de onder het Ministerie ressorterende staatsbedrijven/ parastatalen/ moet bijdragen aan het economisch beleid. Binnen dit beleid moet worden meegenomen

 • Het Ministerie dient de instituten onder haar beheer die bijdragen aan de transport, communicatie en toerisme sector te versterken.
 • Het Ministerie is verantwoordelijk voor het doorlichten onder het Ministerie ressorterende staatsbedrijven/ parastatalen.
 • Het Ministerie dient beleidsmaatregelen door te voeren ter versterken van de particuliere en openbare Transport, Communicatie en Toerisme Sector.
 • Het Ministerie zal good governance en financial accountability binnen het Ministerie en de onder het Ministerie ressorterende staatsbedrijven/ parastatalen moeten implementeren om duurzaam en verantwoordelijk beleid uit te zetten.
 • Het beleid van het Ministerie en de activiteiten van de onder haar ressorterende staatsbedrijven/ parastatalen/ stichtingen moeten duurzaam ten voordelen komen voor de inkomsten van de staat.

Het beleid van het Ministerie moet bijdrage aan de Sociaal-maatschappelijke ontwikkeling.

 • Het Ministerie moet beleid maken welke leidt tot verlichting en verbeterd welzijn onder de sociaal zwakkeren
 • Opleidingsmogelijkheden creëren voor Surinamers die binnen de transport, communicatie en toerisme sector wensen te werken.
 • Het ontsluiten van het binnenland eenieder in Suriname toegang heeft tot onderwijs, medische zorg en nodige faciliteiten.
 • Awareness creëren binnen de samenleving over de mogelijkheden binnen de transport, communicatie en toerisme sector.
 • Skills en geletterdheid creëren binnen de samenleving zodat individuen gebruik kunnen maken van de transport, communicatie en toerisme diensten binnen hun omgeving.

Ten derde heeft het Ministerie de verantwoordelijkheid om zichzelf en de sector bij te staan bij de Technologische ontwikkelingen en vereisten van de globale markt. Dit houdt in:

 • Het Ministerie dient modernisatie en digitalisatie van processen binnen het Ministerie te bevorderen en stimuleren.
 • Het Ministerie dient haar communicatie naar de samenleving toe te verbeteren en aan te passen op de huidige en meest gebruikte communicatiekanalen.
 • Het Ministerie dient verouderde wetgeving aan te passen en nieuwe wetgeving te maken welke is toegespitst op de recente ontwikkelingen en behoeften van de sectoren.
 • Het Ministerie dient wetgeving, beleidsmaatregelen en concepten te vormen voor een duurzaam beleid binnen de transport, communicatie en toerisme sector.
 • Het Ministerie dient de mogelijkheden en kansen voor internationale participatie in de transport- en communicatie marketen te vergroten.

Thema’s
Voorts is er voor bepaalde onderwerpen mondiaal veel aandacht. Deze thema’s vereisen mondiaal een geïntegreerde aanpak van het Ministerie en haar nationale en internationale partners waaronder:

 • Duurzaamheid & net zero waaronder het bereiken van de COP 2026 doelen en het voorkomen van verdere opwarming van de aarde.
 • Safety and Security binnen de transport- en ICT sector .
 • Connectivity & Accesibility verhogen voor een soepele doorstroom van goederen en diensten. En een goede bereikbaarheid van deze goederen en diensten voor eenieder.
 • Het stimuleren van exclusiviteit door het betrekken van belanghebbenden die anders zouden worden uitgesloten of gemarginaliseerd.
 • Het implementeren van goed bestuur – Good Corporate Governance (GCG) voor langdurige economische en sociale voordelen voor bedrijven en de sectoren.
 • Zekerheid van voorzieningen binnen de samenleving zoals transport en communicatie.
 • Het bevorderen van waarde toevoegings activiteiten binnen de sectoren ter bevordering van de Surinaamse economie en werkgelegenheid.
 • Het stimuleren van innovatie en export-gerichtheid bij ondernemers, bedrijven en exporteurs.
 • Het stimuleren van meer Local Content in voorbereiding op de groeiende olie en gasindustrie.

Beleidsdoelen
De beleidsdoelen van het Ministerie zijn aldus:
Bijdragen aan het herstel en de stabilisatie van de Economie

 • Het bijdragen aan de staatsinkomsten door het ministerie en de onder haar ressorterende parastatalen en instituten.
 • Randvoorwaarden scheppen voor diversificatie in diensten en goederen binnen de transport, communicatie en toerisme sector.
 • De private sector steunen tijdens haar herstel na de economische crisis en COVID-19 pandemie.
 • Het bestuurssysteem versterken door good governance en een financial accountability in te voeren binnen het Ministerie en de onder haar ressorterende parastatalen en instituten.
 • Verouderde wetgeving aanpassen en nieuwe wetgeving creëren op basis van de behoeften van de sector en globale ontwikkelingen.
 • De instituten & autoriteiten binnen de transport, communicatie en toerisme versterken, zodat zij zelfstandig en duurzaam kunnen bijdragen aan de sector.

Het verder ontsluiten van Suriname zowel op nationaal als internationaal gebied.

 • Het bevorderen van landelijk telecommunicatie bereik door het plaatsen van plaatsen van telecommunicatiefaciliteiten in rurale gebieden.
 • Het creëren van nieuwe transportverbindingen en overeenkomsten ten gunste van het binnenland en buitenland
 • Het bevorderen van de transportveiligheid door het investeren in faciliteiten.
 • Het optimaliseren van de capaciteit van de transport- en telecom, en toerisme sector
 • Suriname als toeristische destinatie positioneren.
 • Internationale telecommunicatiemogelijkheden benutten
 • Wereldwijde voetafdruk vergroten en internationalisering van diensten bevorderen

Werkgelegenheid, kennis en betrokkenheid bevorderen met de sector instituten en autoriteiten.

 • Het opleiden van de bevolking om capaciteiten op te bouwen voor de Transport, Communicatie en Toerisme sector
 • Werkgelegenheid creëren voor de lokale bevolking binnen de Transport, Communicatie en Toerisme sector
 • Het informeren en betrekken van de lokale bevolking bij de ontwikkelingen en implementeren van nieuwe transport, communicatie en toerisme diensten

Het moderniseren en digitaliseren van de sectoren

 • Het implementeren van nieuwe technologie om verbeterde veiligheid, integratie, connectiviteit en toegankelijkheid van mensen en goederen te bevorderen
 • Een duurzaam en groen beleid vormen en implementeren, waarbij 93% groen beter benut wordt.