Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie

Invoer, Uitvoer en Deviezen Controle (IUD)

De Dienst Invoer-,Uitvoer- en Deviezencontrole (IUD) is een afdeling van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) die belast is met aangelegenheden van handelspolitieke aard, met name het verlenen van invoer-, uitvoer-, en doorvoervergunningen ingevolge de Wet Goederenverkeer. Bij invoer- en uitvoervergunningen wordt het H-03 formulier gebruikt en bij doorvoervergunning het G–Invoer formulier.

De dienst IUD is mede belast met de afgifte van vergunningen voor de uitvoer van deviezen ingevolge de deviezen regeling. De afhandeling hiervan geschiedt na goedkeuring van de deviezen commissie. Bij de uitvoer van deviezen wordt er een G-uitvoer formulier verstrekt.
Met de implementatie van de handelsliberalisatie per 1 september 1999 mag een ieder vrij importeren en exporteren nadat hij zich heeft laten registreren bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF).

Krachtens de Wet Goederenverkeer (S.B. 2003 no. 58) en het Besluit Negatieve Lijst (S.B. 2003 no.74) die per 18 september 2003 van toepassing is, onderscheiden wij vier (4) categorieën van goederen:

 • De goederen waarvan de invoer of uitvoer is verboden, aan een vergunning gebonden danwel anderszins beperkt is, zijn vermeld op het Besluit Negatieve Lijst;
 • Goederen waarvan de invoer en uitvoer verbonden is aan een vergunning.
 • Goederen ten aanzien waarvan bij de invoer-en uitvoer een bijzondere behandeling geldt.
 • Vrije goederen, zijnde de goederen die niet vallen onder 1, 2 en 3. Krachtens S.B. 2003 no. 78 bestaat er een registratieplicht voor import- en exportvergunningen, die impliceert dat bij elke import of export het Enig Document geregistreerd dient te worden bij de UID.

Invoer
De vereiste documenten die een importeur dient te overleggen voor de import van goederen zijn:

 • Airway Bill/Bill of Lading: Verschepingsdocument afgegeven door de Luchtvaartmaatschappij of de Scheepvaartmaatschappij
 • Factuur en eventueel Certificaat van Oorsprong, indien de goederen uit de CARICOM afkomstig zijn
 • H-03 formulier : In geval het goederen van de zogenaamde Negatieve Lijst (artikel 2 en 3 van het Besluit Negatieve Lijst) betreft zal een H-03 vergunning van de Dienst IUD nodig zijn. Indien advies nodig is van een andere Ministerie/departement, zal de importeur zich eerst moeten wenden tot dat Ministerie voor goedkeuring alvorens de documenten bij de IUD in te dienen.
 • Voor goederen gebonden aan specifieke voorwaarden kan volstaan worden met een certificaat van de betrokken instantie (BOG Voedingswaren, de Farmaceutische Inspectie en Bureau Registratie Geneesmiddelen Medicamenten)

Uitvoer
De vereiste documenten die een exporteur dient te overleggen bij de uitvoer van goederen zijn:

 • Airway Bill/Bill of Lading: Verschepingsdocument afgegeven door de luchtvaartmaatschappij of de scheepvaartmaatschappij.
 • Factuur en eventueel Certificaat van Oorsprong, indien de goederen naar de CARICOM gaan.
 • Afhankelijk van het product kan het ook zijn dat men zich eerst dient te begeven naar een bepaalde instantie/ instituut of ministerie (Bijvoorbeeld: voor hout en houtproducten dient men zich eerst  aan te melden bij de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht). Echter  blijft de Dienst IUD nog steeds de autoriteit die de vergunningen verleent.
 • H-03 vergunning: in geval het goederen van de zogenaamde Negatieve Lijst (artikel 2 en 3 van het Besluit Negatieve Lijst) betreft, zal een H-03 vergunning van de Dienst IUD nodig zijn en eventueel een gunstig advies van een andere Ministerie/departement ter zake, met betrekking tot de uitvoer.

De H-03 vergunning dient in drievoud ingediend te worden en wel als volgt:

           -Exemplaar bestemd voor de Dienst IUD
           -Exemplaar Aanvrager
           -Exemplaar Douane

 • Indien advies nodig is van een andere Ministerie of department, zal de exporteur zich eerst moeten wenden tot dat Ministerie of departement.

Doorvoer
Bij doorvoer moeten de ingediende stukken gepaard gaan met:

 • Een brief met de aanvraag om de betreffende goederen te mogen doorvoeren.
 • G-invoer met vermelding van het bedrag ad 15% van de cifwaarde voor goederen uit overige landen en 5% voor goederen uit Brazilië.
 • Factuur van de desbetreffende goederen.
 • Airway Bill/Bill of Lading   van de desbetreffende goederen.
 • De in- en uitvoer van waarden is een samenspel tussen de Deviezencommissie en de Dienst IUD. De toestemming wordt verleend door de Deviezencommissie ingevolge de Deviezenregeling (G.B. 1947 no.136), waarna de vergunning wordt afgehandeld door de Dienst IUD.

Relevante wetten/documenten voor de dienst IUD:

 • G-invoer formulier
 • G-uitvoer formulier
 • Wet Goederenverkeer (S.B. 2003 no. 58) van 8 juli 2003 houdende nieuwe regelingen betreffende het internationale goederenverkeer in PDF File
 • Staatsbesluit van 18 september 2003 (Besluit Negatieve Lijst (S.B. 2003 no.74)) ter uitvoering van de artikelen 3 lid 3 en 8 van de Wet Goederenverkeer (S.B. 2003 No. 58) in PDF file
 • Staatsbesluit van 2 februari 2006 houdende wijziging van het Besluit Negatieve Lijst (S.B. 2003 No. 74) in PDF file
 • Beschikking van de Minister van Handel en Industrie van 13 september 2005 No. 370 houdende wijziging van het Besluit Negatieve Lijst 2003 (S.B. 2003 No. 74) in PDF file
 • IT formulier in PDF file
 • Enig Document in PDF file
 • H-03 vergunning in PDF file