Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Buitenlandse zaken, Internationaal Business en Internationale samenwerking

Personen van Surinaamse Afkomst (PSA)

Op 21 januari 2014 (SB 2014 no. 8) werd de wet houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst (PSA) en de rechten en plichten die uit die status voortvloeien afgekondigd door de President van de Republiek Suriname. Middels deze wet hebben de Personen van Surinaamse afkomst de mogelijkheid de status van Personen van Surinaamse afkomst te activeren.

Een PSA gerechtigde (artikel 2 Wet PSA, S.B. 2014 no.8) is iedere persoon die niet de Surinaamse nationaliteit bezit en die:

  1. In Suriname geboren is, met uitzondering van hen wier ouders, die zelf niet van Surinaamse afkomst zijn/waren, in buitenlandse dienst of voor studie of enige nadere zaak tijdelijk in Suriname vertoeven/vertoefden bij de geboorte van die persoon;
  2. Niet in Suriname geboren is, maar ten minste één ouder heeft op basis van lid 1 van dit artikel van Surinaamse afkomst is;
  3. Niet in Suriname geboren is, maar tenminste één grootouder heeft die op basis van lid 1 van dit artikel van Surinaamse afkomst is.

Gezinsleden:

  • De PSA gerechtigde die zijn/haar status activeert, kan een “PSA document voor gezinsleden” aanvragen voor zijn/haar wettige partner(Surinaams BW) indien deze zelf geen recht heeft op de status en/of voor elk van zijn/haar minderjarige (pleeg) kinderen die tot het gezin van de PSA behoren.
  • Een minderjarige kan recht hebben op de PSA status ingevolge de Wet PSA, terwijl de ouder/voogd dit recht zelf niet heeft. De ouder/voogd kan dan op basis van artikel 5 lid 5 van de Wet PSA als wettelijke vertegenwoordiger de PSA status voor de minderjarige activeren. Daarbij kan hij/zij,indien behorende tot het gezin waarvan de minderjarige deel van uitmaakt, zelf ook het PSA document voor gezinsleden aanvragen.

Hoewel het recht op de PSA status veel mensen toekomt is het aannemen van de status vrij. De activering van de PSA status kan aangevraagd worden via de website

BENODIGDE DOCUMENTEN (BEWIJSSTUKKEN) /ACTIVERING VAN DE PSA STATUS

In onderstaande lijst zult u kunnen nagaan welke documenten/bewijsstukken u nodig zal hebben:

Benodigde documenten/Bewijsstukken/pasfoto per formulier, per persoon
Wat heeft u nodig? 
Omschrijving/Voorwaarden waaraan het document e.a. moet voldoen
Waarop moet u letten? 
1 (één)zwart-wit pasfoto of een kleuren pasfotoRecente datum (goedgelijkend) enGoede kwaliteit (fotostudio kwaliteit), niet gebruikte (gevouwen pasfotos).pasfoto’s van heren met oorknopjes worden niet geaccepteerd.pasfoto gemaakt met een mobiele telefoon( selfie) wordt niet geaccepteerd.Pasfoto met groot reclame opschrift wordt niet geaccepteerd.pasfoto inscannen in het programma JPGDe pasfoto  dient met het gezicht recht naar voren (frontaal) en zo dichtbij mogelijk gemaakt te zijn.Uw volledig gezicht en beide oren dienen te zien te zijn.Let wel:Hoofddeksels en zonnebrillen zijn niet toegestaan.
Een kopie van de personalia uit het geldige paspoort van de aanvragerKopie van de pagina met de pasfoto en personalia
Een  (gelegaliseerde) geboorteaktea.   Personen die geboren zijn in Suriname dienen een geboorteakte uit Suriname in te dienen.Een geboorte akte is (vooralsnog) verplicht gesteld om de Surinaamse afkomst te bepalen. 

Indien men zelf niet beschikt over een geboorteakte uit Suriname dan bestaat de mogelijkheid dat men het aanvraagt via de familie in Suriname of via  een diplomatieke/consulaire vertegenwoordiging van Suriname.b. Personen van Surinaamse afkomst behorende tot de categorie niet geboren in Suriname. De buitenlandse geboorteakte dient voorzien te zijn van een legalisatie/apostille.Indien de geboorteakte niet in het Nederlands of Engels is gesteld,is tevens een officiële vertaling naar een van de talen vereist is.
Bewijs van betaalde leges voor het PSA document Een kopie van het betalingsbewijs c.q. het bewijs van betaling per bank/overschrijving.Hoe en waar u de leges kunt betalen staat verder in de tekst vermeld bij D. Betaling leges

Let wel: U dient de betaling te hebben verricht voordat u overgaat tot het invullen van het formulier.

Er is geen ideal optie. U ontvangt geen factuurachteraf. 
Een bewijs van burgerlijke staat of internationaal uittreksel uitsluitend voor gehuwde personen die
als gezinslid aanspraak maken op de PSA status
Alleen van toepassing op personen die het recht op de PSA status ontlenen aan hun echtgenoot/echtgenote(Surinaams burgerlijk wetboek). Het bewijs van burgerlijke staat of een internationaal uittreksel: -dient te vermelden, de naam, geboortedatum en geboorteplaats van de partner en de datum van het huwelijk;-mag niet ouder dan 3 maanden zijn-dient voorzien te zijn van een apostille (legalisatie).Indien het bewijs niet in het Nederlands of Engels is gesteld, zal tevens een officiële vertaling naar een van die talen vereist zijn. 
Gelegaliseerd bewijs van Gezag/voogdijschap in geval van minderjarigen Kopie  van de paspoortgegevens van de ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordigerIndien de aanvraag voor een minderjarige (jonger dan 18 jaar) wordt ingevuld door duidelijk geïdentificeerde ouder(s)/voogd/wettelijk vertegenwoordiger mag een gelegaliseerd “Bewijs van gezag” over de minderjarige niet ontbreken.
Voor de aanvragers die zelf niet in Suriname geboren zijn, zullen de volgende extra documenten of bewijzen nodig zijn: 
a. Indien de PSA aanvrager het recht op de PSA status ontleent aan de ouder(s): Een geboorteakte van 1 één ouder die in Suriname geboren is.b. Indien de PSA aanvrager het recht op de PSA status ontleent aan de grootouder(s): 1. Een geboorteakte van 1 één grootouder die in Suriname geboren is en

2. De buitenlandse geboorteakte van de ouder in desbetreffende familierechtelijke betrekking. 
     Let wel: In geval b. dient men naast de eigen geboorteakte, nog 2 (twee) geboorteaktes te overleggen.

Noot: Buitenlandse geboorteaktes met apostille (legalisatie) en indien van toepassing een officiële vertaling naar het Nederlands of Engels.

Scan- en oplaad tips:

De pasfoto altijd opladen in een JPG bestand.
Voor documenten die uit 1 pagina bestaan a.u.b. ook PDF gebruiken.

In het PSA formulier is er maar 1 (één) oplaad knop voor elk soort document.

Documenten die uit meer dan 1 pagina bestaan dienen daarom als 1 (één) bestand/file in PDF op de PC gescand te worden.

Bijvoorbeeld een geboorteakte met een apostille a/d achterzijde.
De voor- en achterzijde van de geboorteakte (2 pagina’s) zult u moeten scannen als 1 (één) PDF bestand/file.

Ga naar het PSA aanvraagformulier.

MINBIBIS