Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Werkbezoek Suriname aan India in breder perspectief

President Chandrikapersad Santokhi zal, op uitnodiging van de premier van India, Narendra Modi, als eregast aanwezig zijn tijdens de 17e Pravasi Bharatiya Divas Convention (PBD), welke van 8 – 10 januari 2023 zal plaatsvinden in Indore, Madhya Pradesh. Tijdens dit werkbezoek is president Santokhi tevens eregast bij de “Inaugural Session of the Global Investors Summit”, welke op 11 januari 2023 plaatsvindt en waarbij de speciale focus gericht zal zijn op de segmenten van de sessies betreffende olie- en gaswinning.

Op uitnodiging van premier Narendra Modi, zal het Surinaamse staatshoofd tevens de “Concluding Leaders session of the Voice of the South Summit” virtueel bijwonen op 12 en 13 januari 2023. Deze Summit zal ontwikkelingslanden een platform bieden om gezamenlijke deliberaties te voeren en oplossingsmodellen aan te dragen voor de vele globale uitdagingen, daarbij inspelend op het thema van de Summit: “Unity of Voice, Unity of Purpose”.

De Republiek Suriname en de Republiek India onderhouden reeds 46 jaar hechte bilaterale banden, en wel vanaf 23 januari 1976. Er zijn wederzijdse diplomatieke vertegenwoordigingen met aan het hoofd een buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur. India heeft in 1977 haar ambassade geopend in Paramaribo en Suriname heeft in het jaar 2000 haar ambassade geopend in New Delhi.

De president zal vergezeld zijn van een kleine delegatie, waaronder minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). Naast de participatie in het diaspora evenement zullen gesprekken gevoerd worden met het staatshoofd, de premier en de minister van Buitenlandse Zaken van India over de bilaterale – alsook multilaterale samenwerking.

De belangstelling voor India als strategische partner neemt wereldwijd toe. India is één van de belangrijkste regionale grootmachten en speelt daarmee een cruciale rol binnen de Indo-Pacific regio. Voorts neemt India actief deel aan verschillende regionale fora, waaronder de Association of South-East Asian Nations (ASEAN). ASEAN is een regionale organisatie die tot doel heeft de economische en veiligheidssamenwerking tussen haar leden te bevorderen.

In het huidige geopolitieke klimaat neemt het strategisch belang van India ook voor Europa toe. Anderzijds is de EU één van de belangrijkste handelspartners van India, waarbij Nederland een bijzondere rol vervult. India bekleedt van 1 december 2022 tot 30 november 2023 het voorzitterschap van de Group of Twenty (G20), zijnde het belangrijkste intergouvernementele forum voor internationale economische samenwerking. Het forum speelt een belangrijke rol bij het vormgeven en versterken van de mondiale architectuur en het bestuur van alle belangrijke internationale economische kwesties. Binnen het voorzitterschap van de G20 streeft India ernaar te fungeren als een “catalyst for global change” in een tijd waarin de wereld in de greep is van immense geopolitieke uitdagingen en als gevolg hiervan spanningen, economische vertraging, stijgende voedsel- en energieprijzen en de negatieve effecten van de Covid–19 pandemie het hoofd tracht te bieden.

De regering van India kan haar politieke kapitaal gebruiken om doortastender stappen te ondernemen, waarbij tevens Suriname gebaat zal zijn bij wederzijdse handelsliberalisering. Voor Suriname betekent dit niet alleen toegang hebben tot of krijgen van betere afzetmarkten, goedkopere goederen en producten van hoge kwaliteit, maar ook meer keuzemogelijkheden. Exporteurs zullen als zodanig kunnen profiteren van de handelsliberalisering, toegang tot ruimere afzetmarkten en meer concurrerende inputs, hetgeen zijn weerslag zal hebben in de bevordering en/of toename van de lokale productie van goederen en diensten.

Ook op regionaal gebied speelt India een belangrijke rol, te noemen India-Caricom relatie op het gebied van capaciteitsversterking, schenkingen, uitwisseling van deskundigen. De samenwerkingsrelatie die Suriname onderhoudt met India wordt beschouwd als een strategische partnerschap, welke zich manifesteert in het samenwerkingspotentieel tussen beide landen. Binnen dit partnerschap wordt de focus voornamelijk gelegd op de realisatie van nationale doelen en duurzame ontwikkeling door de implementatie van bilaterale samenwerkingsprojecten. Verder zijn de technische assistentie en financiële ondersteuning ook belangrijk welke geschieden middels de verstrekking van kredietlijnen en capaciteitsversterking, door speciale trainingsprogramma’s zijdens India. Eveneens is er sprake van de uitwisseling van expertise en ervaring op diverse gebieden waarbij gebruik wordt gemaakt van het “Small Grants Assistant Programma” voor de ondersteuning van “grass roots” projecten (gemeenschapsontwikkelingsprojecten).

Suriname heeft mogen rekenen op de samenwerking en ondersteuning van de regering van India op diverse gebieden waaronder, in alle dankbaarheid, tijdens de tijdens de Covid-19 pandemie. India heeft in dit kader haar bereidwilligheid en solidariteit getoond ter ondersteuning van de Surinaamse regering middels diverse donaties in de vorm van medische hulpgoederen en vaccines. Bij de overstromingen in het binnenland van Suriname, heeft India zich eveneens solidair opgesteld middels het aanbieden van donaties.

Er is ook sprake van optimale samenwerking met en ondersteuning van India op het gebied van defensie, parlement, agrarische sector, capaciteitsversterking in het algemeen (trainingen en studiebeurzen), en cultuur, zonder daarbij een limitatieve opsomming voorop te stellen.

De verdieping van de bilaterale banden kan de diaspora gemeenschap van beide landen stimuleren bij het promoten en bevorderen van investeringen. Dit aspect is aan de orde gesteld tijdens de laatste politieke dialoog in het kader van de 7e Gemengde Commissie Vergadering Suriname-India. Deelname aan evenementen zoals de PBD Convention, heeft tot doel een platform te bieden, voor de bevordering en/of ontwikkeling van de sociale- en economische banden tussen India en haar diaspora.  Samenwerking op dit gebied zal een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de implementatie van de beleidsdoelen van de regering, met name gerelateerd aan de bevordering van, onder andere, internationale handel en internationale samenwerking met de diaspora gemeenschappen.

Voorts hebben beide landen een enorm potentieel om de handels- en economische betrekkingen te bevorderen. Beide landen zijn voornemens de samenwerking op het gebied van de agrarische sector te intensiveren door de uitvoering van een gezamenlijk werkplan onder supervisie van een Gezamenlijke Werkgroep (JWG), welk werkplan tijdens het aanstaand werkbezoek geconcretiseerd zal worden.

Vermeldenswaard is de prestigieuze onderscheiding van president Chandrikapersad Santokhi, als Chief Guest, middels de toekenning van de “Pravasi Bharatiya Samman Award (PBSA)” (medaille) en de bijbehorende “Sanad” (certificaat) in het kader van de 16e editie van de Pravasi Bharatiya Divas Convention” in 2021. Een verworvenheid binnen de historische verbondenheid tussen Suriname en India, kenmerkt zich tevens door de commemoratie van 150 jaar Hindoestaanse Immigratie naar Suriname in het jaar 2023.

Middels het ‘Mechanisme van de Gezamenlijke Commissie Vergaderingen’ en overige politieke overlegmomenten vinden er reguliere deliberaties plaats op het niveau van de ministers belast met buitenlandse aangelegenheden en andere hoogwaardigheidsbekleders. Minister Ramdin bevestigde ingenomen te zijn met de voortzetting van de goede relaties waarbij besproken zal worden op welke wijze deze verder te concretiseren. De bijwoning van de Pravasi Bharitya Divas Convention en gerelateerde activiteiten is een belangrijke stap voor de versteviging van de banden.