Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President Santokhi presenteert jaarrede in parlement

De president van de Republiek Suriname, Chandrikapersad Santokhi heeft op vrijdag 1 oktober 2021 de jaarrede uitgesproken in De Nationale Assemblée (DNA). Dit is gebeurd in een Buitengewone Openbare Vergadering van het hoogste orgaan van staat. In deze vergadering heeft het staatshoofd de plannen van de regering over het nieuwe dienstjaar uiteengezet.

Het staatshoofd heeft met bescheiden positivisme medegedeeld dat de regering een begroting heeft gepresenteerd die gestoeld is op gezonde balans, gebaseerd op realisme, geïnspireerd op toekomstperspectief en niet in de laatste plaats, compassie voor dat deel van het volk dat nog een duwtje in de rug nodig heeft om uit de schijn-welvaart te geraken, waar Suriname al jaren mee kampt. “We kijken terug op een jaar waarin we veel herstelmaatregelen hebben moeten nemen als noodingreep. Noodingrepen die niet onze voorkeur hadden zoals u zich vast nog herinnert. De eerste fase van ons beleid naar gezondmaking en een beter Suriname is voorbij. De crisis of urgentie fase is voorbij”, aldus de regeringsleider. De president heeft verder benadrukt dat de regering Santokhi-Brunswijk er is om voor te zorgen dat zij een Suriname achterlaat dat in staat is om dwars door welke komende crisis dan ook, de schokken ervan te kunnen opvangen. “Deze regering werkt niet naar de volgende verkiezing, neen, wij werken voor de volgende generatie Surinamers”.

Suriname van de toekomst

“In het Suriname van de toekomst is er sprake van een economie en een welvaart die realistisch is. Dat is onze missie. Dat is onze verplichting aan u, uw kinderen en uw kleinkinderen”, aldus de president. Het staatshoofd heeft geaccentueerd dat Suriname een mooi land is waar er veel potentie aanwezig is in de grond in de vorm van natuurlijke hulpbronnen. Hij merkte ook op dat het hebben van grondstoffen alleen absoluut geen garantie is dat een land tot ontwikkeling kan worden gebracht. Het vereist dat er plannen zijn om die grondstoffen, die natuurlijke rijkdom, die van alle Surinamers nu en in de toekomst is, om te zetten in productie, investeringen, werkgelegenheid en inkomen. Dat is duurzame en verantwoordelijke ontwikkeling”, benadrukte de regeringsleider.

Hernieuwde weg

De president heeft aangegeven dat randvoorwaarden creëren helaas gepaard gaat met pijnlijke maatregelen, wanneer blijkt dat wij in ons land al decennia leven in een schijn-welvaart. “Ja, een schijnwelvaart. Eentje waarbij we als land jarenlang op te grote voet hebben geleefd, waardoor ook uw thuis-economie slachtoffer is geworden van deze schijn. Dat rechttrekken kost moed en volharding. En deze regering wil geen fictieve ontwikkeling, we willen echte ontwikkeling hebben gedragen door eigen productie, door eigen inzet en door onze eigen Surinamers”, accentueerde de regeringsleider. De president merkte op dat deze afgelopen 12 maanden in het parlement zich ook kenmerken door een hernieuwde weg waarbij de President van dit land regelmatig verantwoording is komen afleggen in het parlement. Hij zei verder de hoeder van de staats-portemonnee, het instituut minister van Financiën, transparante en tijdige inzage geeft in de gelden van de staat aan het hoogste college van staat. President Santokhi vindt dat het van eminent belang is dat volksvertegenwoordigers grondig en tijdig worden geïnformeerd.

Sociaal beleid

De Regering zal het beleid om koopkrachtversterkende maatregelen en voorzieningen te treffen voortzetten. Via een sociaal vangnet zullen met name ouderen, alleenstaanden, mensen met een beperking, werklozen en grote gezinnen, financieel, materieel dan wel anderszins ondersteund worden. Voor het komend dienstjaar zal het beleid voor wat betreft de Algemene Kinderbijslag (AKB), AOV-uitkeringen, financiële bijstand aan mensen met een beperking en financiële bijstand aan sociaal zwakke huishoudens voortgezet worden. President Santokhi heeft aangekaart dat is binnen de huidige regeringsperiode twee keren verandering gebracht is in de hoogte van enkele financiële uitkeringen ten behoeve van de doelgroepen van het ministerie van SOZAVO.

Woningnood

Om de woningnood te lenigen zal de overheid direct verlichting brengen door een aantal woningbouwprojecten uit te voeren en zal zij tegelijkertijd het zelfbouwen van woningen in individueel of collectief verband, of door particuliere projectontwikkelaars met voorwaardenscheppend beleid faciliteren. President Santokhi is voorstander van een goed huisvestingsbeleid. “Middels een goed huisvestingsbeleid (incl. wetgeving en subsidies) zal huisvesting voor verschillende doelgroepen en inkomensklassen bevorderd worden. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan sociale woningbouw voor de minderdraagkrachtige burgers”, aldus het staatshoofd. De regering heeft het Affordable Housing Project opgezet in het kader van het regeringsbeleid van armoedebestrijding en is bedoeld voor lagere-inkomensgroepen. In totaal zal het project voorzien in 3775 woonoplossingen, waaronder nieuwbouw; reparatie en uitbreiding.

Veiligheid

President Santokhi heeft benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft van de regering. “De rechtstaat is van ons allemaal en is het fundament van onze democratie. Die rechtstaat moet ten alle tijden beschermd worden. Inspiratie puttend uit het motto ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’ zullen we als natie de rechtstaat ten alle tijden beschermen. Dit geldt niet alleen voor onze burgers, maar vooral ook voor alle structuren in onze samenleving”, merkte zijne excellentie Santokhi op. De regering zal investeren in een sterke politie-en justitieapparaat. Het staatshoofd heeft aangegeven dat ons politieapparaat er is om te dienen en te beschermen en dat justitie zonder aanzien des persoon recht moet kunnen spreken. Het Korps Politie Suriname wordt komend jaar versterkt door verdieping van de basispolitiezorg, upgrading inlichtingendiensten en voorzetting internationale en regionale samenwerking op justitieel en politioneel gebied in het kader van de professionalisering en effectiviteit van de politie. De rechterlijke macht zal immens versterkt worden door het benoemen van meer rechters, de rechtspositieregeling van de rechterlijke macht en leden van de bijzondere rechtscolleges en wettelijke raden en het voorzien van een eigen begroting op weg naar de noodzakelijke verzelfstandiging. Bij het Openbaar Ministerie (OM) zal op termijn ter bespoediging van de aanpak van corruptie, een speciale aanklager worden aangesteld. Er wordt gewerkt aan de voorbereiding van nieuwe wetgeving en de aanpassingen van bestaande wetgeving.

Veerkrachtig volk

Regeringsleider Santokhi heeft aangegeven dat de historie van Suriname laat zien dat ons land, maar vooral ons volk veel veerkracht heeft. “Veranderingen komen, maar die moeten we ook goed benutten. Dat moeten we verstandig en transparant doen en niet krampachtig proberen vast te houden aan het verleden”, zei de president. Het staatshoofd heeft de eenheid in verscheidenheid gedachte getypeerd als filosofie voor de ontwikkeling van onze multi-etnische samenleving. “Eenheid in verscheidenheid is iets wat we moeten koesteren. Dit heeft ons tot voorbeeld gemaakt van velen in de wereld. Ik mag als uw president nu leidinggeven aan de nieuwe koers van ons land. Dat is een eervolle opgave, maar een met grote verantwoordelijkheden om niet alleen het land te dienen, maar ook om onze bromki djari dichterbij elkaar te brengen”, merkte president Chandrikapersad Santokhi op.