Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President Santokhi installeert Administratief Beroepsinstituut

In het kader van de staats- en bestuursrechtelijke rechtsbescherming, heeft elke persoon op het grondgebied van de Republiek Suriname, het recht om in administratief beroep te gaan bij de President van de Republiek Suriname. Als gevolg hiervan is het noodzakelijk gebleken, dat de President van de Republiek Suriname als administratieve beroepsinstantie over een eigen ambtelijk apparaat beschikt, dat de afdoening van dergelijke beroepen kan voorbereiden. Onder andere, biedt de Personeelswet aan ambtenaren, de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de President van de Republiek Suriname, ter zake hun rakende besluiten door een departementsleiding c.q. een minister. Tevens zijn er ook andere bijzondere wetten, die een dergelijke mogelijkheid van beroep c.q. beklag bij de President van de Republiek Suriname bieden aan burgers. In dat kader, is het Administratief Beroepsinstituut ter advisering van de President van de Republiek Suriname, ingesteld op vrijdag 7 mei 2021. De overheid speelt een actieve rol in het leven van elk burger van ons land. Er is bijna geen enkele maatschappelijke sector te bedenken, waar de overheid niet een belangrijke rol heeft.

Het openbaar bestuur draagt zorg voor het beleid, dat in de praktijk tot uitvoering wordt gebracht, middels wetgeving, het nemen van concrete besluiten en het vaststellen van nadere regels, waarbij het behartigen van het algemeen belang, het uitgangspunt is. President Santokhi benadrukt dat de overheid een scala aan instrumenten en bevoegdheden ter beschikking heeft om dit algemeen belang te kunnen dienen, waaronder het nemen van besluiten. “Deze besluiten kunnen een directe invloed hebben op de rechtspositie, maar ook op het welzijn van een burger van ons land. Daarom is het van belang, dat in het kader van de democratische rechtstaat, burgers voor zichzelf kunnen opkomen, wanneer zij van mening zijn dat zij in hun rechten zijn aangetast,” zegt het staatshoofd.

Met de instelling van dit Instituut, wordt zorggedragen dat de beklag-, beroep en verzoekschriften op een efficiënte wijze worden behandeld en afgehandeld binnen de administratie. Tevens verschaft dit snel rechtszekerheid aan belanghebbende(n).”Hiermee wordt invulling gegeven aan onze uitgangspunten van behoorlijk bestuur en transparantie, alsmede het waarborgen van een snelle en effectieve administratieve procedure, waarbij ook de onafhankelijkheid van deze procedure verder met waarborgen wordt omkleed,” merkt de regeringsleider op.

Het instituut staat onder voorzitterschap van directeur Bestuur en Administratieve Aangelegenheden van het Kabinet van de President, Adjaykoemar Moensi. Dit instituut biedt houvast binnen het stelsel van rechtsbescherming, tegen besluiten van bestuursorganen. De personen die zitting hebben in dit instituut, bezitten ruime ervaring en expertise binnen het werkdomein van dit instituut. “Ik geef u mee, dat ik een snelle, efficiënte maar ook deugdelijke productie verwacht, zodat de burger een hoge mate van goede dienstverlening vanuit de overheid zal ervaren,” aldus president Chandrikapersad Santokhi. In de commissie nemen zitting: – Dhr. A. Moensi, – Dhr. S. Lakhisaran, – Dhr. Van der San, – Dhr. P. Baldew, – Mevr. D. Karijadrana, – Mevr. M. Srihar Doobe, – Mevr. P. Meulenhof, – Mr. S Troon, – Mevr. I. Jardim.