Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

Over het ministerie

Wat doet het Ministerie?
Het ministerie ondersteunt kwetsbare groepen in onze samenleving, zodat zij ook een menswaardig bestaan kunnen hebben.

Welke groepen ondersteunen wij?

 • Kinderen en jeugdigen
 • Mensen met een beperking (handicap)
 • Thuis– en daklozen
 • Senior burgers
 • Personen en gezinnen met een minimuminkomen
 • Woningzoekenden

Voor kinderen en jeugdigen:

 •  Financiële bijstand
 •  Algemene Kinder Bijslag
 •  Schoolkleding en –schoeisel
 •  Maatschappelijke begeleiding
 •  Crècheopvang
 •  Crèchebegeleiding
 •  Vrije Geneeskundige Voorziening
 •  Kindervoeding

Voor mensen met een beperking:

 •   Uitkering personen met een beperking
 •   Vak training
 •   Vrije Geneeskundige Voorziening

Voor thuis– en daklozen:

 • Financiële Bijstand
 • Vrije Geneeskundige Voorziening

Voor senioreburgers:

 • Algemene Oudedags Voorziening (AOV)
 • Vrije Geneeskundige Voorziening

Personen en gezinnen met een minimuminkomen:

 • Financiële bijstand
 • Vrije Geneeskundige Voorziening

Woningzoekenden:

 • Huur(koop)woningen
 • Financiële bijdrage bij (af)bouwen
 • Renoveren van eigen woning

Hoe doet het Ministerie dat?
Het Ministerie is onderverdeeld in directoraten en onder directoraten die allemaal een eigen taak hebben. Hieronder vallen o.a. diensten en stichtingen die belast zijn met de dienstverlening van het Ministerie.

Taakomschrijving
Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is conform het Staatsbesluit van 10 oktober 1991 (S.B. 1991 no. 58) verantwoordelijk voor:

 1. Het algemeen welzijn, in het bijzonder de sociale en maatschappelijke zorg voor bejaarden (seniorenburgers), lichamelijk en geestelijk gehandicapten (mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking) en de jeugd, waaronder de zorg voor de onder toezicht van de Staat gestelde jeugdigen;
 2. Het algemeen maatschappelijk werk;
 3. Het toezicht op weeshuizen, internaten en soortgelijke maatschappelijke instellingen;
 4. Het algemeen maatschappelijk opbouwwerk waaronder het bevorderen van indirecte acties gericht op de verbetering van het woon- en leefklimaat;
 5. Het sociale verzekeringswezen, het één en ander in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende ministeries, evenals sociale voorzieningen en de sociale zekerheid;
 6. De bevordering van de huisvesting;
 7. De bevordering van het kredietwezen ten behoeve van de sociale woningbouw, het één en ander in samenwerking met het Ministerie van Financiën;
 8. Het beheer en de toewijzing van volkswoningen.

Doelstelling

Het Ministerie streeft de volgende beleidsdoelen na:

 1. Transparantie in beleidsuitvoering;
 2. Kostenbesparing en een hoog rendement in de beleidsuitvoering;
 3. Gelijke toegang tot diensten en voorzieningen;
 4. Informatieverschaffing (voorlichting en bewustwording);
 5. Het stimuleren van gezonde gezinnen;
 6. Het bevorderen van de gezonde ontwikkeling van het kind en de bescherming van hun rechten;
 7. Het continu her-, bij- en omscholen van het personeel met het oog op de hedendaagse aspiraties van de samenleving;
 8. Het bevorderen van het welzijnsniveau van het personeel op de werkvloer;
 9. Sociale bescherming van de kwetsbare groepen
 10. Het bevorderen van een duurzame, leefbare en menswaardige woonomgeving
 11. Bevorderen van de levensstandaard van de bevolking binnen een daarop ingesteld leefmilieu.

Organisatiestructuur

Klikt u hier voor een overzicht van onze organisatiestructuur