Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Buitenlandse zaken, Internationaal Business en Internationale samenwerking

Personen van Surinaamse Afkomst (PSA)

Op 21 januari 2014 (SB 2014 no. 8) werd de wet houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst (PSA) en de rechten en plichten die uit die status voortvloeien afgekondigd door de President van de Republiek Suriname. Middels deze wet hebben de Personen van Surinaamse afkomst de mogelijkheid de status van Personen van Surinaamse afkomst te activeren.

Een PSA gerechtigde (artikel 2 Wet PSA, S.B. 2014 no.8) is iedere persoon die niet de Surinaamse nationaliteit bezit en die:

 1. In Suriname geboren is, met uitzondering van hen wier ouders, die zelf niet van Surinaamse afkomst zijn/waren, in buitenlandse dienst of voor studie of enige nadere zaak tijdelijk in Suriname vertoeven/vertoefden bij de geboorte van die persoon;
 2. Niet in Suriname geboren is, maar ten minste één ouder heeft op basis van lid 1 van dit artikel van Surinaamse afkomst is;
 3. Niet in Suriname geboren is, maar tenminste één grootouder heeft die op basis van lid 1 van dit artikel van Surinaamse afkomst is.

Gezinsleden:

 • De PSA gerechtigde die zijn/haar status activeert, kan een “PSA document voor gezinsleden” aanvragen voor zijn/haar wettige partner(Surinaams BW) indien deze zelf geen recht heeft op de status en/of voor elk van zijn/haar minderjarige (pleeg) kinderen die tot het gezin van de PSA behoren.
 • Een minderjarige kan recht hebben op de PSA status ingevolge de Wet PSA, terwijl de ouder/voogd dit recht zelf niet heeft. De ouder/voogd kan dan op basis van artikel 5 lid 5 van de Wet PSA als wettelijke vertegenwoordiger de PSA status voor de minderjarige activeren. Daarbij kan hij/zij,indien behorende tot het gezin waarvan de minderjarige deel van uitmaakt, zelf ook het PSA document voor gezinsleden aanvragen.

Hoewel het recht op de PSA status veel mensen toekomt is het aannemen van de status vrij. De activering van de PSA status kan aangevraagd worden via de website

BENODIGDE DOCUMENTEN (BEWIJSSTUKKEN) /ACTIVERING VAN DE PSA STATUS

In onderstaande lijst zult u kunnen nagaan welke documenten/bewijsstukken u nodig zal hebben:

Benodigde documenten/Bewijsstukken/pasfoto per formulier, per persoon
Wat heeft u nodig? 
Omschrijving/Voorwaarden waaraan het document e.a. moet voldoen
Waarop moet u letten? 
1 (één)zwart-wit pasfoto of een kleuren pasfotoRecente datum (goedgelijkend) enGoede kwaliteit (fotostudio kwaliteit), niet gebruikte (gevouwen pasfotos).pasfoto’s van heren met oorknopjes worden niet geaccepteerd.pasfoto gemaakt met een mobiele telefoon( selfie) wordt niet geaccepteerd.Pasfoto met groot reclame opschrift wordt niet geaccepteerd.pasfoto inscannen in het programma JPGDe pasfoto  dient met het gezicht recht naar voren (frontaal) en zo dichtbij mogelijk gemaakt te zijn.Uw volledig gezicht en beide oren dienen te zien te zijn.Let wel:Hoofddeksels en zonnebrillen zijn niet toegestaan.
Een kopie van de personalia uit het geldige paspoort van de aanvragerKopie van de pagina met de pasfoto en personalia
Een  (gelegaliseerde) geboorteaktea.   Personen die geboren zijn in Suriname dienen een geboorteakte uit Suriname in te dienen.Een geboorte akte is (vooralsnog) verplicht gesteld om de Surinaamse afkomst te bepalen. 

Indien men zelf niet beschikt over een geboorteakte uit Suriname dan bestaat de mogelijkheid dat men het aanvraagt via de familie in Suriname of via  een diplomatieke/consulaire vertegenwoordiging van Suriname.b. Personen van Surinaamse afkomst behorende tot de categorie niet geboren in Suriname. De buitenlandse geboorteakte dient voorzien te zijn van een legalisatie/apostille.Indien de geboorteakte niet in het Nederlands of Engels is gesteld,is tevens een officiële vertaling naar een van de talen vereist is.
Bewijs van betaalde leges voor het PSA document Een kopie van het betalingsbewijs c.q. het bewijs van betaling per bank/overschrijving.Hoe en waar u de leges kunt betalen staat verder in de tekst vermeld bij D. Betaling leges

Let wel: U dient de betaling te hebben verricht voordat u overgaat tot het invullen van het formulier.

Er is geen ideal optie. U ontvangt geen factuurachteraf. 
Een bewijs van burgerlijke staat of internationaal uittreksel uitsluitend voor gehuwde personen die
als gezinslid aanspraak maken op de PSA status
Alleen van toepassing op personen die het recht op de PSA status ontlenen aan hun echtgenoot/echtgenote(Surinaams burgerlijk wetboek). Het bewijs van burgerlijke staat of een internationaal uittreksel: -dient te vermelden, de naam, geboortedatum en geboorteplaats van de partner en de datum van het huwelijk;-mag niet ouder dan 3 maanden zijn-dient voorzien te zijn van een apostille (legalisatie).Indien het bewijs niet in het Nederlands of Engels is gesteld, zal tevens een officiële vertaling naar een van die talen vereist zijn. 
Gelegaliseerd bewijs van Gezag/voogdijschap in geval van minderjarigen Kopie  van de paspoortgegevens van de ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordigerIndien de aanvraag voor een minderjarige (jonger dan 18 jaar) wordt ingevuld door duidelijk geïdentificeerde ouder(s)/voogd/wettelijk vertegenwoordiger mag een gelegaliseerd “Bewijs van gezag” over de minderjarige niet ontbreken.
Voor de aanvragers die zelf niet in Suriname geboren zijn, zullen de volgende extra documenten of bewijzen nodig zijn: 
a. Indien de PSA aanvrager het recht op de PSA status ontleent aan de ouder(s): Een geboorteakte van 1 één ouder die in Suriname geboren is.b. Indien de PSA aanvrager het recht op de PSA status ontleent aan de grootouder(s): 1. Een geboorteakte van 1 één grootouder die in Suriname geboren is en

2. De buitenlandse geboorteakte van de ouder in desbetreffende familierechtelijke betrekking. 
     Let wel: In geval b. dient men naast de eigen geboorteakte, nog 2 (twee) geboorteaktes te overleggen.

Noot: Buitenlandse geboorteaktes met apostille (legalisatie) en indien van toepassing een officiële vertaling naar het Nederlands of Engels.

Scan- en oplaad tips:

De pasfoto altijd opladen in een JPG bestand.
Voor documenten die uit 1 pagina bestaan a.u.b. ook PDF gebruiken.

In het PSA formulier is er maar 1 (één) oplaad knop voor elk soort document.

Documenten die uit meer dan 1 pagina bestaan dienen daarom als 1 (één) bestand/file in PDF op de PC gescand te worden.

Bijvoorbeeld een geboorteakte met een apostille a/d achterzijde.
De voor- en achterzijde van de geboorteakte (2 pagina’s) zult u moeten scannen als 1 (één) PDF bestand/file.

Voor de aanvraag  en verlenging van het  PSA document betaalt u de volgende leges:

Betreft afgifte/verlengingVoor  aanvragers
buiten Europa
Voor aanvragers
in Europa
 18 jaar en ouder jonger dan 1818 jaar en ouder jonger dan 18
Indiening  van het PSA aanvraagUS$ 120US$ 60€ 100€ 50
Verlenging v/h PSA documentUS$ 120US$ 60€ 100€ 50
Vervanging v/e PSA document  i.v.m.   een in ongerede geraakt PSA documentUS$ 120US$ 60€ 100€ 50

Betaling via Consulaat-Generaal Republiek Suriname te Amsterdam

Bank: ABN/AMRO

Bankadres: Willem van Weldammelaan7,1082KT

Amsterdam

Rekeningnummer 54.93.16.922

IBAN-code:

NL47ABNA0549316922

BIC-code: ABNANL2A

Betaling via de Centrale Bank van Suriname

De aanvragers van het PSA document  hebben de mogelijkheid om de betaling lokaal te voldoen bij de Centrale Bank van Suriname. Voorafgaand aan de storting bij de Centrale Bank van Suriname moet belanghebbende een betalingsstrookje af halen bij de afdeling Consulaire Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking ( Min van BIBIS).

Afgifte PSA document

Het PSA document dat geproduceerd is moet fysiek worden opgehaald door belanghebbende.  Het Consulaat – Generaal van de Republiek Suriname te Amsterdam verstuurt naar alle PSA aanvragers een e-mailbericht over het beschikbare PSA document. In het e-mailbericht wordt aan belanghebbende gevraagd waar men het PSA document wenst op te halen:

 1. Te Amsterdam, Nederland  a/h loket van het Consulaat-Generaal  van de Republiek Suriname – De Cuserstraat 11, 1081 CK.
 2. In Paramaribo bij het Ministerie van BIBIS.  U dient de verzend- en administratie kosten van 20 Euro per  PSA aanvraag te betalen.
 3. Per aangetekende post in Nederland of elders. Hiervoor worden de verzendkosten ook in rekening gebracht voor de aanvrager.

Geldigheidsduur

Het PSA document wordt afgegeven voor een periode van 5 jaren door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking,  het Onderdirectoraat Consulaire Zaken. De PSA gerechtigde heeft de mogelijkheid om 3 maanden vóór de vervaldatum van het PSA document, verlenging aan te vragen via dezelfde aanvraagprocedure.

Voor het verlengen van het PSA document dient u een nieuwe aanvraagformlier in te dienen, de vereiste documenten toe te voegen en leges te betalen.

Verlies van PSA-document

Het kan gebeuren dat het PSA document in ongerede is geraakt. Voor het verkrijgen van een nieuw PSA document dient u opnieuw een aanvraag in te dienen. De informatie betreffende het verlies van uw document dient u vooraf te mailen naar het emailadres psa.conza@gov.sr

De leges dienen opnieuw voldaan te worden.

De voordelen van het PSA document

Een persoon met een geldig PSA document:

 • Heeft geen visum  nodig en betaald geen entry fee voor het betreden van het grondgebied van de Republiek Suriname voor de duur van 5 jaren na de datum van afgifte van het PSA document. Andere reisdocumenten zoals paspoorten blijven vereist.
 • Mag 6 maanden aaneensluitend in Suriname verblijven. Het verblijf kan met maximaal 6 maanden worden verlengd, dus in totaal 12 maanden aaneengesloten.
 • Kan in geval van nood, overal in de wereld, de medewerking vragen aan de Surinaamse buitenlandse vertegenwoordigingen, of andere vestigingen van de staat Suriname om contact te leggen met het land waarvan hij/zij de nationaliteit bezit, indien er op dat moment om welke redenen dan ook geen dienstverlening beschikbaar is van het land waarvan zij ingezetene zijn.
 • Kan gedurende zijn/haar verblijf in Suriname werken zonder de werkvergunning die voor vreemdelingen vereist is.
 • Mogelijkheid bij inschrijving in Suriname in aanmerking te komen voor een Surinaamse ID-kaart.

 Handige Tips:

 1. Vóór het invullen van het aanvraagformulier de documenten vooraf te scannen.
 2. Een recente pasfoto te gebruiken, zonder oorbellen voor de heren en geen Selfie.
 3. Akten niet uitgegeven in Suriname dienen voorzien te zijn van een apostille stempel van de bevoegde authoriteiten bijvoorbeeld in NederLand is het de Rechtbank.
 4. Bij het afhalen van het PSA document in Suriname dient de aanvrager een legale  verblijfstatus ( een geldig kort verblijf) te hebben in het paspoort.
 5. Indien het PSA document afgehaald wordt door een derde, moet er een schriftelijke machtiging overlegd worden en een geldige legitimatie van de gemachtigde en PSA aanvrager.

Voor overige vragen kunt u mailen naar psa.conza@gov.sr

Ga naar het PSA aanvraagformulier.