Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Voordragen van personen

1. Wie kunnen voordragen?

De voordracht  van personen kan geschieden door particulieren, rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging, organisatie of onderneming, maar ook door ministers en districtscommissarissen. Laatstgenoemde zorgt ervoor dat ingediende voordrachten van personen in zijn of haar district woonachtig voorzien worden van zijn/haar advies alvorens deze door te geleiden naar de President van de Republiek Suriname.

2. Voorstelformulier

De voordracht van personen voor een ereonderscheiding in het kader van de verjaardag van de Republiek Suriname op 25 november.

Het voordragen van personen voor een ereonderscheiding, die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt jegens land en volk van de Republiek Suriname kan thans online geschieden middels het invullen van het “ Voorstelformulier Surinaamse Onderscheidingen” Dit formulier kan online ingevuld en verzonden worden. Indien uw voordracht, om welke reden ook niet online kan geschieden, dient u deze te scannen en via email te verzenden naar het Secretariaat Surinaamse Onderscheidingen. Er zal voor elke persoon die wordt voorgedragen een afzonderlijk formulier moeten worden ingevuld. Een duplicaat van een online voordracht treft de inzender in zijn of haar mailbox

De uiterste datum van indiening van de voordrachten voor het jaar 2024 is vastgesteld op 31 juli.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Adviescommissie Surinaamse onderscheidingen op het telefoon nummer 426851 toestel 356/354
E-mail: adviescie.decoraties@gov.sr

Hierbij wordt benadrukt dat de verdiensten van degene die wordt voorgedragen zo concreet mogelijk moeten worden beschreven zoals onder meer aangegeven op bladzijde 6 van het voorstelformulier onder “Algemene opmerkingen”.

  • De verstrekte gegevens moeten gemakkelijk verifieerbaar zijn.
  • Hetzij hierin herhaald dat niet alleen gelet wordt op de functie die de voorgedragen kandidaat vervult, maar vooral op de sociale of maatschappelijke prestaties onbaatzuchtig geleverd binnen of buiten de eigen kring.
  • Voordracht van iemand met een gevangenisstraf van 3 jaar of meer wordt niet gehonoreerd.
  • Over decoratievoorstellen wordt niet gecorrespondeerd met voorstellers; telefonische informatie door of namens de Adviescommissie wordt niet verstrekt. De voorgedragen persoon die in aanmerking wordt gebracht voor een onderscheiding ontvangt door of vanwege de President een schriftelijke uitnodiging aanwezig te zijn op de dag waarop de onderscheiding wordt uitgereikt, zomede de plaats en de tijd.
  • Tenzij anders is beslist door de President, worden onderscheidingen verleend bij een algemene aangelegenheid (verjaardag van de Republiek Suriname op 25 november) of tussentijds bij een bijzondere gelegenheid (meerjarige jubileum van verenigingen, ondernemingen of andere instanties).
  • Decoratievoorstellen (voor de algemene gelegenheid) moeten uiterlijk 31 juli 2024 zijn ingediend online of op het Kabinet van de President van de Republiek Suriname aan de Kleine Combeweg no 2– 4.
  • Bedrijven/organisaties/stichtingen/verenigingen die bijv. een bijzonder jubileumjaar herdenken of vieren mogen maximaal 5 personen voordragen met jarenlange verdiensten voor een ere onderscheiding van de Republiek Suriname.

Klik hier voor het online invullen van het formulier