Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Politieke- en Beleids Aangelegenheden (PBA)

Binnen de organisatie eenheid Beleidsaangelegenheden vallen de Raadsadviseurs van de president en het Secretariaat Beleidsaangelegenheden.

De raadsadviseurs van de president zijn belast met:

  • het informatie aan de president verstrekken plus integrale bijstand en ondersteuning te verlenen aan de uitvoering van het regeringsbeleid;
  • aan de President gefundeerde informatie te verschaffen over nationale en internationale ontwikkelingen, die op korte en/of langere termijn onze samenleving kunnen beïnvloeden;
  • gevraagd en ongevraagd de nodige inlichtingen verschaffen bij het inhoud geven aan de constitutionele prerogatieven van de president;
  • in opdracht van de president, belangrijke plannen, programma’s, overeenkomsten, contracten, verdragen etc. toetsen aan de door de regering vastgestelde en door DNA goedgekeurde ontwikkelingsdoelen.


Elke raadsadviseur, krijgt naast deze algemene taken ook speciale beleidsgebieden of thema’s toebedeeld waar hij/zij de verantwoordelijkheid voor draagt. Hierin worden onderscheiden:

  • de Raadsadviseur Bestuurlijke en Staatsrechtelijke Aangelegenheden;
  • de Raadsadviseur Sociale en Educatieve Ontwikkeling;
  • de Raadsadviseur Nationale Economie;
  • de Raadsadviseur op het gebied van de Buitenlandse Politiek en Ontwikkeling van de Internationale Rechtsorde;
  • de Raadsadviseur Wetenschap en Technologie


Het Secretariaat Beleidsaangelegenheden
Het secretariaat beleidsaangelegenheden zorgt voor de coördinatie van vergaderingen van de Raadsadviseurs, alsmede voor de vastlegging van de aldaar gevoerde beraadslagingen.

Bovendien verricht dit Secretariaat alle ondersteunende secretariële werkzaamheden, nodig voor een zorgvuldige en effectieve functievervulling door de Raadsadviseurs. Ook worden de raadsadviseurs bijgestaan door een stafafdeling met junior en senior adviseurs, assistenten en eventueel speciale deskundigen.

Contact
Wilt u in contact treden met een van onze medewerkers of adviseurs in deze eenheid dan kunt u bellen met het secretariaat van het kabinet van de president op (597) 472841. Zij zullen u, indien mogelijk, doorgeleiden naar de juiste contactpersoon