Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Inflatieverlaging belangrijke uitdaging 2022

President Chandrikapersad Santokhi heeft aangegeven dat de belangrijkste uitdaging voor 2022, het verlagen van de inflatie is, die in 2020 is uitgekomen op 61% en in 2021, wellicht ook rond hetzelfde percentage uitkomt. “Beteugelen van de importinflatie, blijft een uitdaging, waaronder de prijs van benzine, maar de lokale componenten moeten verder aangepakt worden.”

Het staatshoofd heeft tijdens zijn jaarrede in het parlement verder aangegeven dat het eerdergenoemde voor een belangrijk deel, reeds gedaan is, via de vrijemarktkoers. Hij doelt daarmee op het gestadig terugdringen van het begrotingstekort en het afbouwen van de monetaire financiering. “Een hoge inflatie betekent dat de prijzen van goederen en diensten voor de burgers, bedrijven en overheid een stuk hoger liggen dan verwacht. Het betekent ook dat burgers met hetzelfde inkomen minder kunnen kopen en dus aan koopkrachtverlies lijden”, aldus de president.

Hij zegt verder dat de overheid zich zeer goed bewust is van het koopkrachtverlies, en van de effecten van sommige maatregelen, die genomen moesten worden, om de economie weer recht te trekken. “Daarom is in het afgelopen jaar, bijna SRD 3 miljard uitgegeven, dan wel gereserveerd voor extra inkomstenoverdrachten en uitkeringen, armoedebestrijding en additionele uitgaven, in bepaalde sectoren zoals de gezondheidszorg, om de bevolking in moeilijke tijden extra te ondersteunen.”

President Santokhi heeft verder aangegeven dat de regering in 2021 regelmatig overleg heeft gevoerd met vele vakbonden. Dit heeft geresulteerd in diverse afspraken, waaronder, het geven van koopkrachtversterking en verhogen van uitkeringen. Ook met het bedrijfsleven is er regelmatig overleg geweest.

Het overleg, met de vakbeweging en het bedrijfsleven is vanaf 15 september 2021, voortgezet, via het Speciaal Tripartiet Overleg. Alle drie sociale partners hebben aangegeven dat zij ernaar streven om op 25 november een Tripartiet Akkoord te bereiken, waarin afspraken worden vastgelegd voor het jaar 2022. Het gaat hierbij om afspraken op het gebied van koopkrachtversterking, belastingen en het sociaal vangnet. “Op deze wijze zal invulling gegeven worden, aan het principe van goed overleg en samenwerking met de sociale partners”, zegt het staatshoofd.

Een belangrijk aspect, in het beleid van de overheid, betreft de herverdeling van het inkomen. De belastingen vormen daarbij een belangrijk middel, waarbij toewijzing van middelen geschiedt, naar vele publieke voorzieningen en investeringen, die de hele bevolking ten goede behoren te komen. Daarnaast moet de overheid erop toe zien dat alle burgers en bedrijven, een bijdrage aan de staatskas leveren. Belastinghervormingen zullen vooral gericht zijn op het geleidelijk verplaatsen, van de druk van directe naar indirecte belastingen.

“Via de invoering van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) in het jaar 2022, zal een belangrijk middel hiertoe worden geïntroduceerd. Via de BTW wordt de consumptie van goederen en diensten belast, waarbij degenen, die minder gebruiken, ook minder belasting betalen, en degenen, die meer consumeren ook meer betalen”, aldus het staatshoofd tijdens de jaarrede.