Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

COMMISSIE ANTI CORRUPTIE WET PRESENTEERT PREVENTIEBELEID AAN REGERING

De Commissie Anti Corruptie Wet heeft op woensdag 15 december 2021 de stand van zaken aan president Chandrikapersad Santhokhi gepresenteerd. Hierbij is de voorzitter van de Presidentiële Werkgroep Randvoorwaarden Implementatie Anti Corruptie Wet, Carmen Rasam, ingegaan op hoe de bemensing op de diverse ministeries en instanties zal plaatsvinden. Dit nam plaats in de vergaderzaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS).

“Het is de bedoeling dat met de voordrachten van de bemensing er gewerkt zal worden aan een corruptie preventiebeleid,” stelt Rasam. Hierdoor is het activiteitenplan bijgesteld en de taken enigszins verruimd. De voorzitter gaf verder te kennen dat de werkgroep een inventarisatie zal maken van alle uitvoeringsbesluiten. Ook zal worden nagegaan welke mechanismen gereed moeten zijn voor de bemensing op de diverse ministeries en instanties. Tijdens de presentatie zijn er personen voorgedragen die ingezet zullen worden ter bemensing van onder meer het Openbaar Ministerie, Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD), ICT en het belastingkantoor. Dit, ter effectuering van de Anti-corruptie Commissie.

Om integriteitsschending te voorkomen bij publieke functionarissen, zal men nagaan welke meldingsplichten er zijn. Tevens moet de Commissie uitwerken wat er van de functionarissen verwacht wordt in het uitoefenen van hun taken. “Dit is een grote groep die ingelicht moet worden en behelst heel veel werk,” benadrukt de voorzitter op de uitvoeringsbesluiten die verder geformaliseerd worden. Het erop toezien dat de uitvoeringsbesluiten 2021 worden gepubliceerd en het inwerking treden daarvan, behoren ook tot de taken van de werkgroep. “De Commissie zorgt slechts voor de bemensing en schrijft niet de wet voor,” duidde Rasam aan op de misopvatting vanuit de gemeenschap over de taken van de Commissie.

De werkgroep werd op 5 augustus 2020 geïnstalleerd voor een periode van zes maanden. “Het is niet bekend wanneer het werk afgerond is, daarom is voor verlenging gevraagd,” vertelt de voorzitter. Dit team bestaat uit Carmen Rasam van het Openbaar Ministerie, Farzia Habieb Kabinet President en Harish Monorath Kabinet Vice-President. Verder Jenny Sawiran van het ministerie Justitie en Politie en Fayaz Sharman vanuit het parlement.