Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Akkoord regering en Surinaamse Politiebond

Het gemengd team namens het kabinet van de president en de Surinaamse Politiebond (SPB) hebben overeenkomstig de op dinsdag 28 september gemaakte afspraken op vrijdagavond 1 oktober constructief overleg gevoerd. Beide partijen hebben in dit overleg onderkend dat het waarborgen van de nationale veiligheid van Suriname de eerste prioriteit geniet. In dat kader hebben partijen zich zodanig ingespannen dat elke vorm van inbreuk op de nationale veiligheid wordt afgewend en dat de rust binnen de samenleving kan worden bewaard.

De regering werd in deze gesprekken tevens vertegenwoordigd door de minister van Justitie en Politie.
De verschillende zorgpunten zijn uitgewisseld en er is constructief en goed overleg gevoerd.

Primair hebben partijen unaniem uitgesproken dat het in het landsbelang is dat de huidige politieorganisatie wordt getransformeerd tot een degelijke, moderne en effectieve organisatie en dat de politiedienst regulier doorgang zal moeten vinden.
Tegelijkertijd zijn er door  de Surinaamse Politiebond zorgpunten uitgesproken over het benoemings- en bevorderingsbeleid voor de politieorganisatie.

In dat kader zijn de volgende besluiten genomen, die primair de transformatie van die politieorganisatie regarderen en tegelijkertijd de aangelegenheid van de benoeming van de heer Ramlal  als commissaris van politie naar tevredenheid.
In de eerste plaats is de regering op basis van deze gesprekken tot de constatering gekomen dat de benoeming van de heer Ramlal tot commissaris van politie op een andere wijze vorm zal worden gegeven waarbij inzichten van beide partijen hun ingang zullen vinden met dien verstande dat de benoemingsresolutie wordt heroverwogen.
De heer Ramlal bij Presidentieel besluit worden benoemd tot Commissaris van Politie, waarbij de volgende uitgangspunten gelden:
1. De heer Ramlal zal geen deel uitmaken van de personeelsformatie van het Korps Politie Suriname (KPS)
2. De heer Ramlal zal geen bezoldiging en zal geen bijbehorende emolumenten ontvangen behorende bij de rang van Commissaris van Politie.
3. De benoeming van de heer Ramlal tot Commissaris van Politie zal ingaan op de dag van zijn benoeming tot directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) en vervalt wanneer de heer Ramlal niet langer directeur zal zijn van DNV.

Ten aanzien van het benoemings- en bevorderingsbeleid zijn de Surinaamse Politiebond en het Kabinet van de President eveneens tot overeenstemming gekomen
• De achterstallige beschikkingen en resoluties ter zake de bevordering van ambtenaren van politie, die volgens de SPB ongeveer 200 zijn, zullen binnen 6 weken in gezamenlijk overleg worden afgerond.
• De regering en de SPB zullen gezamenlijk werken aan een model dat voorziet in het efficiënter doen plaatsvinden van bevorderingen en benoemingen, waarbij bevorderingen waarbij bevorderingen plaats zullen vinden met uitkering van de daarbij behorende beschikkingen of resoluties.

De politiewet- en regelgeving zal ook worden gemoderniseerd. Daartoe zal binnen een maand een commissie worden samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de regering en van de SPB.
Tenslotte hebben partijen zich verenigd om te komen tot een effectieve communicatiestructuur. De SPB en de regering, specifiek het Kabinet van de President en het Ministerie van Justitie en Politie, committeren zich aan gestructureerd overleg ter bevordering van het goed functioneren van het korps.
Namens het kabinet van de President werd als volgt gereageerd op het bereikte akkoord.” Wij hebben goede en met name constructieve gesprekken gevoerd met de Surinaamse Politiebond. De zorgpunten van de bond worden zeer serieus genomen. W e zullen ons uiterst inspannen om niet alleen het HRM-aspect van de politieorganisatie, maar ook het deugdelijk functioneren van de politieorganisatie in het belang van de Surinaamse samenleving, te verbeteren. De politieorganisatie is van essentieel belang voor het deugdelijk functioneren van de rechtstaat. Deze regering staat rechtsstatelijkheid en het handhaven van de democratische beginselen voor, en tegen deze achtergrond dient het gezamenlijk constructief dialoog met de politiebond te worden bezien.”

De voorzitten van de Surinaamse Politiebond is hoopvol gestemd: “Wij hebben jarenlang aangedrongen op het moderniseren van de politieorganisatie, wet- en regelgeving. Deze regering maakt daar blijkens de gemaakte afspraken daadwerkelijk werk van. Op basis van de gevoerde gesprekken en de gemaakte afspraken, hebben wij het vertrouwen dat onze zorgpunten niet alleen serieus genomen worden, maar ook dat dat zal leiden tot een betere politieorganisatie. De bond committeert zich om samen met de regering, met name, het Kabinet van de President, te werken aan een professionele, moderne en degelijke politieorganisatie. Onze president heeft een politieachtergrond en met dit constructief dialoog, herkennen wij een bondgenoot in onze visie voor het hervormen en verbeteren van de politieorganisatie.”
Op basis van de gevoerde gesprekken en op basis van de gemaakte afspraken, zal de politiedienstverlening ongestoord voortgang genieten en zal de nationale veiligheid blijven gewaarborgd.