Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

OW installeert “Evaluatie- en Adviescommissie Aanbestedingen Ministerie van Openbare Werken”

Het Ministerie van Openbare Werken (OW) heeft als taakstelling de zorg voor het treffen van diverse civieltechnische, bouwkundige, groenvoorzieningen en diverse dienstverlenende activiteiten. De uitvoering van deze werkzaamheden, uitgezonderd de werkzaamheden die in eigen beheer worden uitgevoerd, geschiedt middels het contracteren van aannemers. Gedane inschrijvingen bij het houden van aanbestedingen behoeven een deskundige evaluatie, alvorens een advies voor de keuze van een inschrijver wordt uitgebracht. Derhalve is het noodzakelijk om een “Evaluatie- en Adviescommissie Aanbestedingen Ministerie van Openbare Werken (EAA-OW)” in te stellen. Op maandag 27 juni 2023 werd voornoemd commissie ingesteld.

De EAA-OW zal voor een periode van een jaar fungeren. De commissie bestaat uit dhr. Mr. E. Mohangoo als voortzitter en voorts de leden mw. Z. Wongsodikromo (secretaris), mw. S. Amat, mw. P. Atma en mw. T. Irodikromo, de Thesauri Inspecteur voor het Ministerie van OW als vertegenwoordiger van het Ministerie van Financiën en Planning. De EAA-OW is belast met het evalueren en beoordelen van inschrijvingsstukken van aanbestedingen, het waar nodig consulteren van de betreffende afdelingshoofden, de onderdirecteuren en de directeuren bij het uitbrengen van adviezen. Het toezien op een richtig verloop van de aanbestedingen, het overzichtelijk administreren van de aanbestedingen en de uitgebrachte adviezen. Het doen van aanbevelingen aan de minister en de directie omtrent geconstateerde onvolkomenheden in de bestekken/ werkomschrijvingen en in de aanbestedingsprocedure, ten einde de kwaliteit van de bestekken te verbeteren. En tot slot het uitbrengen van een gunningsadvies.