Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Initiele bevindingen onderzoek vermoedelijke dubieuze projecten Openbare Werken

Naar aanleiding van verschenen berichten m.b.t. kanttekeningen bij enkele projecten van het Ministerie van Openbare Werken (OW) tussen 2010 en 2020, is er een interne quick scan onderzoek uitgevoerd door OW om na te gaan hoe deze projecten zijn verlopen.

Pimpen voertuig door de minister van Openbare Werken:

Per missive is door de Raad van Ministers goedkeuring verleend voor de aanschaf van een Toyota Hilux IM. V Double cabine 4WD (d.d. 26 augustus 2010) waarbij een afwijking is geconstateerd van de regel tot het houden van een openbare aanbesteding (onderhandse gunning). Comptabel is dit niet verantwoord aangezien er slechts 1 offerte is opgevraagd terwijl de comptabele regels voorschrijven dat er minimaal 3 vergelijkbare offertes van gerenommeerde autodealers moeten zijn opgevragd ter prijsvergelijking. Tevens zijn aan dit voertuig speciale integrale modificaties aangebracht waarvoor in tegenstelling tot 3, er slechts 1 offerte is opgevraagd, en afgeweken is van de regel voor het houden van een openbare aanbesteding. Het maken van een optimale prijsvergelijking is dus niet gedaan. Voorts is geconstateerd dat de missive melding maakt van het gegeven dat slechts één bedrijf het gewenste voertuig op voorraad had en voor het aanbrengen van de modificaties er maar één bedrijf was dat deze werken kon uitvoeren.

Project ‘Bouw nieuwe brug over het Saramaccakanaal, in het verlengde van de Indira Gandhieweg’:

Hierbij zijn een aantal betalingen voor meerwerken geconstateerd en zijn er onvolkomenheden bij de machtigingverlening die op naam staat van de Directeur Civieltechnische Werken, doch  de Directeur Bouwkundige Werken de opdrachtbrief voor herstel van de schade heeft getekend.  Voorst is er een vonnis, waarbij de Staat is veroordeeld om aan het aannemingsbedrijf een bepaald bedrag te betalen.

Suriname National Infrastructure Projects

Hierbij is er afgeweken van de regel tot het houden van een openbare aanbesteding met als uitgangspunt de ervaring van een aannemer. Er is geen sprake geweest van een calamiteit. Gelet op het extreem hoog bedrag wat hiermede is gemoeid, alsmede in afwijking van de comptabele regels, is een onderzoek door een onafhankelijke consultant noodzakelijk. Vooruitlopend op dat extern onderzoek wordt voorgesteld om een intern onderzoek bestaande uit een civieldeskundige en een jurist te doen plaatsvinden.

Het renoveren en herinrichten van de gehele ministeriële vleugel in het gebouw van het hoofdkantoor van Openbare Werken (d.d. 30 augustus 2010):

Hier is er afgeweken van de regel tot het houden van een openbare aanbesteding. Gelet op de hoge kostenraming dienden er ook minimaal 3 vergelijkbare offertes van gerenommeerde bouwbedrijven opgevraagd te worden. Vanwege het feit dat slechts 1 offerte is opgevraagd is er sprake van willekeur. Er is hierbij geen sprake geweest van een spoedeisend karakter, en is het  contract voor de renovatiewerkzaamheden niet getekend.

Aankoop van een Asphalt Plant met bijbehorende machines (d.d. juni 2017):

Hier is afgeweken van de regel tot het houden van een openbare aanbesteding, en is de missive naderhand ingetrokken en heeft geen gunning plaatsgevonden.

Met voorgaande bevindingen kan de conclusie getrokken worden dat er zonder valide redenen afgeweken is van de regel voor het houden van een openbare aanbesteding en de gunningen o.b.v. willekeur zijn geschied. Doordat er geen adequate prijsvergelijking heeft plaatsgevonden is het aannemelijk dat de werken en leveringen zijn uitgevoerd voor hogere bedragen dan acceptabel onder normale omstandigheden. Aangezien er in de afwijkingsresoluties geen valide redenen zijn opgegeven voor de afwijking, is er dus sprake van onrechtmatige en ondoelmatige besteding van belastingmiddelen en bovendien ernstige benadeling van de Staat Suriname.