Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Nationaal Bevolkingsbeleid 2021-2040 gelanceerd

In het kader van de lancering van het Nationaal Bevolkingsbeleid 2021-2040 werd op 10 mei jl. in de Royal Palm van Marriott een presentatie gehouden. Deze presentatie lag in handen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa), het VN Bevolkingsfonds (UNFPA), het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) en de Stichting Planbureau Suriname. Het doel van deze bijeenkomst was om inhoudelijk in te gaan op het bevolkingsbeleid en een beeld te scheppen over de demografische ontwikkelingen die plaatsvinden en nog zullen plaatsvinden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een tijd terug het initiatief genomen om van start te gaan met de formulering van het bevolkingsbeleid. Voorafgaand daaraan is er in samenwerking met de verschillende stakeholders een bevolkingsanalyse gedaan, welke als grondslag heeft gediend voor het bevolkingsbeleid. Het onderwerp migratie (verplaatsing van mensen van de ene naar de andere plaats) is aan de orde gekomen, omdat dit een belangrijk aspect is voor de globaliserende wereld.

BiZa minister Bronto Somohardjo benadrukte in zijn toespraak de noodzakelijkheid voor de overheid om inzicht te krijgen in de demografische ontwikkelingen van het land, bestemd voor de economische groei, welvaart en welzijn van alle burgers. “Hierbij is ook van belang om te beschikken over een integrale, op mensenrechten gefundeerde duurzame ontwikkelingsvisie waarbij er rekening wordt gehouden met het concept gender, klimaatsverandering en milieu. Kwetsbare groepen mogen daarbij niet vergeten worden,” onderstreept Minister Somohardjo. De afspraak is, volgens de BiZa bewindsman, om eenieder en niemand uitgezonderd, mee te nemen in de ontwikkeling van ons land, wat duidelijk is vervat in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. “De slagzin ‘Leaving no one behind’ is daarvan het zichtbare kenmerk.”

Onder de aanwezigen waren ook de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting Uraiqit Ramsaran, BiZa directeur Nasir Eskak en de verschillende stakeholders.