Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Over ons

Als centrale dienstverlener binnen de Overheid en de Surinaamse samenleving is het Ministerie van Binnenlandse Zaken medeverantwoordelijk voor het effectief en efficient functioneren van de publiekesector. In deze tijd van globalisatie is het meer dan ooit noodzakelijk alles in het werk te stellen om debeleidsdoelen te realiseren om mee te kunnen gaan met de internationale gemeenschap.Het is daarom ook noodzakelijk, dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken innovatief en creatief haar beleid uitstippelt om niet achter te geraken met de ontwikkelingen in de wereld. In een ‘ nutshell ‘ zijn de verantwoordelijkheden van het Ministerie het volgende:

het zorgen voor een kwalitatieve burgeradministratie en bevolkingsboekhouding;
in samenwerking met de overige Ministeries en instanties het ontwikkelen, implementeren en bewaken van het Humen Resource Management beleid van de Overheid;
het beheren en beschikbaar stellen van overheidsarchieven als deel van het (ambtelijk) cultureel erfgoed;
het verder ontwikkelen, implementeren en uitdragen van het nationaal genderbeleid;
als hoofdorganisator van volksraadpleging en verkiezingen het toezien op transparante processen en procedures;
het bijdragen aan het geestelijk welzijn van de bevolking door middel van het faciliteren van religieuze organisaties

De rol van het Ministerie van Binnenlandse Zaken binnen de overheid en de Surinaamse samenleving is een waarbij het de “core” van de dienstverlening vormt. Het gaat voornamelijk om de efficiënte en de effectiviteit binnen de publieke sector te garanderen. Deskundigheid en motivatie zijn essentiële begrippen binnen het Ministerie om de gestelde doelen te verwezenlijken. In de globaliserende wereld waarin wij tegenwoordig leven is het van eminent belang erop toe te zien dat de principes als de ‘ rule of law ‘, good governance ‘ en in het bijzonder de principes van de democratie. De onderlinge controle die Staten naar elkaar toe uitoefenen moet niet onderschat worden en het is juist daarom cruciaal voor de Staat Suriname om erop toe te zien dat de principes gewaarborgd en nageleefd worden.

De opkomst van de mensenrechten in de wereld dwingt ons allen om respectvol met elkaar om te gaan en elkaar zoveel mogelijk bij te staan om de minimale levensstandaarden te garanderen waarop wij allen recht hebben.

Het is de taak van dit Ministerie om, op grond van het vorenstaande, beleid te maken dat erop gericht is de burgers zoveel mogelijk bij te staan en de centrale rol die het inneemt als dienstverlener binnen de publieke sector te vervullen.

Organisatiestructuur

Klikt u hier voor een overzicht van onze organisatiestructuur