Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Naar een betere overheid en dienstverlening

De minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, heeft gelijk na zijn aantreden in juli 2020 een aanvang gemaakt met twee belangrijke trajecten op het vlak van Public Sector Reform en verbetering van de dienstverlening van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB).

De verbetering van de dienstverlening van het CBB behelst onder andere een uitgebreid onderzoek door het onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau DOOR Advisory in de maanden april en mei 2021, waarbij aan burgers in diverse woongebieden is gevraagd zich uit te spreken over de kwaliteit van de CBB-dienstverlening en hoe de samenleving de toekomstige dienstverlening zou willen zien.

De eindresultaten van dit onderzoek geven aan dat ruim 70% van de burgers de voorkeur geven aan een digitale dienstverlening. Ook opmerkelijk is dat een grote meerderheid ermee instemt, dat instanties als Ziekenhuizen, Banken, Verzekeraars, enz. hun burgerinformatie rechtstreeks bij het CBB zouden kunnen verkrijgen. Andere belangrijke aanbevelingen vanuit de samenleving zijn: Verbeteren van de klantgerichtheid, Snelle en Accurate service en het Digitaal kunnen aanvragen van diensten.

Het ministerie is alle respondenten erkentelijk dat zij bereid waren, de uitgebreide vragenlijst op een kritische en enthousiaste wijze te beantwoorden. Het onderzoek heeft een rijkdom aan wensen, verbeterpunten en nieuwe beleids-keuzemogelijkheden opgeleverd. De diverse aanbevelingen en verbeteringen zullen tijdens een integraal Transformatieprogramma in de gehele CBB-organisatie worden doorgevoerd.

Het andere traject heeft te maken met het effectiever en efficiënter maken van het ambtenarenapparaat. Het is bekend dat een groot deel van de Surinaamse beroepsbevolking is ondergebracht bij de overheid waarvan in de afgelopen jaren meer dan 16.000 zijn aangenomen. Uitgaande van het thans bij de DNA in behandeling zijnde Herstelplan, kan worden vastgesteld dat het initiëren van nieuwe industrieën en projecten welke tijdens de stabilisatiefase moeten loskomen, de private sector geconfronteerd zal worden met een tekort aan arbeidspotentieel.

In dit kader laat het ministerie daarom een grootschalig onderzoek uitvoeren onder alle ambtenaren waarbij getoetst wordt in hoeverre men bereid zou zijn om op termijn de overheidsbaan te willen verruilen voor een baan in de private sector. Ook wordt onderzocht of ambtenaren van 55 jaar of ouder, belangstelling hebben om tegen compenserende voorwaarden, vervroegd uit de overheidsdienst willen treden.

Nadat de resultaten beschikbaar zijn gekomen, zal het ministerie van BiZa in overleg treden met alle relevante actoren om een integraal uittredingsvoorstel van ambtenaren te laten voorbereiden. DOOR Advisory is eveneens belast met de uitvoering van dit onderzoek. Bij de uitbetaling van de salarissen over de maand juni 2021 zal op de salarisslip een LINK worden geplaatst, welke toegang geeft tot het onderzoeksprogramma. Het ministerie roept alle ambtenaren hierbij op massaal te participeren aan dit onderzoek.