Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Financiën en Planning

Directoraat belastingen

Om de overheid in staat te stellen haar voorgenomen beleid succesvol ten uitvoer te brengen, zijn er financiële middelen nodig. Deze financiële middelen moeten er ook voor zorgen dat de overheid een adequaat staatshuishouden in stand kan houden.

Een van de belangrijkste manieren om aan financiële middelen te komen, is het heffen en innen van belastingen. In Suriname worden belastingen geheven op basis van richtlijnen in de wet.

Deze zijn vervat in verschillende belastingwetten, zoals bij de Directe Belastingen:

Wet Inkomstenbelasting 1922, Wet Loonbelasting, Wet Huurwaardebelasting 1955 en Wet Vermogensbelasting 1944, de Invorderingswet (Het Koninklijk Besluit van 3 april 1869) en het Surinaams Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Bij de Indirecte Belastingen zijn het onder andere de volgende wetten: Wet Tarief Invoerrechten 1996, Wet Accijns op alcoholhoudende dranken, Wet Accijns tabaksproducten, Wet Accijns op alcoholvrije dranken, Wet Accijns op bier, Wet Verbruiksbelasting en Wet op Statistiekrecht.

De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten en heeft tot taak de belastingen, zoals de Inkomstenbelasting te heffen en te innen zodat de belastinggelden in de staatskas terrechtkomen. De belastingdienst voert ook de controle uit op de naleving van de wetten.

Belastinggelden worden bestemd voor onder andere de sociale zorg, het onderwijs, de gezondheidszorg, de infrastructuur en onderhoud daarvan, kosten van de rechterlijke macht, justitie en politie, defensie, lonen van ambtenaren, enzovoorts.

De uitgaven van de overheid zijn publieke uitgaven, dat wil zeggen dat ze bestemd zijn voor zaken die de gehele gemeenschap/de burgerij ten goede komen. Om de overheid in staat te stellen al deze uitgaven te doen, zijn zowel burgers als instanties in Suriname verplicht hun bijdrage te leveren aan de staatskas door belasting te betalen.

De Belastingdienst Suriname is zich ervan bewust dat u als belastingplichtige eerder bereid zult zijn zich te onderwerpen aan de belastingplicht, als u voorzien wordt van de nodige informatie, adviezen en andere service die daarvoor nodig is.

U heeft er recht op dat de Belastingdienst op een correcte manier met u omgaat.

Bij de Belastingdienst geniet een eerlijke, rechtvaardige en objectieve behandeling van de klant (belastingplichtige) de hoogste prioriteit.

Ook hecht deze dienst grote waarde aan integriteit, een professionele aanpak, respect en een goede verstandhouding met u. Ons streven is er daarom op gericht u zo klantvriendelijk mogelijk te behandelen.

Ons motto luidt toepasselijk: ‘De Belastingdienst is een plek waar mensen met elkaar praten’.