Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Onderdirectoraat Juridische Aangelegenheden en Regelgeving

Beleidsgebied “Management Regelgeving”

Het beleidsgebied “Management Regelgeving” is ontwikkeld op het onderdirectoraat Juridische Aangelegenheden en Regelgeving (JAR). Het beleid is gericht op het juridisch ondersteunen van diverse beleidsgebieden die behoren tot de zorggebieden van het Directoraat Binnenlandse Zaken, door o.a. nieuwe regelgeving tot stand te brengen en waar nodig bestaande regelgeving te actualiseren. Daarnaast worden adviezen uitgebracht over diverse onderwerpen het ministerie rakende, dan wel door vakministeries aangeboden stukken.

Visie

De tot stand te brengen regelgeving zal binnen de taakstelling van het ministerie in het contact met de samenleving moeten bijdragen aan de beleving van democratische rechten van de burger enerzijds (w.o. het recht op informatie, inspraak bij besluitvormingsprocessen), tegenover anderzijds de plichten van de overheid (w.o. het handelen volgens de algemene beginselen van behoorlijk bestuur) voortvloeiende uit de rechtsstaatgedachte.

Missie – Taakstelling

Het Onderdirectoraat Juridische Aangelegenheden en Regelgeving is belast met:

 • Het juridisch ondersteunen van diverse beleidsgebieden die behoren tot de zorggebieden van het Directoraat Binnenlandse Zaken, door o.a. nieuwe regelgeving tot stand te brengen en waar nodig bestaande regelgeving te actualiseren;
 • Adviezen uit te brengen over diverse onderwerpen het Ministerie van Binnenlandse Zaken rakende, dan wel door vakministeries aangeboden stukken;
 • Het uitgeven van Staats- en Advertentiebladen van de Republiek Suriname.

Planning

De democratische en rechtsstaatgedachte in acht nemend, zijn onder andere de volgende activiteiten gepland voor de beleidsperiode 2012- 2016:

Wetgeving:

 • Wettelijke regelingen die tot doel hebben de bestrijding van corruptie (anticorruptie wetgeving), m.n. gelet op Binnenlandse Zaken zorggebieden;
 • Regelgeving ter bescherming van klokkenluiders;
 • Regelgeving betreffende de instelling van een ombudsman;
 • Regelgeving m.b.t. de openbaarheid van bestuur;
 • Verdere detaillering van regelgeving over decentralisatie van bestuur, gelet op Binnenlandse Zaken zorggebieden;
 • Privacy wetgeving en bescherming van persoonsgegevens;
 • Een algemene wet bestuursrecht en
 • De actualisering van de Ambtenarenpensioenwet 1972 en de Personeelswet.

Andere activiteiten:

 • Detaillering administratiefrechtelijk verkeer;
 • Vergroting toegankelijkheid Staatbladen van de Republiek Suriname (digitaal beschikbaarstellen, en via een website);
 • Institutionele versterking;
 • Moderniseren van de Afdeling Uitgeverij.