Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Directoraat Binnenlandse Zaken

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Min BiZa) heeft sinds haar instelling steeds de algemene rol van ‘facilitator’ van het openbaar bestuur gehad. Vanaf het bestaan van het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er verschillende momenten geweest waarin er aan haar rol van ‘facilitator van openbaar bestuur’ andere dimensies zijn toegevoegd of verwijderd (met andere woorden er kwamen/komen steeds meer nodige beleidsgebieden/zorggebieden erbij).

Formele Taken Min BiZa

In overeenstemming met haar wettelijke taakstelling, zoals opgenomen in het Staatsblad van 1991 no. 58, artikel 7 heeft het Mininisterie van Binnelandse Zakende volgende formele taken. De zorg voor:

 • Het administratiefrechtelijk verkeer binnen de Overheid;
 • De aangelegenheden betreffende volksraadplegingen en de verkiezingen van leden voor de volksvertegenwoordigende lichamen;
 • Het overheidspersoneelsbeleid en de functionering van het overheidsapparaat;
 • De burgerlijke stand en de bevolkingsboekhouding in geheel Suriname;
 • De afgifte van nationaliteitsbewijzen, legitimatiebewijzen en paspoorten;
 • De uitgifte van Staatsbladen en het Advertentieblad van de Republiek van Suriname;
 • De archivalia, het een en ander in overleg met het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling;
 • De Eredienst;
 • De optimale participatie van de vrouw in het ontwikkelingsproces in Suriname;
 • Een evenwichtig emancipatorisch vrouwenbeleid, met in achtneming van specifieke Surinaamse karakteristieken.

Beleidsgebieden

De beleidsgebieden van het Min BiZa die worden gedestilleerd uit bovengenoemde taken zijn:

 • Burgeradministratie en bevolkingsboekhouding;
 • Archiefwezen;
 • Volksraadpleging en Verkiezingen;
 • Genderbeleid;
 • Erediensten;
 • Overheidspersoneelsbeleid, administratiefrechtelijk verkeer en het functioneren van het Overheidsapparaat;
 • Management Regelgeving;
 • Pensioenen.

Voortvloeiend uit bovengenoemde beleidsgebieden is het volgende directoraat en zijn de volgende diensten/afdelingen ingesteld:

 • Het Directoraat Binnenlandse Zaken:
 • Het Centraal Bureau voor Burgerzaken;
 • Het s’Landsarchiefdienst (Nationale Archiefdienst/ Nationaal Archief);
 • Het Algemeen Secretariaat Verkiezingen;
 • Het Nationaal Bureau voor Genderbeleid;
 • De Eredienst;
 • Het Overheidspersoneelsbeleid;
 • Het Onderdirectoraat Juridische Aangelegenheden en Regelgeving;
 • Het Pensioenfonds Suriname.

Missie, Visie, Hoofdtaak Directoraat en Beleidsgebieden/Zorggebieden Min Biza

Het Directoraat Binnenlandse Zaken:

Het Directoraat Binnenlandse Zaken heeft formeel de volgende taken:

 • Het administratiefrechtelijk verkeer binnen de Overheid;
 • Het overheidspersoneelsbeleid en de functionering van het overheidsapparaat;
 • De burgeradministratie en de bevolkingsboekhouding in geheel Suriname;
 • De afgifte van nationaliteitsbewijzen, legitimatiebewijzen en paspoorten;
 • De uitgifte van Staatsbladen en het Advertentieblad van de Republiek van Suriname;
 • De archivalia, het een en ander in overleg met het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling.

Burgeradministratie en bevolkingsboekhouding:

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken is verantwoordelijk voor de centrale burgeradministratie en bevolkingsboekhouding en zorgt daarbij voor betrouwbare burgergegevens, een optimale dienstverlening en tijdige informatievoorziening aan alle belanghebbenden, in het bijzonder de Surinaamse burgers. De hoofdtaak van het Centraal Bureau voor Burgerzaken is het bijhouden van de burgeradministratie en bevolkingsboekhouding van het grondgebied Suriname.

Archiefwezen:

De s’ Landsarchiefdienst levert door een adequaat beheer en beschikbaarstelling van overheidsarchieven als deel van ons cultureel historisch erfgoed een wezenlijke bijdrage aan de bevordering van het historisch besef en de benutting van ons erfgoed. De hoofdtaak van de s’ Landsarchiefdienst is het deskundig en effectief beheren van de collectie van archieven en het zichtbaar maken van de daarin opgeslagen informatie voor de Surinaamse burger en andere in Suriname geïnteresseerden.

Volksraadpleging en Verkiezingen:

Het Algemeen Secretariaat Verkiezingen ziet erop toe dat de voorbereiding en organisatie van de verkiezingen op basis van transparante processen en procedures worden uitgevoerd, waarbij gebruik gemaakt wordt van actuele en betrouwbare burgerinformatie. Ten voordele van het democratisch proces wordt de actieve participatie van de samenleving gestimuleerd.

Genderbeleid:

Het Nationaal Bureau Genderbeleid heeft een leidende rol in het verder ontwikkelen, implementeren en uitdragen van het nationaal genderbeleid, draagt bij aan een evenwichtige ontwikkeling van mannen en vrouwen en het creëren van gelijke kansen voor iedereen. De hoofdtaak van het Nationaal Bureau Genderbeleid is de implementatie van het Integraal Gender Actie Plan zodanig te coördineren in samenwerking met de uitvoerende partners.

Erediensten:

De Eredienst draagt bij aan het geestelijk welzijn van de bevolking door middel van het faciliteren van religieuze organisaties bij de uitvoering van activiteiten die het nationaal belang bevorderen. De hoofdtaak van de Eredienst is het zorgen voor het geheel van organisaties en regelgeving betrekking hebbende op religieuze aangelegenheden en het bevorderen van het belang van vrije beleving van godsdienst en levensovertuiging.

Overheidspersoneelsbeleid, administratiefrechtelijk verkeer en het functioneren van het Overheidsapparaat:

Het Overheidspersoneelsbeleid ontwikkelt, implementeert en bewaakt in goede samenwerking met overige ministeries en instanties het Human Resources Management beleid van de Overheid dat gericht is op een optimale benutting en inzet van de menselijke bronnen en het doelgericht doen functioneren van het overheidsapparaat.

Management Regelgeving:

Het beleidsgebied “Management Regelgeving” is ontwikkeld op het onderdirectoraat Juridische Aangelegenheden en Regelgeving en betreft het juridisch ondersteunen van diverse beleidsgebieden die behoren tot de zorggebieden van het Directoraat Binnenlandse Zaken, door o.a. nieuwe regelgeving tot stand te brengen en waar nodig bestaande regelgeving te actualiseren; adviezen uit te brengen over diverse onderwerpen het Min BiZa rakende, dan wel door vakministeries aangeboden stukken; het uitgeven van Staats- en Advertentiebladen van de Republiek Suriname.

Pensioenen:

Het Stichting Pensioenfonds Suriname heeft als taak het volgens een pensioenregeling na pensionering, doen van uitkeringen(pensioen) aan deelnemers van het fonds (en/of hun rechthebbenden), die daartegenover, gedurende hun werkzame leven, pensioenpremie hebben betaald.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken tracht altijd middels goede inzichten, met betrekking tot de functionering en de inrichting van de overheidsorganisatie in de gang naar economische, sociale en culturele vooruitgang voor het Surinaamse volk, grotere slagvaardigheid van het openbaar bestuur te verwezenlijken.