Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Financiën en Planning

Minister Financiën en Planning en IDB tekenen leningen voor USD 170 miljoen

Minister Raghoebarsing van Financien en Planning en Mw. Adriana La Valley, de IDB
vertegenwoordiger in Suriname hebben vandaag twee leningen getekend voor een totaal
bedrag van USD 170 miljoen.


De eerste lening betreft een policy based loan (PBL) waarbij Suriname een bedrag van USD
150 miljoen als begrotingssteun zal ontvangen. De PBL is een lening waarbij het land
hervormingen binnen een bepaald gebied moet uitvoeren. Deze lening betreft ‘Support to
public management and transparency policies in Suriname’. Centraal hierbij zijn dus de
hervormingen op het gebied van overheidsmanagement en transparantie van bestuur. De
overheid van Suriname heeft voor het voldoen aan deze lening tal van maatregelen moeten
voorbereiden en uitvoeren. Voor de verbetering van de integriteit en het anti-corruptie
beleid binnen de overheid hebben onder andere plaatsgevonden de aanpassing van de
personeelswet, de verplichte landsdienaren registratie, goedkeuring van wetgeving op het
gebied van gelijke behandeling inzake arbeid, activering en benoeming leden anti-corruptie
commissie, besluit verklaring van inkomen en vermogen en register ontvangstbewijzen van
hoge functionarissen conform de anti corruptie wet. Met betrekking tot de ondersteuning
van de transparantie in het financieel management van de overheid zijn via de Rekenkamer
de volgende activiteiten uitgevoerd. Een diagnose en actieplan op basis van de zgn. SAI
Performance Measurement Framework (PMF) assessment, de Financial Audit and Compliance
Audit manuals alsook het handboek voor Quality Control and Assurance op de begrotingsuitvoering.
Deze zijn ook bekend als het Handboek voor rechtsmatigheidsonderzoek. Al deze producten
zijn conform International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI). Ook is binnen de
Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI) een inventarisatie gemaakt van alle
databronnen en zal daarmee inhoud gegeven worden aan een InvestmentMap platform
voor de extractive sector in Suriname. Een ander aandachtspunt betreft de versterking van
het financieel integriteitsraamwerk. Hierbij zijn o.a geformuleerd het AML CFT CPF
Nationaal Strategisch Plan en actie plan 2022-2025, de sectorale risico analyse voor de
banken sector in Suriname, de aanname van de wet ter voorkoming en bestrijding van
Money Laundering en Terrorisme financiering (WMTF) in lijn met internationale FATF
standaarden. Suriname krijgt via de IDB de ondersteuning om deze hervormingen verder uit
te voeren.
De begrotingssteun die Suriname zal ontvangen zal voor meer dan de helft besteed worden
aan de betaling van achterstallige aflossingen en rente aan de Centrale Bank van Suriname
en nationale en internationale crediteuren. Het resterend deel zal geïnvesteerd worden in
onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid, woningbouw, infrastructuur en het sociaal
programma.
In voorbereiding op de negende volks- en woningtelling in 2024 hebben de nodige
voorbereidingen met het Ministerie van Financien en Planning, de Stichting ABS en de Inter
Amerikaanse Ontwikkelingsbank plaatsgevonden. Vandaag 11 december vond de
ondertekening plaats van overeenkomst plaats getiteld ’Programme of support for the
population census and the national statistical system of suriname (NSS)’. Het bedrag dat
hiermee gepaard gaat is USD 20 miljoen.

Het project heeft als doel het versterken van de capaciteit van het Nationaal Statistisch
Systeem van Suriname (NSS). Dit om betrouwbare en nauwkeurige statistieken te
verzamelen, analyseren, beheren en delen voor effectieve beleidsvorming en breder gebruik
door de samenleving. De specifieke doelen zijn: (i) het ondersteunen van het genereren van
kwaliteitsstatistieken over de economie, de samenleving en het milieu; en (ii) de stroom van
kwaliteitsstatistieken naar eindgebruikers in het algemeen te verbeteren. Het project zal
naast de organisatie van de census veel aandacht besteden aan capaciteitsversterking van
het ABS terwijl ook het directoraat E-Gov de nodige ondersteuning zal krijgen ten behoeve
van de data opslag en verspreiding.
De uitvoering van beide projecten ligt in handen van het ministerie van Financiën en
Planning.
De leningen hebben een aflossingsvrije periode van 5 en een half jaar, een
uitvoeringsperiode van resp. 1 en 5 jaren en een aflossingsperiode van 20 en 25 jaar. De
interest is SOFR based en zal liggen tussen de 1-2% per jaar. Vermeldenswaard is dat beide
leningen door het Bureau voor de Staatsschuld in samenwerking met het IMF zijn
beoordeeld en de Minister de goedkeuring heeft verkregen om deze leningen aan te gaan.