Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Financiën en Planning

Het College van Bewindvoerders van het IMF rondt de vierde beoordeling af in het kader van de Uitgebreide Fondsfaciliteit (EFF)-regeling voor Suriname

  • De College heeft tevens ingestemd met het verzoek van de autoriteiten om de regeling te verlengen (tot maart 2025) en de toegang te verhogen tot een bedrag van SDR 46,8 miljoen (ongeveer USD 63 miljoen).
  • Begrotingsdiscipline en een krap monetair beleid zorgen voor de langverwachte stabiliteit. De economie groeit, de inflatie daalt en het vertrouwen onder beleggers keert terug. De autoriteiten hebben de schuldenruil met particulieren afgerond en zijn bijna op het punt om overeenkomsten te sluiten met alle resterende schuldeisers.
  • Op de korte termijn ligt de prioriteit voor de autoriteiten bij het handhaven van het begrotingsbeleid en het beschermen van de meest kwetsbaren, het handhaven van het momentum van de structurele hervormingen en het voorkomen dat beleid wordt teruggedraaid.

Washington, D.C. – 14 december 2023: De College van Bewindvoerders van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de vierde beoordeling in het kader van de EFF-regeling voor Suriname afgerond. De afronding van de beoordeling maakt het voor de autoriteiten mogelijk het equivalent van SDR 39,4 miljoen (circa USD 53 miljoen) op te nemen, waardoor de totale aankopen in het kader van de EFF uitkomen op SDR 197 miljoen (circa USD 263 miljoen). Bij de afronding van de beoordeling heeft het College ook ingestemd met het verzoek van de autoriteiten om een verhoging van de toegang ten bedrage van SDR 46,8 miljoen (circa USD 63 miljoen) en een verlenging van de EFF-regeling tot eind maart 2025. Met deze verlenging wordt een totale toegang in het kader van de EFF-regeling van SDR 430,7 miljoen verwacht (circa USD 577 miljoen).

Suriname voert een ambitieuze economische hervormingsagenda door die erop gericht is de houdbaarheid van de begroting en schuldpositie te herstellen door middel van begrotingsconsolidatie en schuldherstructurering, de kwetsbaren te beschermen door de sociale bescherming uit te breiden, het monetair- en wisselkoersbeleidskader te verbeteren, de kwetsbaarheden van de financiële sector aan te pakken en de agenda voor corruptiebestrijding en governance te bevorderen. Dit beleid wordt ondersteund door de EFF-regeling, die op 22 december 2021 door het College van Bewindvoerders is goedgekeurd (zie Persbericht nr. 21/400).

Na de besprekingen over Suriname door het College van Bewindvoerders heeft de heer Kenji Okamura, adjunct-directeur en waarnemend voorzitter, de volgende verklaring afgegeven:

“De autoriteiten” hebben in het kader van het EFF-ondersteunde programma blijk gegeven van voortdurende inzet voor begrotingsdiscipline en macro-economische stabilisatie. De economie stabiliseert zich, de druk op de wisselkoers is afgenomen en de inflatie vertoont een neerwaartse tendens.

“Het is prijzenswaardig dat de autoriteiten moeilijke hervormingen doorvoeren in een uitdagend politiek en sociaal-economisch klimaat. Deze omvatten hervormingen zoals de volledige afschaffing van de brandstofsubsidies, de geleidelijke afschaffing van de elektriciteitssubsidies, de beperking van salarisbetalingen aan niet-geregistreerde ambtenaren en de verbreding van de btw-grondslag.

“Een geleidelijker traject van begrotingsconsolidatie dan bij de vorige beoordeling was gepland, zal bijdragen tot bescherming van het nog broze herstel, in meer steun resulteren voor armen en kwetsbaren, verdere uitholling van de reële lonen voor geregistreerde ambtenaren voorkomen, en tot meer groeibevorderende investeringen leiden. Een verlenging van de regeling tot eind maart 2025 en een uitbreiding van de toegang zullen bijdragen tot het voldoen aan betalingsbalansbehoeften en ertoe bijdragen dat de begroting voor 2025 in overeenstemming is met de doelstelling van 3,5% voor het primaire saldo van het bbp (anker voor de houdbaarheid van de schuld op middellange termijn).

“Er is grote vooruitgang geboekt met het herstructureren van de schulden. De schuldenruil met particuliere obligatiehouders is afgerond met een hoge participatiegraad. Er is een principeakkoord op technisch niveau bereikt met Exim China, dat momenteel een interne goedkeuringsprocedure doorloopt voor de definitieve ondertekening. 

“De monetairbeleidskoers is passend krap geweest, waardoor de inflatiedruk werd verlicht. De autoriteiten hebben getoond zich in te willen zetten voor een flexibele, door de markt bepaalde wisselkoers, waardoor de opbouw van internationale reserves wordt bevorderd. Een snelle tenuitvoerlegging van de nieuwe Wet op de Centrale Bank en de afronding van haar herkapitalisatieplan zullen de operationele onafhankelijkheid en financiële autonomie van de bank verder versterken. Daarnaast is er gestage vooruitgang nodig om de aanhoudende kwetsbaarheden van het banksysteem aan te pakken, onder meer door een sterker toezicht op het bankenstelsel en door de beoordeling van het herkapitalisatieplan van de overheidsbank snel af te ronden.

Structurele hervormingen om de instellingen, het bestuur en de gegevenskwaliteit te versterken blijven belangrijke prioriteiten, waarbij het Fonds en de andere ontwikkelingspartners voortdurend steun blijven bieden bij de capaciteitsopbouw. De autoriteiten moeten maatregelen blijven nemen om hun AML/CFT-kaders te versterken en ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming zijn met de internationale normen.”

Suriname: Specifieke economische indicatoren

 Proj.   Proj.
 202220232024
    
(Procentuele wijziging op jaarbasis, tenzij anders vermeld) 
    
Reële sector   
Reële bbp-groei2,42,13,0
Nominale bbp-groei47,355,922,5
Consumptieprijzen (einde periode)54,639,314,9
Consumptieprijzen (periodegemiddelde)52,452,921,1
    
Geld en krediet    
Ruime monetaire aggregaat45,122,814,0
Kredietverlening aan de particuliere sector65,726,113,8
    
(In procenten bbp tenzij anders aangegeven)
    
Centrale overheid  
Ontvangsten en subsidies26,825,725,4
Waarvan: Inkomsten uit mineralen14,310,89,9
Totale uitgaven29,526,726,5
Totaalsaldo (netto kredietverlening/-opname)-2,7-1,0-1,1
Primair saldo1,01,62,7
   
Schuld van de centrale overheid 115,187,192,1
Binnenlandse27,414,018,0
Externe87,773,274,1
   
Externe sector   
Saldo op de lopende rekening2,12,42,3
Kapitaalrekening en financiële rekening10,810,65,5
   
Pro-memorieposten  
Bruto internationale reserves (USD miljoen)119511961464
  In maanden van invoer6,46,47,6
Bruikbare bruto internationale reserves (USD miljoen) 1/8659621230
  In maanden van invoer4,65,16,4
Officiële wisselkoers (SRD per USD, (gemiddeld)24,6
  
Bronnen: Surinaamse autoriteiten; Ramingen en prognoses van IMF-medewerkers.
1/ Uitgezonderd de PBOC-swap en de vereiste deviezenreserves van afgeschermde banken.