Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

BiZa informeert OKB over verkiezingsactiviteiten

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft op verzoek van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) een trainingssessie verzorgd voor de leden en plaatsvervangende leden van het verkiezingsorgaan. Dit gebeurde op zaterdag 4 maart 2023 te Roeli’s Event Venue. Volgens OKB-voorzitter Samseerali Sheikh-Alibaks zijn de hoofdtaken en bevoegdheden van het OKB volgens de Kiesregeling van 1987 onder te verdelen in de monitoring, observatie en supervisie van de verkiezingsactiviteiten. “Het doel van deze sessie is tweedelig: ten eerste gaat het om kennisverrijking en ten tweede kijken we waarmee BiZa thans bezig is in deze pre-electorale fase en waarop het OKB haar monitoring, observatie dan wel supervisie zou moeten richten.”

Verzoek OKB

BiZa-directeur Mohamad Eskak is erg ingenomen met het verzoek van het OKB om deze sessies te kunnen houden. “Deze sessies zijn bijzonder belangrijk vanuit de gedachtegang dat alle actoren betrokken bij verkiezingsactiviteiten, genoegzaam zijn geïnformeerd om hun taken en verantwoordelijkheden, zoals is vastgesteld in de wet, te kunnen uitvoeren.” De directeur deelt ook mee dat er volle medewerking zal worden verleend om de kennis binnen het ministerie te delen teneinde goede en kwalitatieve verkiezingen te kunnen organiseren voor Suriname.

Managementteam Verkiezingen

Sabitrie Gangapersad heeft als lid van het Managementteam Verkiezingen het wettelijke kader waar binnen de verkiezingen worden georganiseerd aan de orde gebracht. “BiZa is conform het Besluit Taakomschrijving Departementen 1991 belast met en verantwoordelijk voor de zorg van aangelegenheden betreffende volksraadpleging en verkiezingen voor de volks vertegenwoordigende organen. De uitvoering van deze wettelijke taken zijn vastgesteld in onder andere de Grondwet van Suriname, de Kiesregeling, het Kiesbesluit en andere wettelijke regelingen zoals het Decreet politieke organisaties, Besluit registratie politieke organisaties en Besluit vaststelling modellen processen-verbaal registratie politieke organisaties.” Gangapersad bracht ook uitgebreid onder de aandacht de verkiezingswerkstructuur en de drie fasen waarbinnen de activiteiten worden uitgevoerd namelijk de postelectorale, de pre- electorale en de electorale fase.

Presentatie werkgroepen

Tijdens de eerste trainingssessie hebben vier werkgroepen een presentatie gehouden over hun voornaamste taken en doelstellingen. Als coördinator van de werkgroep Kiezerslijsten heeft Michaël Kromodimedjo aangegeven dat deze werkgroep belast is met de kiezerslijsten die beschikbaar moeten zijn voor verkiezingen. De werkzaamheden zijn onder andere gericht op het opschonen van de kiezerslijsten door middel van de ter inzagelegging. Soebashchandre Bachoe, coördinator van de werkgroep Oproepingskaarten, is tijdens zijn presentatie onder andere ingegaan op de productie van oproepingskaarten en colportage lijsten en de structuur van een oproepingskaart. De werkgroep Legger heeft met coördinator Soraya van den Berg onder de aandacht gebracht de samenstelling van een legger en de veldwerkzaamheden die voor het identificeren van de juiste stembureaulocaties worden uitgevoerd. Coördinator Tarrel Samuels van de werkgroep Stembiljetten geeft aan dat de activiteiten van deze werkgroep kunnen worden onderverdeeld in de voorbereidingsactiviteiten en hoofdactiviteiten met betrekking tot onder andere het vervaardigen van de stembiljetten.

De volgende trainingssessie is op 18 maart 2023. De werkgroepen Internationale Betrekkingen, Voorlichting, Aanwerving Stembureaupersoneel, Training en IT zullen dan hun presentaties houden voor het OKB.