Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Defensie

NCCR en Noodfonds

 1. Waar staat NCCR voor ?
  NCCR staat voor het  Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing en is een door de Surinaamse staat ingestelde rampenorganisatie. Voorbeelden van rampsituaties zijn ; natuurlijke rampen, overstromingen, rukwinden, windhozen.

 2. Wat is de rol van het NCCR in de Surinaamse samenleving?
  De rol van de NCCR is de verschillende diensten (Politie , Brandweer, Nationaal leger, NGO’s, en andere partijen ) te coördineren, zodat op een heel effectieve en georganiseerde manier hulp geboden kan worden aan gebieden binnen het Surinaams territorium die getroffen of betrokken zijn bij een incident.

 3. Wat is de missie van het NCCR?
  Het NCCR vervult een richtinggevende rol om door middel van beleidsontwikkeling, coördinatie en regievoering, crises en rampen te voorkomen en waar nodig te beheersen. De inzet draagt bij aan het vergroten van de prestaties van de organisaties in de veiligheidsketen.

 4. Hoe gaat het NCCR in grote lijnen te werk bij incidenten of rampen?
  Het NCCR is een coördinerend orgaan en een uitvoerend orgaan bij een ramp. Het NCCR is echter vooral coördinerend wat blijkt uit een assessment dat wordt opgemaakt door het NCCR. Afhankelijk van het soort ramp wordt er een crisisteam samengesteld door ministers van ( Politie, defensie enz) . Het NCCR maakt een assessment en geeft aan de hand daarvan aan wat het plan van aanpak zal zijn en presenteert dit aan de ministers. 

 5. Welke vier zuilen worden altijd betrokken bij de operaties waarbij het NCCR betrokken is ?
  De vier zuilen die van belang zijn bij de operaties betreffen : De Brandweer, de Politie, het Leger, en de Geneeskundige dienst. Daarnaast kunnen ook NGO’s worden ingezet.
  De DC ( Districtscommissaris) heeft een leidende rol in het geheel.

 6. Wat is de rol van het NCCR in de Surinaamse samenleving buiten rampen of incidenten om?
  Het NCCR is pro- actief aanwezig in de samenleving met het geven van  voorlichting, opleidingen en trainingen over hoe te handelen bij calamiteiten en incidenten.

 7. Wat is het verband tussen het NCCR en de ministeries?
  Binnen elk ministerie is er een focal point voor het NCCR. De ministeries die er altijd bij betrokken zijn, zijn de ministeries van Financien, JusPol, en Defensie.

 8. Wat is globaal de structuur van de rampenbeheersing?
  Het rampenbeheersingssysteem van Suriname is op grond van de wet opgezet vanuit de bestuursorganisatie van ons land.De Districts Commissaris speelt hierbij op basis van de wet Regionale Organen een leidende rol.De initiële First-response bij een evt. calamiteit blijft onder alle omstandigheden onder de verantwoordelijkheid van de diverse diensten. ( Brandweer, Politie, Nationaak Leger, Kustwacht, Medische diensten, etc.)

 9. Is er ook een rol voor het NCCR bij de dreiging van EBOLA geweest?
  Het NCCR heeft bij de dreiging van het EBOLA virus  een hele belangrijke rol. Er worden continu trainingen gegeven op het gebied van veiligheid, en hoe om te gaan met de dreiging van dit virus. Ook in het district Nickerie  wordt deze training gegeven.

 10. Welke bekende acties zijn er van het NCCR?
  Optreden in het binnenland van Suriname dat getroffen was door zware regenval. Daardoor ontstonden in het zuiden en het in oosten grote overstromingen. Dit had tot gevolg dat veel dorpen geheel of gedeeltelijk onder water waren.Een van de laatste keren dat het NCCR in actie is gekomen was, toen er een dak was weggerukt bij een grote windhoos. Het NCCR  biedt dan noodhulp om de mensen de eerste paar uur te ondersteunen door bijvoorbeeld dakzeilen aan te brengen

 11. Wat was operatie Falawatra en het Noodfonds ?
  Operatie Falawatra is de hulpactie die op gang gekomen is bij de overstroming van verschillende gebieden in het binnenland van Suriname. Deze hulpactie heeft van  8 mei 2006 tot 19 augustus 2006 geduurd. De hulpactie hield o.a. in:
  ·Het verschaffen van primaire levensmiddelen aan de getroffenen
  ·Het bewaken van have en goed van de getroffenen 
   
  De eerste stappen die na de melding ondernomen zijn:
  ·Eerste meldingen bereikten het NCCR op 6 mei omstreeks 15.00 u.
  ·Op 7 mei om 09.00u voert het NCCR de eerste verkennings / assessment vlucht uit boven de getroffen gebieden en stelt vast dat het om grootschalige overstromingen gaat in drie verschillende gebieden.
  Hierover worden de eerste rapportages uitgebracht aan de President.Bij deze overstroming heeft de President van de Republiek Suriname het gebied als rampgebied verklaard en is toen het Noodfonds ingesteld en gebruikt.In 2008 is in het Marowijnegebied ook sprake geweest van een rampgebied waarbij ook het Noodfonds is gebruikt