Stichting Garantiefonds voor Bedrijfskredieten

De Stichting Garantiefonds voor Bedrijfskredieten is een instrument om kredietverstrekking te stimuleren in Suriname. Het fonds is opgericht op 12 februari 1979 als stichting. Het beheer ervan ligt bij de Nationale Ontwikkelingsbank N.V. (NOB). Ten aanzien van de statuten dient vermeld te worden, dat die zijn gewijzigd en aangenomen op 11 juli 2014.

Het doel van de stichting is om te investeren in alle bedrijfstakken m.u.v. handel bevorderen i.h.b. voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en startende ondernemingen. De Stichting tracht haar doel te bereiken door het verstrekken van garanties aan de in Suriname werkzame kredietinstellingen, voor de door deze instellingen te verlenen kredietfaciliteiten aan de in Suriname gevestigde en werkzame bedrijven. Het is de bedoeling dat de stichting ondersteuning moet bieden in met name de eerste jaren na de start en bij nieuwe investeringen en uitbreidingen.

Behandeling van garantieaanvragen en afwikkeling van garanties

 1. Aanvragen om garantiestelling kunnen slechts worden gedaan door de kredietinstellingen en dienen vergezeld te gaan van onder andere een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrikanten (KKF) en een kredietrapport, vermeldende:
  • Naam en adres van het bedrijf waarvoor de garantie wordt aangevraagd;
  • De activiteiten van het desbetreffende bedrijf;
  • Het doel van de financiering;
  • Het maximum bedrag der te verlenen kredietfaciliteit;
  • Het maximum bedrag der door het desbetreffende bedrijf te geven dekkingen;
  • Een voorstel tot dekking van het kredietrisico, met inachtneming dat garanties worden verstrekt tot maximaal 80 % van het kredietbedrag, zijnde het initiële investeringsbedrag.
  • De voorwaarden van de financiering, alsook het voorgestelde aflossingsschema;
  • Een beoordeling door de directie c.q. de kredietcommissie van de kredietinstelling inzake de mogelijkheden tot het welslagen van de activiteiten van het desbetreffende bedrijf en van de daaraan verbonden risico’s.
 2. De kredietinstellingen moeten minstens één maal per halfjaar schriftelijk verslag uitbrengen aan de beheerder over de stand van zaken met betrekking tot de gegarandeerde kredieten.
 3. De kredietinstellingen bericht de beheerder onmiddellijk schriftelijk indien de kredietnemer niet aan zijn overeengekomen verplichtingen voldoet. Er vindt dan overleg plaats over de te nemen maatregelen.
 4. Aanspraak op uitkering uit hoofde van een verstrekte garantie ontstaat pas nadat de betreffende kredietinstelling heeft voldaan aan eventuele betaling van de in de garantiestelling vermelde hoofdsommen.
 5. Garantieaanvragen die volledig zijn worden binnen dertig kalenderdagen in behandeling genomen.
 6. Bij afwijzing van een aanvraag door het Bestuur dient de beslissing te worden gemotiveerd.

 

NOB
De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. (NOB) is al 60 jaar de enige ontwikkelingsbank in Suriname. De Staat is de enige aandeelhouder en het Ministerie van Financiën en Planning treedt op als gemachtigde van de Staat en wordt vertegenwoordigd door een Raad van Commissarissen (RvC)….lees meer over NOB>

CONTACT INFORMATIE

KANTOORUREN

Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. 

Beheerder van de Stichting Garantiefonds voor Bedrijfskredieten

Mr. Jaggernath Lachmonstraat 160-162
Paramaribo – Suriname

Telefoon : (+597)465000 | (+597)465061 | (+597)465081
Fax : (+597)497192

Maandag-Vrijdag: 7:30u -15:00u
Zaterdag: Gesloten
Zondag: Gesloten