Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Regering gaat verzekerdenbestand tegen het licht houden

De regering is van mening dat iedere persoon die aanspraak maakt op premiesubsidie van de overheid daarvoor in aanmerking moet komen. Echter zal een ieder die de ziektekosten zelf kan betalen, dit ook zelf moeten doen. Het is daarom noodzakelijk dat het verzekerdenbestand tegen het licht wordt gehouden. De huidige situatie is ietwat onoverzichtelijk en voor de overheid onduidelijk voor wie ze eigenlijk premiesubsidie betaalt. De Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel, wil deze onduidelijkheid zo snel mogelijk wegwerken, zodat de overheid geen oneigenlijke betalingen doet aan de ziektekostenverzekeraar.

Om dit alles gedaan te krijgen is op donderdag 3 september 2020 op het ministerie van Binnenlandse Zaken de werkgroep Basiszorgverzekering geïnstalleerd. Deze werkgroep, die wordt geleid door Rachel Perri van het Uitvoeringsorgaan Basiszorg, zal voorstellen moeten doen aan de Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel. Het betreft voorstellen met betrekking tot de verzekerden die momenteel premiesubsidie ontvangen van de overheid. Er zal niet alleen moeten worden nagegaan voor welke groepen de overheid premie kan betalen, maar ook de huidige premies zullen onder de loep genomen worden. Verder zal worden nagegaan of het pakket voldoet aan de huidige tijd. Er zal ook gekeken worden naar de rol van het Staatsziekenfonds (SZF) in het geheel.

Een belangrijk aspect is het financieel plaatje van de overheid, namelijk wat kan zij maximaal betalen en voor hoeveel mensen kan zij dat. Commissievoorzitter Perri spreekt van een uitdaging, een kwestie van goed beredeneren en beoordelen om een goede analyse te maken van de groepen die in aanmerking zouden kunnen komen. De overheid betaalt namelijk premiesubsidie voor zij die vanwege omstandigheden niet instaat zijn dat zelf te doen. Het is dan ook een andere uitdaging om de juiste mensen te vinden voor het screeningsproces.

De werkgroep, die voor 2-3 maanden is aangesteld, wil binnen een maand het eerste advies aan de Onderraad uitbrengen en deze helpen om een beslissing te nemen. “Het is een zeer grote uitdaging omdat het de afgelopen 2 jaren heel erg fout is gegaan en we willen nu dat binnen de wettelijke regelingen van de wet Nationale Basiszorgverzekering wordt gewerkt.  De ministers hebben duidelijk aangegeven “dat de juiste mensen premiesubsidie moeten ontvangen en degenen die het onrechtmatig ontvangen moeten eruit”, aldus Perri. Ze is zich ervan bewust dat met de te nemen besluiten niet een ieder in de samenleving tevreden gesteld zal worden. Ze legt uit dat de wet Nationale Basiszorgverzekering eigenlijk is gemaakt zodat iedereen voor zichzelf kan zorgen en zijn eigen verantwoordelijkheid neemt om zich te verzekeren en premie te betalen.

Op dit moment heeft de overheid besloten om de huidige verzekeringen met twee maanden te verlengen via het SZF. De commissie is voornemens alles correct voor te bereiden, zodat vanaf 1 november kan worden gestart met een correcte toetsing en screening van degenen die premiesubsidie aanvragen en de overheid daardoor ook hier kan bezuinigen.

De installatie heeft plaatsgevonden door drie ministers van de Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel, te weten: Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken & Volkshuisvesting. Zij zal het project snel ter hand nemen, omdat de kosten oplopen en tegelijkertijd mogen mensen ook niet van zorg verstoken zijn. Zij zal binnen wet en recht van de wet Nationale Basiszorgverzekering advies uitbrengen aan de Onderraad. Het resultaat zal in een staatsbesluit worden vastgelegd zodat het voor de samenleving duidelijk is. Indien toch mocht blijken dat iemand onterecht verzekerd is, dan mag die melding bij het Uitvoeringsorgaan worden doorgegeven en die zal verder onderzoek doen. In de werkgroep hebben verder zitting: Saima Cabenda – Binnenlandse Zaken,  Glynis Tjon Eng Soe – Zorgraad, Imran Taus – Sociale Zaken, Tania Sanrochman – Volksgezondheid, Jolanda Pronk – SZF en mevr Sonja Paddie – Regionale Ontwikkeling en Sport.

Deze werkgroep zal het werk kosteloos verrichten in de overtuiging dat dit werk belangrijk is voor land en volk.

Meer nieuws