Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

Over ons

Het doel van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is het zorgen voor een integraal duurzaam en efficiënt beheer en de ontwikkeling van de productie van de in Suriname aanwezige natuurlijke hulpbronnen, rekening houdend met het milieu, veiligheid en rechten van lokale gemeenschappen.

De missie

Het ontwikkelen van een integraal duurzaam, transparant beleid voor het beheer van de natuurlijke hulpbronnen in het bijzonder water, delfstoffen en energie ten dienste van het menselijk, economisch- en milieu kapitaal van Suriname.

De visie

Een efficiënt beheer en integrale duurzame ontwikkeling van de water en energiebronnen en de ontplooiing van de mijnbouw, water- en energiesector voor het welzijn en de welvaart van onze natie na te streven.

De Kernwaarden

 • Efficiëntie: Wij streven naar een optimaal en competent beheer van de financiële middelen en menselijke- en natuurlijke hulpbronnen, maximaal profijt halen uit de aangewende schaarse middelen.
 • Transparantie: Wij maken beleid dat betrouwbaar en meetbaar is.
 • Dienstbaarheid: Wij hebben interactie met de Surinaamse gemeenschap en stellen onze kennis en vaardigheden ten dienste van de maatschappij.
 • Interdisciplinair: Wij gaan voor een integrale aanpak en samenwerking.
 • Integriteit: Wij handelen volgens de wet- en regelgeving voor welzijn en welvaart van de mens.
 • Proactief: Wij anticiperen op veranderingen.
 • Inclusie: Wij betrekken de Surinaamse gemeenschap in besluitvormingsprocessen (inclusie en Free- and Prior Informed Consent); wij werken samen met alle actoren binnen en buiten de overheid.
 • Maatschappelijk verantwoord: wij houden rekening met het milieu, de natuur en de mensheid
 • Openheid: wij hebben oog voor wat er leeft in de gemeenschap en nemen dat mee in de uitvoering van beleid.

Door de voortschrijdende inzichten en ontwikkelingen over de rol van het ministerie binnen het nationaal regeringsbeleid en de bijdrage aan de welvaart en het welzijn van ons land, was het noodzakelijk de organisatiestructuur van het ministerie aan te passen. In de afgelopen decennia hebben zich op het vlak van de natuurlijke hulpbronnen water, energie, delfstoffen en het milieu zowel nationaal als internationaal heel veel ontwikkelingen voorgedaan. Suriname heeft zich aan diverse internationale verdragen en initiatieven gecommitteerd. Daarnaast is er de afgelopen jaren sprake van een toename in de exploitatie van goud- en bouwmaterialen en sprake van significante olie- en gasvondsten in het offshore gebied. Deze factoren nopen tot aanpassing van de huidige structuur van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, opdat zij instaat, is om de ontwikkelingen bij te benen en dienovereenkomstig beleid uit te zetten. Leidend bij de aanpassing van de organisatie en managementstructuur van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen zijn geweest de principes van: transparantie, innovatie, inclusie en duurzaamheid in relatie tot de drie hoofdbeleidsgebieden mijnbouw, water en energie. DeFree Prior and Informed Consent(FPIC) procedure, inhoudende de vrijelijk tot stand gekomen, voorafgaande en weloverwogen instemming van de betrokken gemeenschap van inheemsen en/of andere in stamverband levende Surinamers, zal geïntroduceerd worden binnen alle beleidsdomeinen (mijnbouw, water en energie) van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.

De organisatie structuur

De missie, de visie en de (organisatie en beleid) doelen zijn bepalend voor de organisatiestructuur van het ministerie. De organisatiedoelen hebben als uitgangspunt de taakstellingen van departementen en de taken van de afdelingen en diensten. Met het oog op de verscheidenheid van de zorggebieden van het Ministerie, waarbij de activiteiten over de drie beleidsgebieden zeer divers en ruim zijn en de aanpassing van de organisatiedoelen is de structuur van het ministerie verandert. Het Ministerie bestaat nu uit vier (4) directoraten, zoals nader uitgewerkt in de organisatiestructuur te weten[1]:

 1. Het Directoraat Algemeen Beheer Natuurlijke Hulpbronnen
 1. Het Directoraat Mijnbouw
 2. Het Directoraat Water
 3. Het Directoraat Energie

Organisatiedoelen

Zoals bovengenoemd is de organisatie van NH uitgebreid met taakstellingen van de directoraten en taken van afdelingen. De hiervoor bepalende organisatie doelstellingen zijn:

 1. Planning, monitoring en controle op de besteding van de begroting en overige middelen.
 2. De optimalisatie van de operationele uitvoering van taken.
 3. Toepassing van integraal beheer in de diverse beleidsgebieden.
 4. Toepassing van voortschrijdende technologie binnen de diverse beleidsgebieden.
 5. Continue kwaliteitsverbetering en kwaliteitsbehoud van de uitvoeringscapaciteit.
 6. Aangaan van regionale en internationale samenwerkingsverbanden.
 7. Duurzame professionele en persoonlijke ontwikkeling van het personeel.

Aan de hand van deze doelstellingen is het organogram conform onderstaand figuur: organogram Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (missive 03 september 2020/ no70A/ RVM ).