Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Kinderen van Coronie bewust gemaakt over kinderrechten

In het kader van het Kinderenrechtenproject heeft het ministerie van AWJ op een spelenderwijze  kinderen en leerkrachten in het district Coronie bewust gemaakt over de universele rechten van het kind. Dit geschiedde op vrijdag 4 augustus 2023 in het Multifunctioneel Centrum te Totness. De kinderen hebben onder andere geleerd dat ‘onderwijs genieten’ een recht is dat niemand hen mag onthouden. Voorts dat zij bescherming dienen te genieten van hun ouders, leerkrachten en de overheid tegen mishandeling en geweld. Aan de leerkrachten is er inzicht verschaft in hoe het kind te begrijpen in zijn belevingswereld en om van daaruit het kind te begeleiden om ten volle te genieten van hun rechten als kind. De opkomst van zowel kinderen als leerkrachten was goed te noemen.

Bij deze gelegenheid heeft minister Steven Mac Andrew van AWJ de aanwezigen, in het bijzonder de kinderen, toegesproken en benadrukte het belang van de universele rechten van het kind voor het Surinaamse kind. De bewindsman benadrukte voorts dat rechten van kinderen en andere jongeren cruciaal zijn en derhalve een speciale plaats hebben in het beleid van het ministerie. In dit kader verwees Mac Andrew naar het concept van Youth POWER en het Jeugdprofiel, welke voor het ministerie de fundamenten van haar beleid zijn. Kinderen zijn volgens hem afhankelijk van volwassenen wat ze kwetsbaar kan maken, daarom moeten ze weten wat hun rechten zijn en hoe en waar zij hulp kunnen zoeken als hun rechten worden geschonden. Hij hield hen voor dat Coronie, Sercheenio Moeljakarta, als vertegenwoordiger heeft in de Jeugdraad Suriname, bij wie zij terecht kunnen om eventuele issues die betrekking hebben op kinderen, onder zijn aandacht te brengen. Het jeugdraadslid dient vervolgens de aangekaarte problemen te bespreken in de Jeugraad Suriname, zodat mogelijke voorstellen voor wat betreft duurzame oplossingen vervolgens tijdens overleg met het ministerie naar voren gebracht kunnen worden. De bewindsman riep de aanwezige jongeren op om de opgedane kennis over de rechten van het kind te delen met andere jongeren, maar ook volwassenen.

Sandhia Soekhoe-Hanoeman, vertegenwoordiger van UNICEF in Suriname vindt het belangrijk dat kinderen hun rechten kennen, waardoor zij een punt kunnen maken als volwassenen hun rechten negeren. Myra Cruden, districtssecretaris van Coronie, heeft naast de rechten van het kind, ook aandacht gevraagd voor de plichten van het kind. Met de rechten corresponderen volgens haar ook de plichten van het kind om iets te doen of iets na te laten. Volgens haar zijn de plichten even belangrijk als de rechten om op te groeien tot een volwaardige en succesvolle burger.  

De uitvoering van het project ‘Kinderrechten’ van het ministerie van AWJ geschiedt in samenwerking met UNICEF en richt zich op de bewustwording van de naleving van het verdrag van de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind, ook wel het Kinderrechtenverdrag genoemd. Suriname heeft dit verdrag ondertekend en is daarom verplicht erop toe te zien dat de rechten van kinderen worden nageleefd en beschermd. Middels dit project vraagt het ministerie in verschillende districten aandacht voor kinderrechten van het Surinaams kind. Dit project wordt getrokken door het onderdirectoraat Jeugdcentra van het ministerie.

Paramaribo, 7 augustus 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Minister Steven Mac Andrew van AWJ omringt door kinderen van Coronie die hebben deelgenomen aan het project ‘Kinderrechten’