Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

DC’s zijn regionale ambassadeurs van nationaal regeringsbeleid

Districtscommissarissen mogen danwel door een politieke partij voorgedragen zijn, maar hun primaire taak is het vertegenwoordigen van de nationale overheid in het district waar zij te werk gesteld zullen worden. Zij zijn vanaf het moment van hun beëdiging burgervader/moeder voor alle Surinamers op het gehele grondgebied van Suriname en in die zin een regionale ambassadeur van het nationale regeringsbeleid. Het voorgaande hield president Chandrikapersad Santokhi de achttien op vrijdag 14 augustus 2020 door hem beëdigde districtscommissarissen voor in de Congreshal.

Het staatshoofd gaf de dc’s mee wat de regering van hen verwacht en hoe zij invulling zullen kunnen geven aan deze verwachtingen. “Uw primaire kerntaak is het vertegenwoordigen van de nationale overheid in het district,” zei de president. Het is het streven van de regering dat het bestuur dichterbij de burger zal komen door middel van vergaande decentralisatie naar de districten en ressorten toe. Verder streeft de regering ernaar dat ter versterking van de democratie de dialoog tussen haar en sociale partners, maatschappelijke organisaties en functionele groepen frequent en gestructureerd plaatsvindt, ook op districtsniveau.

resident Santokhi: “Het maatschappelijk middenveld waaronder ook de religieuze organisaties zullen ondersteund moeten worden om de burgerparticipatie en educatie te versterken en de erosie van normen en waarden tegen te gaan.” Via regionale plannen, waaronder districts-, resorts- en dorpsplannen zal op regionaal en lokaal niveau de ontwikkeling gestimuleerd worden. Hierbij zullen alle districten meegenomen worden waarbij duurzame verbetering van woon- en leefklimaat van primair belang is. “Dit is onderdeel van het decentralisatiebeleid van de regering en u als districtscommissaris heeft bij de uitvoering van dat beleid een zeer prominente rol. De regering zal u daarbij alle ruimte, alle instrumenten, alle tools geven dat u uw werk als districtscommissaris goed zult verrichten en we zullen op uw daden letten.”

De districtscommissarissen zijn een werkarm van de president die hem in de districten bijstaan bij het uitvoeren van het regeringsbeleid. Naast de eerdergenoemde primaire kerntaak hebben zij als taak ook het handhaven van orde, rust en veiligheid in hun district. Zij zullen als burgervader/moeder van het district moeten luisteren naar de noden van het volk. “U moet luisteren naar de behoefte en problemen van de burgers. Problemen die niet alleen van juridische aard zijn of de samenleving raken, maar ook problemen die van huiselijke en persoonlijke aard zijn. Zorg ervoor dat u bereikbaar, beschikbaar en aanspreekbaar voor hun bent.”

Het staatshoofd vroeg de dc’s ook om hulp en bijstand te verlenen zoals dat een goed een burgervader/moeder betaamt. Hij benadrukte dat de regering staat voor een optreden op basis van gezag en niet op basis van macht. “Een optreden op basis van dialoog en met uw eed en belofte vandaag zal ik die uitstraling ook moeten zien van u in de samenleving en ook in de districten.”

Zij zullen hun bestuursbevoegdheden moeten ontlenen aan verschillende wetten en binnenkort getraind worden door terzake deskundigen en gewezen dc’s. Als dc’s zullen de functionarissen op de hoogte moeten zijn van het wel en wee in hun district, zoals dat vastgelegd is in het Staatsbesluit, de instructie distritcscommissarissen. Zij hebben ook plicht tot de handhaving van orde, rust en veiligheid in hun standplaats en eveneens de plicht om op te komen voor welvaart en de bloei van het district. “U gaat ook het gezag vormen boven de politie in dat district als het gaat om openbare ordehandhaving en veiligheid in dat district en daarvoor moet u goede afstemming hebben met de korpsleiding en de leiding van de politie in dat district,” hield het staatshoofd zijn werkarmen verder voor.

In bijzondere gevallen in hun district zullen zij zich zo snel moeten begeven naar de plaats waar hun aanwezigheid vereist is. President Santokhi vroeg de dc’s dit niet af te handelen met een telefoon, maar lijfelijk aanwezig te zijn daar hun hulp, betrokkenheid en interventie nodig zal zijn. Zij zullen ter bescherming van burgers voorzieningen moeten treffen in geval van buitengewone gebeurtenissen zoals brand, watersnood of ander onheil in hun district. “U zult daar moeten zijn om uw burgers te beschermen uiteraard met alle diensten die u ter beschikking heeft van zowel de nationale overheid als de regionale.” Als districtscommissarissen hebben zij de verantwoordelijkheid dat het goed gaat in hun district en daar welvaart en welzijn bevorderen.

Meer nieuws

ROS organiseert sportdag voor GLO-scholen

Het onderdirectoraat Recreatie en Sport (R&S) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft een sportdag in de vorm van een snoeppauze georganiseerd