Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Werkgevers en werknemers verbreden inzichten in arbeidswetgeving

Het Scholings Instituut voor de Vakbeweging in Suriname (SIVIS), heeft op donderdag 6 juli 2023 de ‘Basiscursus Rechten en Plichten Werkgevers en Werknemers’ afgerond. Deze cursus is verzorgd door juristen van het ministerie van AWJ met de bedoeling dat Decent Work meer en meer ingang vindt op de werkvloer. Aan de cursus hebben 30 personen deelgenomen die betrokken zijn bij het vakbondswerk of werkgever zijn of functionarissen zijn die verantwoordelijk zijn voor HRM in bedrijven en bij NGO’s. Op de training hebben de participanten inzicht gekregen in het toepassen van arbeidswetten in de dagelijkse praktijk. Voorts hebben zij inzicht gekregen in rechten en plichten van zowel werkgevers als werknemers en in de werking en reikwijdte van de wetten. Er is vooral aandacht besteed aan de nieuwe arbeidswetten die sedert 2017 zijn aangenomen. De training is aangevangen op 6 juni 2023 en is verzorgd op 7 afzonderlijke middagen. Aan 23 cursisten is op 6 juni een certificaat uitgereikt, terwijl 7 cursisten na een inhaalsessie hun certificaat mogen ontvangen.

Tijdens de training is ook van gedachten gewisseld over de naleving van de arbeidswetten in de praktijk. Daarbij hebben zowel de docenten alsook de participanten verschillende praktijksituaties besproken. Het waren wederzijdse leermomenten, waarbij telkens is uitgegaan van wat de wet voorschrijft. Op de eerste trainingsdag is de focus gelegd op de arbeidsovereenkomst die de basis vormt voor een dienstbetrekking tussen werkgever en werknemer. Het belang van zo’n overeenkomst is toegelicht en  onder welke voorwaarden het aangegaan dient te worden. Voorts is aangegeven welke partij verantwoordelijk is voor het op papier vaststellen van de overeenkomst en uiteraard zijn de rechten en plichten, die voortvloeien uit zo’n overeenkomst, van zowel werkgever als werknemer breedvoerig besproken.

Op de overige trainingsdagen zijn praktijksituaties getoetst aan de verschillende arbeidswetten, waaronder de Wet Omzetting Arbeidsovereenkomst voor Bepaalde Tijd in Arbeidsovereenkomst voor Onbepaalde Tijd; de Arbeidswet; de Wet Arbeidsinspectie; de Wet Minimumloon; de Wet Surinaamse Ongevallenregeling, de Vakantiewet, de Ontslagwet, de Wet Vrijheid van Vakverenigingen en de Wet Arbeidsbemiddeling. Er bleek tijdens de discussies ook belangstelling te zijn bij de participanten voor de Wet Gelijke Behandeling Arbeid en de Wet Geweld en Seksuele Intimidatie Arbeid. Deze wetten streven na: gelijke behandeling tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers met de focus op gelijke beloning voor gelijkwaardig werk, en het voorkomen van discriminatie en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

Bij de afsluiting van de training heeft de hoofddocent, de rechtsgeleerde Glenn Piroe, de verwachting uitgesproken dat deze training zal resulteren in betere naleving van de arbeidswetgeving door zowel werkgevers als werknemers. Hij zei dat de training niet alleen meer inzicht heeft verschaft in het toepassen van de arbeidswetgeving door de participanten, maar ook het ministerie van AWJ heeft via de docenten, meer inzichten gekregen in praktijksituaties die zijn aangehaald. De verkregen inzichten zullen volgens hem worden benut om de verschillende arbeidswetten aan te scherpen. Victor Jones, directeur van SIVIS, heeft aangegeven dat de belangstelling voor deze cursus zo groot is, dat binnenkort twee nieuwe groepen volgen. Hij is zeer tevreden met de participatie en het enthousiasme van de participanten die volgens hem al naar een vervolg cursus over de arbeidswetgeving uitkijken.

Paramaribo, 12 juli 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Zittend vlnr: Jean Moerawi (docent); Glenn Piroe (hoofddocent/onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken/AWJ); Victor Jones (directeur SIVIS); Wihtley Lodik (docent); Sidney Alleyne (docent). Op de achtergrond de deelnemers van de ‘Basiscursus Rechten en Plichten Werkgevers en Werknemers’.