Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Werkvergunning

 1. Wanneer heb ik een werkvergunning nodig?
  Elke werkgever die een arbeidskracht met een andere nationaliteit dan de Surinaamse (een vreemdeling) in dienst wilt nemen dient in het bezit te zijn van een werkvergunning.

   
 2. Welke instantie geeft een werkvergunning af?
  Een werkvergunning wordt verleend door de directeur van het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM).

 3. Wanneer is er geen werkvergunning nodig?
  Een werkgever heeft geen werkvergunning nodig indien het de volgende categorieën betreft:  Vreemdeling gehuwd met een Surinamer/Surinaamse; Remigrant van Surinaamse origine; Vreemdeling met de status van vluchteling; Vreemdeling die als landsdienaar tewerk gesteld zal worden;  Vreemdeling met de status van Caricom bekwame burger.

 4. Wie doet de aanvraag voor een werkvergunning?
  Het aanvragen van een werkvergunning is een verantwoordelijkheid van de werkgever. 
  De vreemdeling ondersteunt de aanvraag, door deze mede te ondertekenen.

 5. Waar vraagt de werkgever een werkvergunning aan?
  De aanvraag voor een werkvergunning wordt gedaan bij het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, afdeling Werkvergunning Vreemdelingen.

 6. Hoe vraagt de werkgever een werkvergunning aan?
  De aanvraag doet u door het indienen van een volledig ingevuld en ondertekend werkvergunningaanvraagformulier en het indienen van aanvullende documenten.

 7. Waar is het aanvraagformulier voor een werkvergunning te verkrijgen?
  Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij de afdeling ‘Werkvergunning Vreemdelingen’  via de website www.gov.sr/ministerie-van-atm.aspx

 8. Welke aanvullende documenten heb ik nodig bij het aanvragen van een werkvergunning?
  Naast een volledig ingevuld en door de werkgever en vreemdeling ondertekend werkvergunningaanvraagformulier dienen de volgende documenten ingediend te worden:
  • Eén pasfoto van de vreemdeling;
  • Een bewijs van storting van de heffing voor de aanvraag van een werkvergunning  zijnde – USD 300.- (of de tegenwaarde in Surinaamse dollars) per aanvraag bedraagt als het een tewerkstelling van een vreemdeling in een bedrijf dat zich bezighoudt met goudwinning in het binnenland betreft  en  SRD 75,- per aanvraag, in alle andere gevallen.
  • Een kopie van de geldige verblijfsvergunning van de vreemdeling of het bewijs van de aanvraag van een verblijfsvergunning (het VZ-strookje) afgegeven door het ministerie van Justitie en Politie (afdeling Vreemdelingenzaken); ( inclusief het origineel ter inzage)
  • Een kopie van het paspoort van de vreemdeling; ( inclusief het origineel ter inzage)
  • Een verklaring van de werkgever waarin wordt aangegeven:de openingstijden van het bedrijf, de werktijden van de vreemdeling, de (deel)taken van de vreemdeling en  waarom hij de werkzaamheden (waarop de aanvraag     betrekking heeft) juist door een vreemdeling (en geen Surinamer) dient te laten verrichten;
  • Documenten waaruit nagetrokken kan worden dat het bedrijf legaal opereert (o.a.bedrijfsvergunning, uittreksel KKF, statuten etc.).

 9. Welke documenten zijn er nodig ten aanzien van de vereisten van de vreemdeling voor het uitoefenen van de functie?
  Voor het kunnen aantonen dat de vreemdeling voldoet aan de vereisten voor het uitoefenen van de fucntie zijn kopieën van documenten nodig waaruit blijkt dat de vreemdeling voldoet aan de vereisten voor de functie/het beroep (b.v. behaalde diploma’s en certificaten van de vreemdeling. Deze dienen in de Nederlandse of Engelse taal te zijn. Naar het Nederlands of Engels vertaalde diploma’s en certificaten dienen gelegaliseerd te zijn).

 10. Waar wordt de heffing van USD 300,- voor een werkvergunning gestort?
  De heffing van USD 300.– dient te worden gestort bij de Centrale Bank van Suriname op rek. No.: 324524 indien storting in USD plaatstvindt  en rek.No.: 324525 indien de storting in SRD plaats vindt.

 11. Wat komt er op het stortingsbewijs van USD 300,- te staan?
  Op het stortingsbewijs dient vermeld te staan de omschrijving ‘Werkvergunning vreemdelingen Goudsector’ en de juiste naam van de werkgever en de vreemdeling.

 12. Waar wordt de heffing van SRD 75,- voor een werkvergunning gestort?
  De heffing van SRD 75,- dient te worden gestort bij de afdeling Begroting en Financiële Zaken van het Ministerie van ATM. 

 13. Wat komt er op het stortingsbewijs van SRD 75,-te staan?
  Op het stortingsbewijs dient vermeld te staan de omschrijving ‘ Werkvergunning vreemdelingen’ en de juiste naam van de werkgever en de vreemdeling.

 14. Hoe lang duurt de behandeling van de aanvraag?
  Binnen 30 dagen na indiening wordt er een besluit genomen ten aanzien van het al dan niet goedkeuren van de aanvraag. Indien zich bijzondere omstandigheden voordoen kan de behandeling van de aanvraag met nog eens 30 dagen worden verlengd.

 15. Waarop wordt er gelet bij de beoordeling van een aanvraag werkvergunning?
  Bij de beoordeling van de werkvergunningaanvraag wordt gelet op:De beschikbaarheid van Surinaamse arbeidskrachten voor de invulling van de functie/ uitoefening van het beroep waarop de werkvergunningaanvraag betrekking heeft; De duur van het verblijf/de vestiging van de vreemdeling in Suriname;de mate van inburgering van de vreemdeling in Suriname; de mate waarin de vreemdeling voldoet aan de vereisten voor de invulling van de functie waarop de werkvergunning aanvraag betrekking heeft.

 16. Wat kunt u doen als de aanvraag voor een werkvergunning niet wordt gehonoreerd?
  In geval de aanvraag voor een werkvergunning niet wordt gehonoreerd hebben de werkgever en de vreemdeling de mogelijkheid om binnen 30 dagen na in kennis te zijn gesteld van het besluit van de directeur van Arbeid, hiertegen in beroep te gaan bij de minister van Arbeid.Contactgegevens relevante instanties


  Ministerie van Arbeid 
  Afdeling Werkvergunning Vreemdelingen
  Adres: Wagenwegstraat no. 47
  Telefoon: 472920 en 475241 tst 229, 270, 271 en 272

  Afdeling Begroting en Financiële Zaken
  Wagenwegstraat n.47A
  Telefoon 471126 en 475241 tst 235

  Ministerie van Justitie en Politie
  Afdeling Vreemdelingen Zaken
  Adres: Mr. Jagernath Lachmanstraat 167
  Telefoon: 532109 en 532123Centrale Bank van Suriname
  Adres: Waterkant 20
  Telefoon: 473731 en 474788