Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

NIMOS

 1. MOS Waar staat NIMOS voor?
  NIMOS staat voor Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname.

 2. Wanneer is het NIMOS opgericht?
  Het NIMOS is opgericht in 1998 als autonome overheidsstichting en werkarm van de NMR, de Nationale Milieu Raad.

 3. Wat zijn de voornaamste doelstellingen van het NIMOS? 
  De voornaamste doestellingen van het NIMOS zijn:
  •  Het doen verwezenlijken van nationale milieuwetgeving in de ruimste zin des  woords
  •  Het voorbereiden en doen verwezenlijken van de regelgeving inzake de  bescherming van het milieu
  •  De coördinatie en de controle op de naleving daarvan

 4. Welk orgaan ondersteunt het NIMOS op het gebied van beleid en adviezen?
  De NMR, Nationale Milieu Raad,  is een adviesorgaan van de Regering van de Republiek Suriname, ingesteld per Presidentieel Besluit in 1997, met als doel, het voorbereiden van het milieubeleid en het uitoefenen van controle bij de uitoefening daarvan.

 5. Wat is de missie van het NIMOS?
  Het NIMOS initieert de ontwikkeling van een Nationaal Juridisch raamwerk voor milieubeleid en milieumanagement in het belang van duurzame ontwikkeling
 6. Met welke nationale milieuproblemen heeft het NIMOS te maken?
  Het NIMOS heeft op nationaal niveau te maken met o.a. de volgende problemen:
  • Gebrekkige drainage systeem voor afvalwater
  • Inadequate vuilophaal- en verwerking
  • Ongecontroleerde zand- en schelpafgravingen
  • Vervuiling van oppervlaktewater door inefficiënt gebruik van kunstmeststoffen
  • Kwikvervuiling van bodem en waterwegen
  • Lozing van Industrieel afvalwater
  • Veroorzaken van geluids- en stankoverlast
  • Vis- en garnalenstroperij
  • Uitgifte van hout- en mijnconcessies aan derden in door inheemsen bewoonde en bewerkte gebieden
 7. Op welke problemen heeft het NIMOS regionaal en internationaal te maken?
  Regionaal en internationaal heeft het NIMOS o.a. te maken met:
  • Grensoverschrijdende ziekten en plagen
  • Het lozen van olie en diverse afvalstromen in de open zee
  • Klimaatsverandering
  • Afname van biodiversiteit en landsdegradatie

 8. Welke procedures en richtlijnen zijn er door het NIMOS in de afgelopen decennia opgesteld?
  Er zijn de afgelopen decennia richtlijnen en procedures opgesteld voor o.a.:
  • De handel in en het gebruik van ozonlaag afbrekende stoffen
  • Spuitinrichtingen
  • Opslagmagazijnen en pompstations 

 9. Wie werken er o.a. samen met het NIMOS?
  Het NIMOS werkt o.a. samen met de volgende stakeholders:
  • De Districtscommissarissen ( DC,’s)
  • B.O.G. – Bureau voor Openbare Gezondheidszorg
  • Het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu ( ATM)
  • Het ministerie van Handel en Industrie ( HI)
  • Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen ( NH)
  • Het ministerie van Openbare Werken ( OW)
  • Het ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting ( SOZAVO)
  • Het ministerie van Defensie
  • Het ministerie van Volksgezondheid
  • Het Ozon Secretariaat van de United Nations Environment Program ( UNEP) en de United Nations Development  Program ( UNDP)

 10. Welke andere instituten en organisaties zijn in relatie tot milieumanagement in Suriname?
  De volgende instituten en organisaties zijn ook in relatie tot milieumanagement in Suriname:
  •  ADEK –   de Anton de Kom universiteit van Suriname
  •  CELOS –  het Centrum voor Landbouwkundig onderzoek Suriname
  •  SPB  – Stichting Planbureau Suriname
  •  STINASU  – Stichting Natuurbehoud Suriname
  •  GMD – de Geologische- en Mijnbouwkundige Dienst
  •  SBB  – Stichting Bosbeheer en Bostoezicht
  •  STS – Stichting Toerisme Suriname
  •  WWF  – World WildLife Fund
  •  Inheemse en Marron organisaties
  •  CIS  – Conservation International Suriname
  •  EU – Europese Unie

   Voor meer informatie : www.nimos.org