Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Milieuwet

 1. Is er een milieuwet in Suriname?
  Er bestaat geen algemene milieuwet in Suriname. De bestaande wetgeving is Sectoraal, wat betekent dat er wetgeving is op bepaalde gebieden. De oudste, nog van kracht zijnde wet met milieugerelateerde bepaling is de Politiestrafwet van 1875. Deze wet bevat bepalingen zoals het schoonhouden van je erf en het verbod om vuil en afval te gooien langs de straat. Deze bepalingen zijn nog steeds van kracht en je riskeert nog steeds een boete. De instantie die toeziet op de naleving van de bepalingen in deze wet is het Korps Politie Suriname (KPS).

 2. Hoe wordt milieuvervuiling adequaat aangepakt ?
  Het NIMOS ( Nationaal Instituut Milieu Ontwikkeling Suriname) heeft geen wettelijke bevoegdheden als het gaat om het aanpakken van milieuvervuiling. Door de jaren heen heeft het NIMOS wel een zodanige samenwerking opgebouwd met bevoegde instanties zoals de Arbeids Inspectie, het Bureau voor Openbare Gezondheid (BOG) en de Districtscommissariaten, om via die instanties bepaalde aspecten van milieuvervuiling wel te kunnen aanpakken. Er zijn ook enkele wetten waarmee het NIMOS dagelijks werkt. Enkele hiervan zijn de Hinderwet, de Wet Ecologische Omstandigheden Woongebieden en de Politiestrafwet.

 3. Welke wet is van kracht betreffende milieugerelateerde zaken?
  De Politiestrafwet is de oudste nog van kracht zijnde wet met milieugerelateerde bepalingen. Bepalingen zoals het verbod op het storten van vuil op en langs de openbare wegen, het niet onderhouden van de berm voor het huis en andere bepalingen worden genoemd in deze wet. De toezicht en handhaving van deze wet ligt in handen van het Korps Politie Suriname. 

 4. Hoe zit het met de hinderwet?
  De Surinaamse Hinderwet (SHW) heeft als doel het reguleren van inrichtingen die gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Het is de eerste wet in Suriname waarin regels zijn opgenomen voor het oprichten en exploiteren van inrichtingen. Hiermee heeft de overheid aangegeven dat inrichtingen die potentiële bronnen van gevaar, schade of hinder zijn,  moeten worden gereguleerd.Vóór de SHW was art. 11 van de wet van 21 oktober 1911 (G.B. 1912 no. 19), bekend als de Politiestrafwet, de enige basis voor, volgens de MvT, gebrekkige overheidstoezicht op de oprichting en exploitatie van inrichtingen waarin stoommachines of motoren als krachtwerktuigen werden gebruikt.

  Toezicht was gebrekkig omdat de Politiestrafwet enkele tekortkomingen had. Er was bij de totstandkoming van deze wet geen rekening gehouden met ontwikkelingen in verschillende werkwijzen die toen gehanteerd werden en de wet was alleen van toepassing op Paramaribo, Nieuw-Nickerie en Albina. Buiten deze drie gebieden konden er dus inrichtingen worden opgezet zonder enige controle zijdens de overheid.In de wet is er een limitatieve opsomming van inrichtingen die volgens deze wet gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Sinds het van kracht gaan van deze wet zijn er enkele aanpassingen geweest, namelijk in 1943, tweemaal in 1944 en voor het laatst in 1972.

 5. Bestaat er wel milieu gerelateerde wetgeving ?
  Bij de oprichting van het NIMOS werd het al gauw duidelijk dat men niet bekend was met de milieugerelateerde wetgeving die bestond. Ook was niet duidelijk welk ministerie waarmee belast was en welke wet onder een bepaald Ministerie viel. Het NIMOS heeft toen het initiatief genomen een bundel uit te geven waarin de milieugerelateerde taken van de Ministeries zijn opgesomd per afdeling, een opsomming van milieugerelateerde wetgeving en de strekking van de wetten als ook een opsomming van de instanties die belast zijn met de handhaving van die wetten.Na finalisering van het document heeft het NIMOS in de WWF Guyanas een goede partner gevonden voor het drukken en distribueren van het boek,  onder de overheidsinstanties en andere instellingen. De publicatie dateert van 2004 en wordt nog steeds gebruikt.
  Het NIMOS heeft nu een 2de herziene druk; Milieugerelateerde Verdragen geratificeerd door Suriname. Deze is voor SRD 110 of US$ 35 beschikbaar op het kantoor.
  Contactgegevens:
  NIMOS

  Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Surinamemr. Jagernath Lachmonstraat 100 

  Paramaribo – Suriname 

  Tel: (597) 490044/490046/490047/532705 
  Fax: (597) 490042

  http://www.nimos.org
  E-mail: info@nimos.org