Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Regionale ontwikkeling en sport

ROS minister Emanuël voerde regulier overleg met Trio Graman

De minister van Regionale Ontwikkeling en Sport(ROS) Gracia Emanuël heeft op 4 februari 2023 tijdens een werk bespreking met de Graman der Trio uit het Kwamalasemutu gebied in zuid-Suriname enkele brandende vraagstukken met Graman der Trio Stam van de Inheemsen besproken. Daarbij was Graman Jammy Toeroemang vergezeld van districtscommissaris van Coeroenie, Merilu Sapa en enkele ressortsraadsleden. De Graman wees tijdens dit overleg erop dat het Trio volk reeds enige tijd wordt geconfronteerd met enkele ontwikkelingsvraagstukken. Hij ziet graag dat ROS acties onderneemt opdat het korps Traditioneel Gezag (TG) dat valt binnen zijn jurisdictie wordt uitgebreid, zodat het bestuurlijke in zijn bestuursressort wordt vergemakkelijkt. Door de jaren heen zijn veel kapiteins en basja’s naar andere oorden vertrokken om zo hun heil elders te zoeken. Het gemeenschapscentrum van Kwamalasemutu is ook vanwege achterstallige onderhoud dringend aan renovatie toe. De Graman der Trio gaf wel aan dat zijn gemeenschap bereid is om hiervoor middels arbeid in te komen. Als er van overheidswege wordt ingekomen met bouwmaterialen dan kunnen zaken makkelijker afgehandeld worden gaf de traditionele leider aan. Toeroemang wees ook erop dat het verplaatsen binnen het zijn bestuursgebied om het contact te onderhouden met zijn onderdanen enorm wordt bemoeilijkt door een ernstig tekort aan brandstof. De ROS minister had een open oor voor al de pijnpunten van Graman. Zij zal de nodige directieven geven aan de directeur van het directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen om het proces ingang te zetten om te werken aan de formalisatie bij uitbreiding van het TG in het Trio gebied. Waar nodig zal ook worden gewerkt aan opvolging. De Civiele Technische Afdeling van ROS zal ook acties ondernemen om te werken aan renovatie van het gemeenschapscentrum. Ten aanzien van uitbreiding van het TG wees bewindsvrouwe wel erop dat het een en

ander in verhouding moet staan tot het beschikbare budget en het aantal dorp in het gebied.