Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Raad van Bestuur SAO geïnstalleerd

De Raad van Bestuur bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) is geïnstalleerd door de minister van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J), Rishma Kuldipsingh. Deze raad moet ervoor zorgen dat het beleid van de SAO goed wordt uitgevoerd en dat er onder andere wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen binnen de olie en gasindustrie. De SAO heeft als doel de kwalificaties van vaklieden te bevorderen, personen economisch weerbaar te maken en om de werkloosheid terug te dringen middels het verzorgen van competentie gerichte vaktrainingen. De installatie heeft op donderdag 8 juli plaatsgevonden.

De raad wordt voorgezeten door de Onderdirecteur Arbeidsmarkt van het Ministerie van AW&J, Naomi Esajas- Friperson. De raad heeft een tripartiete samenstelling en moet ook erop toezien dat de toegekende subsidie daadwerkelijk bijdraagt aan de realisatie van het beoogde doel van de stichting. De exploitatie van de SAO dient in overeenstemming met de statuten en de taakstelling te geschieden. Een ieder vanaf 16 jaar; werkzoekenden, werklozen, jonge vroege schoolverlaters en werkenden kunnen terecht bij deze in volksmond genoemde ‘vakschool’. De leden van de raad zijn: Ronald Hooghart, Rishi Raghoenath, Dimitri Lemmer, Wartiem Moehamad-Kartosoewito, Izaak Hill,  en als notulist is toegevoegd Shoblinadebie Chotkan- Somai.

Raad van Bestuur SAO geïnstalleerd.

Minister Kuldipsingh heeft aangegeven dat in deze regeerperiode zij zich richten op het bevorderen van werkgelegenheid en stimuleren van ondernemerschap, waarbij de SAO als één van de werkarmen een cruciale rol speelt in het om- her en bijscholen van de bevolking. Ook aan ambtenaren die vrijwillig uit overheidsdienst treden, zal SAO de mogelijkheid moeten bieden om ze om of bij te scholen. De bekendheid van de stichting moet meer gestalte krijgen en er wordt gewerkt worden aan de uitbreiding van de vakschool. Verder moet er worden gekeken naar de verzelfstandiging van de stichting waarbij zij steeds minder subsidie zal ontvangen van de overheid. De bewindsvrouwe heeft de voorzitter en de leden van de nieuwe raad van bestuur succes en wijsheid toegewenst in de uitoefening van hun taak.

Paramaribo, 8 juli 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken