Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Defensie

Parlement akkoord met Wet Uitvoering Chemisch Wapenverdrag

De Wet Chemisch Wapenverdrag is maandag met 41 algemene stemmen aangenomen in De Nationale Assemblee. Met de aanname van deze wet wordt verboden om chemische wapens te ontwikkelen, te produceren, anderszins te verwerven, te transporteren, de aankoop daarvan te financieren, een voorraad daarvan aan te leggen of in bezit te houden dan wel aan wie dan ook direct of indirect over te dragen of te gebruiken. Ook personen die chemische wapens produceren en verhandelen zijn in de wet strafbaar gesteld. Er is sterk nadruk gelegd op de handhaving van deze wet.

Minister Krishna Mathoera van Defensie stelde voor dat de periode van drie jaar  voordat er een evaluatie van de wet komt, wordt aangehouden. “De Nationale Autoriteit moet ingesteld worden, we moeten profielen ontwikkelen, selectie maken, mensen trainen, middelen beschikbaar stellen en de bewustwording opgang brengen dus ik pleit voor het aanhouden van 3 jaar om op een goede manier de wet te implementeren”, zei de bewindsvrouw.

Chemische wapens zijn niet explosieve chemische stoffen die worden gebruikt om mensen buiten gevecht te stellen, te verwonden of te doden. Het gaat om zenuwgassen die door overdracht van prikkels in het zenuwstelsel verhinderen. Vervolgens zijn er de mosterdgassen die weefsels van bijvoorbeeld de luchtwegen aantasten. Verder irriterende gassen zoals traangas. De laatste categorie chemische strijdmiddelen is de moeilijkst beheersbare, zeer giftige industriële chemicaliën die in grote hoeveelheden voor civiele toepassingen worden geproduceerd, kunnen als chemische wapens worden ingezet. Bijvoorbeeld pesticiden, chloor en alle andere chemicaliën die ingezet worden in de landbouw etc. In de wet zijn wel uitzonderingen geregeld waarbij hoeveelheden zijn toegestaan die gebruikt worden voor industriële, agrarische, medische, farmaceutische of andere vreedzame doeleinden. Hoewel het land geen chemische wapens produceert, is het verplicht wetgeving op dit stuk in place te hebben.

Suriname is in april 1997 partij geworden bij het Verdrag van Genève inzake het verbod op chemische wapens. Volgens de bewindsvrouw heeft Suriname goed contact met de Organisation fort the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) oftewel Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons. De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens is een autonome internationale, multilaterale organisatie die samenwerkt met de Verenigde Naties en zich inspant om chemische wapens te elimineren. De defensieminister informeerde het parlement dat er voor het OPCW een focal point is binnen het ministerie van Defensie.