Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Onderzoeksrapport mogelijke misstanden Jeugdraad Suriname overhandigd aan minister Mac Andrew

Het onderzoek naar mogelijke misstanden sinds de verkiezingen van de Jeugdraad Suriname (JRS), die op 1 juni 2023 hebben plaatsgevonden, heeft uitgewezen dat er geen actieve partijpolitiek is gevoerd door leden van de JRS in de afgelopen periode. Ook is gebleken dat er geen materiële zaken zijn beloofd of aangeboden aan leden van de JRS om hun stemgedrag te beïnvloeden voor het kiezen van zijn leiding. Dit heeft de onderzoekscommissie  onder leiding van directeur Jeugdzaken, mevrouw Mr. Genti Mangroe MPA, vandaag kenbaar gemaakt  tijdens een persbriefing op het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) waar de overhandiging van het onderzoeksrapport  aan minister Steven Mac Andrew heeft plaatsgevonden. De aanleiding voor het onderzoek waren zaken aangehaald door leden van de JRS tijdens het eerste Beleidsoverleg met de minister op 14 oktober 2023, welke nader onderzoek vereiste.

De Onderzoekscommissie heeft na geselecteerde JRS leden gehoord te hebben geconstateerd dat aan de leden geen materiële zaken zijn beloofd of aangeboden. De leden hebben tevens aangegeven geen gesten te hebben ontvangen.  Wat de commissie wel heeft kunnen concluderen is dat er reeds voor de verkiezingen van de JRS sprake is van groepsvorming. Deze groepen worden aangestuurd door personen buiten de JRS die een geschiedenis hebben in de Jeugdparticipatie, mogelijk met een politieke achtergrond. De leden hebben aangegeven dat zij van hun begeleiding genieten voor hun functioneren als Jeugdraadslid. Ook is geconstateerd dat vanuit die hoedanigheid stemadvies is gegeven aan leden van de JRS om het stemgedrag en de kandidatuur te beïnvloeden. Ook is bevestigd dat er een informele meeting is geweest bij de residentie van de Vice President van de Republiek Suriname met een deel van de Jeugdraad Suriname, waar hij een korte motivatie speech heeft gehouden, maar ook stemadvies heeft gegeven.  

Minister Steven Mac Andrew betreurt hetgeen zich heeft voorgedaan gezien het ministerie ernaar streeft politieke en andersoortige inmenging buiten de Jeugdraad te houden. Hij is geen voorstander van externe bemoeienis van personen buiten de Raad, vooral daar dit al geresulteerd heeft in de vorming van twee kampen. Mac Andrew zegt dat het juist de bedoeling was om jongeren conform het ontwikkelde Jeugdprofiel met elkaar leren samen te werken, zodat zij zich konden buigen over issues die de jeugd raken. De minister zal het rapport doornemen en op basis van het advies zullen verdere acties worden ondernomen.  Hij heeft duidelijk laten weten dat als leden actieve partijpolitiek prefereren, zij maar liever daarvoor moeten kiezen en andere jongeren, die daadwerkelijk willen werken voor de jeugd, de kans geven om dat te doen. Dit geldt ook voor verantwoordelijken binnen het Nationaal Jeugdinstituut en er zal niet worden toegestaan, dat zaken daar plaatsvinden die niet passen binnen het beleid, zoals door hem uitgestippeld.

Genti Mangroe heeft aangegeven dat de leden van de Jeugdraad niet blij zijn met de minder goede voorvallen maar toch erg gemotiveerd zijn om met de nodige begeleiding en ondersteuning vanuit AWJ, het werk van de Raad voort te zetten en zich richten op issues rakende de Jeugd gedurende hun zittingsperiode van 3 jaren. Vanuit de commissie is geadviseerd om de leden van de Jeugdraad Suriname te attenderen op de eed die zij hebben afgelegd bij hun installatie, zodat zij zonder zich te laten leiden door externe krachten het werk kunnen voortzetten. Dat politieke inmenging binnen het toenmalig Nationaal Jeugd Parlement was een van de redenen waarom jongeren gaarne een nieuwe organisatie voor participatie prefereren, omdat het daadwerkelijk jeugdwerk niet helemaal tot zijn recht kwam. Dit moet verder  voorkomen worden, zodat de Raad kan gaan focussen op de issues onder de jeugd. 

Paramaribo, 8 november 2023 

Communicatie Unit 

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken 

Minister Steven Mac Andrew met de leden van de Onderzoekscommissie: Genti Mangroe (directeur Jeugdzaken AWJ), Vivian Soemodikromo-Redjopawiro (beleidsadviseur AWJ) en Madhoeri Moenesar (OD NJA).