Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Volksgezondheid

Over ons

De werkzaamheden van het Ministerie van Volksgezondheid worden bepaald door het beleid dat zij uitzet. In dit beleid staan de visie en de missie van het Ministerie voorop. Dit betekent dat alle beleid moet leiden tot een betere toegang tot gezondheidszorg voor iedereen en een goede kwaliteit van de zorg. Daarbij moeten soms lastige beslissingen genomen worden. Het Ministerie maakt deze beslissingen zo weloverwogen mogelijk op basis van onderzoek en consultaties met betrokkenen. Deze onderzoeken en afwegingen worden vastgelegd in rapporten. Enkele van de belangrijkste beleidsdocumenten zijn het Sectorplan Gezondheidszorg, het Meerjaren Beleidsplan, de Health Sector Reform Studies en het Nationaal Strategisch Plan HIV/AIDS.

Taakomschrijving

1. Voor het Ministerie van Volksgezondheid worden de bijzondere taken als volgt omschreven:

De zorg voor:

 • De volksgezondheid in de ruimste zin en het toezicht op de behartiging van de volksgezondheid in het bijzonder, met inbegrip van de gezondheidsvoorlichting en -opvoeding;
 • Het waarborgen van de kwaliteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de gezondheidszorg over het gehele land;
 • De personele materiële voorzieningen in de gezondheidszorg, met inbegrip van medicamenten en andere geneeskundige benodigheden;
 • Het beheer van en de controle op inrichtingen ter verpleging en/of ter behandeling van zieken, apotheken en magazijnen van geneesmiddelen en de geneeskundige- en farmaceutische benodigheden; 
 • Het geneeskundig onderzoek van personen in Staatsdienst;
 • Het weren van besmetting door de scheep-en luchtvaart;
 • Het toezicht op de uitoefening van de geneeskunde en de artsenijbereidkunst;
 • De keuring van voedingsmiddelen en -waren en het toezicht op de bereiding en verkoop daarvan;
 • De gezondheid van bevolkingsgroepen en individuen, die deze zorg behoeven en anders niet zouden krijgen;
 • De registratie van geneesmiddelen;
 • Een optimale uitwendige woon-en leefmilieu, alsmede het toezicht op de naleving van de wettelijke regelingen die daarop betrekking hebben;
 • De aanleg en het onderhouden van parken en plantsoenen, alsmede van overheidsterreinen;
 • De milieuhygiëne, onder andere de sanitaire inspectie, de bedrijfshygiëne, de controle op en de begeleiding van de vernietiging van farmaceutisch, klinisch en industrieël afval, het een en ander in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende instanties

2. Dit ministerie is tevens belast met de zorg voor alle direct of indirect met de in het voorgaande lid genoemde aangelegenheden in verband staande onderwerpen, voor zover niet bijzonderlijk aan een ander ministerie opgedragen.