Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Over ons

Het is ingesteld op 27 januari 1970 als ministerie van Arbeid en Volkshuisvesting. Met de tijd veranderde de taakstelling en naam van het ministerie. In 2000 werd de taakstelling van het ministerie uitgebreid met Milieu en Technologische Ontwikkeling. De formalisatie hiervan vond echter in februari 2002 plaats. In april 2015 is de taakstelling wederom gewijzigd. De beleidsgebieden Milieu en Technologische Ontwikkeling werden ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Sedertdien heet het departement het Ministerie van Arbeid. Volgens de nieuwe taakstelling is het ministerie verantwoordelijk voor werkgelegenheid, goede arbeidsverhoudingen, arbeidsbescherming en decent work (menswaardig werk).

Geschiedenis

Ontstaan Ministerie van Arbeid

De instelling van het Ministerie van Arbeid op 27 januari 1970, heeft lang op zich laten wachten als we de verscheidene periodes van arbeidsverhoudingen, vanaf de vrije arbeid in ons land (1863) in beschouwing nemen. In het prille begin was er een periode van de werkende mens waarbij zijn werkgever heer en meester was. De werkgever was in deze periode een ongevoelige en bikkelharde individualist, terwijl de werknemer sub-assertief en monddood gehouden werd (I.L.Smith,Jubileumboek).

De geschiedenis typeert deze periode als het individualistische tijdperk . Pas na 1900 werd de werkende klasse politiek bewust en enkele jaren daarna werd de eerste vakbond opgericht. Het collectivistisch tijdperk werd daarmee ingeluid. Vakbonden zouden inspraak krijgen in de besluitvorming van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Missie

Het realiseren van duurzame ontwikkeling middels het vestigen van een gezonde productieve, ontwikkelingsgerichte en veilige arbeidsmarkt binnen het kader van de democratische rechtstaat, waarbij werkgevers, werknemers en hun organisaties nationaal en internationaal, hun bijdrage ten volle kunnen leveren en hun rol kunnen vervullen .

Visie

Arbeid is een fundamenteel recht dat verankerd is in onze Grondwet en zonder welk in onze visie geen productie en technologie, en dus geen vooruitgang en ontwikkeling mogelijk is. Het is de taak van elke regering te zorgen dat er voldoende condities aanwezig zijn waardoor werkgelegenheid gecreeerd en/of bevorderd kan worden. Het recht op arbeid houdt in het recht op een rechtvaardig inkomen, adequate primaire en secundaire voorzieningen en bescherming. Maar, ook het recht op continue scholing en training om kennis en vaardigheden bij te leren om de nationale en internationale eisen en standaarden van een veranderde wereld te doorstaan, mogen niet buiten beschouwing gelaten worden. Vaktrainingen moeten afgestemd zijn op de behoefte van de arbeidsmarkt en moeten de dynamiek van aanpassingen van nieuwe productiemethoden en technologische innovaties bij kunnen houden.

De ratificatie van internationale verdragen waaraan Suriname zich heeft gecommitteerd legt op ons land de plicht om arbeidsplaatsen te creeren om op rechtvaardigheid inhoud te geven. Het ministerie zal een beleid uitvoeren dat mede zal bijdragen aan het verhogen van onze nationale productie capaciteit om verdere groei en ontwikkeling te bevorderen zodat voor elke Surinamer een menswaardig bestaan gewaarborgd wordt.

Departementen

Het Ministerie van Arbeid bestaat uit de volgende departementen:

Onderdirectoraat Arbeidsmarkt
Het Onderdirectoraat Arbeidsmarkt bestaat uit de Dienst Arbeidsbemiddeling, die op haar beurt onderverdeeld is in de sectie Directe Bemiddeling en de sectie Werkvergunning Vreemdelingen. Verder ressorteren de afdelingen Arbeidsmarktontwikkeling, Arbeidsstatistieken en Arbeidsmarktanalyse ook onder dit Onderdirectoraat.

Onderdirectoraat Juridische & Internationale Zaken
Het Onderdirectoraat Juridische en Internationale Zaken bestaat uit drie afdelingen: Arbeidswetgeving, Internationale Zaken en CAO Registratie.
De afdeling Arbeidswetgeving is o.a. belast met het voorbereiden en ontwerpen van nationale arbeidsrechtelijke wettelijke regelingen en regelmatige evaluatie van de toepassing van de arbeidswetgeving als feedback functie ten behoeve van de wetgevingsactiviteit.