Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

“Ministerie van AWJ komt met wetgeving geweld op de werkplek”

In de periode van 25 november (Internationale dag ter Uitbanning van Geweld tegen Vouwen) tot en met 10 december (Internationale dag voor Rechten van de Mens) worden er wereldwijd activiteiten uitgevoerd om het bewustzijn te verhogen over gender gerelateerd geweld. Deze periode staat ook bekend als Sixteen Days of Activism against Gender Based Violence Campaign. Het thema voor 2020 is: “Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!”.

Geweld en intimidatie op het werk zijn een kwestie van veiligheid en gezondheid (bedrijfsgezondheidszorg). Volgens het Besluit Taakomschrijving Departementen 1991 heeft het Ministerie belast met arbeidsaangelegenheden de taak tot het toezicht op de naleving van wettelijke regelingen in zake de arbeidsbescherming. Het is de plicht van de werkgever ingevolge het Burgerlijk Wetboek om te allen tijde te zorgen voor een veilige werkplek. Volgens artikel 28 van de grondwet zijn alle werknemers, ongeacht leeftijd, geslacht, ras, nationaliteit, godsdienst of politieke overtuiging, gerechtigd tot onder andere het verrichten van hun taak onder menswaardige omstandigheden, ten einde zelfontplooiing mogelijk te maken en veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Het is voorts de plicht van de Staat om de voorwaarden voor werk waartoe de werknemers gerechtigd zijn aan te geven, in het bijzonder door regelingen te treffen ten aanzien van arbeidsomstandigheden en bijzondere bescherming te verlenen op het werk voor degenen, die betrokken zijn bij werkzaamheden die bijzondere inspanning vereisen of die werkzaam zijn in ongezonde of gevaarlijke omstandigheden. Deze regelingen zijn in Suriname opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en de Veiligheidsregelgeving. De ILO heeft m.b.t. geweld op de werkplek in 2019 een speciaal verdrag aangenomen.

De Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken is vanuit haar verantwoordelijkheid een tegenstander van geweld op de werkplek in het algemeen en tegen vrouwen in het bijzonder. Dit geweld komt in Suriname nog steeds voor. Vanuit haar positie zal zij alles in het werk stellen om dit geweld structureel aan te pakken.                                                                                                                              

In dit kader wenst het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken ook te benadrukken dat er wetsvoorstellen zijn gedaan voor geweld op de werkplek en wel:

  1. de Wet betreffende het bevorderen van de gelijke behandeling inzake arbeid (Wet Gelijke Behandeling Arbeid)
  2. de Wet betreffende het voorkomen en tegengaan van geweld en seksuele intimidatie inzake arbeid (Wet Geweld en Seksuele Intimidatie Arbeid)

Vermeld mag worden dat de 2 eerder genoemde wetten reeds zijn aangeboden aan De Nationale Assemblee (DNA) ter behandeling. Het Ministerie vindt het van eminent belang dat er aandacht wordt besteed aan dit vraagstuk en roept werkgevers op om te anticiperen op de wetgeving en een beleid te voeren op de werkplek om geweld te voorkomen. De Arbeidsinspectie zal de gemeenschap te allen tijde van dienst zijn om haar van informatie te voorzien hoe op de meest effectieve wijze een veilige werkplek zonder geweld kan worden bereikt.

Paramaribo, 23 november 2020

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken

“Ministerie van AWJ komt met wetgeving geweld op de werkplek” Het  thema voor 2020 is: : “Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!”.