Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister Mac Andrew verneemt vorderingen Decent Work in Suriname

Het Decent Work Country Programme is in het belang van zowel werknemers als werkgevers, want beide groepen trekken profijt van zowel het maatschappelijk effect als de uitkomst van dit programma. Dat was de conclusie van zowel minister Steven Mac Andrew als de Monitoringscommissie die de uitvoering van het tweede Decent Work Country Programme voor ons land volgt en bevordert. De commissie die de bewindsman op donderdag 25 mei 2022 informeerde over de stand van zaken van dit programma, werd door hem aangemoedigd om het werk voort te zetten.

De Decent Work Agenda van de Internationale Arbeidsorganisatie beschouwt Mac Andrew als een van zijn leidraden voor het uit te voeren beleid op het gebied van arbeid. Hij wenst met dit programma te bereiken dat de arbeidswetgeving bij de tijd is, dat er creatieve werkgelegenheid wordt geschapen vooral voor jongeren en vrouwen, en dat werknemers met hun gezinnen het recht op sociale bescherming mogen ervaren en beleven. Voorts dat sociale dialoog, afgezien van het feit dat deze de basis vormt bij de planning en uitvoering van dit programma, de samenwerking tussen zowel de vakbeweging, het bedrijfsleven als de overheid helpt stimuleren, om gezamenlijk Decent Work te bevorderen in Suriname en vraagstukken op te lossen. Volgens de minister zal de uitvoering van het arbeidsbeleid in de komende periode niet alleen hierop terug te voeren zijn, maar zal ook hierop worden getoetst. Tegen deze achtergrond vond de bewindsman het van belang om geïnformeerd te worden door de monitoringscommissie over de stand van zaken.

De commissie heeft middels een PowerPointpresentatie de minister omstandig geïnformeerd. Hieruit blijkt dat met betrekking tot de arbeidswetgeving, als uitvloeisel van dit programma, enkele arbeidswetten zijn ontwikkeld alsook gemoderniseerd en intussen in werking getreden. Als voorbeeld werd genoemd de wetgeving die ouderschapsverlof regelt, met de nadruk op zwangerschapsverlof voor werkende vrouwen. Het accent is gelegd op deze wetgeving omdat de vakbeweging en verschillende maatschappelijke groeperingen decennialang aandacht hebben gevraagd voor doorbetaald zwangerschapsverlof. Ook werd genoemd de wetten die nu in de Nationale Assemblee (DNA) in behandeling zijn over geweld en seksuele intimidatie alsook anti-discriminatie op de werkplek. Verder zijn enkele oude wetten over vakantieverlof die dateert uit 1975 en de ongevallenregeling die dateert uit 1947 al aangepast en gemoderniseerd, maar deze moeten nog worden goedgekeurd door DNA.

Ten aanzien van productieve werkgelegenheid, informeerde de commissie de bewindsman dat een lang termijn arbeidsmarktbeleid wordt ontwikkeld, dat in de komende jaren geimplementeerd moet worden. Ook werd genoemd het operationaliseren van het Centrum voor Innovatie en Productiviteit (CIP). Dit centrum zal moeten zorgen voor een verhoogde productiviteit in Suriname. Er is volgens de commissie reeds een rapport geproduceerd met handvatten hoe CIP aan de slag kan om de productiviteit in bedrijven te versterken.

Voor wat betreft de sociale bescherming, is volgens de commissie de focus vooral gericht op de Arbeidsinspectie die landelijk moet toezien op de naleving van de arbeidswetgeving. Hiertoe wordt de Arbeidsinspectie versterkt. De bedoelde versterking zal erop neerkomen dat de veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers ten alle tijden gegarandeerd moeten blijven. Verder is in het kader van sociale protectie, ook genoemd activiteiten die gericht zijn op: minimumloon en armoedebestrijding, bescherming van werkende moeders, en verhoging van de inspectie in de landbouwsector. In een adem hiermee is ook genoemd sociale zekerheid, waaronder:ziektekostenverzekeringen, pensioenen, uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en ziekte.

Bij deze gelegenheid is gebleken dat Suriname is uitverkozen tot 1 van de 50 landen in de wereld die speciale hulp van de Internationale Arbeidsorganisatie gaan krijgen om het systeem van sociale zekerheid te versterken in hun land, zodat het beter werkt. Het Decent Work Country Programme wordt met medewerking van de Internationale Arbeidsorganisatie sedert 2015 uitgevoerd in ons land. Thans is het tweede programma in uitvoering en zal eind van dit jaar aflopen. Mac Andrew kondigde aan, dat het ministerie zich zal richten op de ontwikkeling van een Derde Decent Work Country Programme, zodat het vanaf 2023 uitgevoerd kan worden.

Monitoringscommissie Decent Work Country Programme Suriname, onder leiding van Glenn Piroe, informeert middels een PowerPointpresentatie minister Steven Mac Andrew over de stand van zaken van het programma.

Paramaribo, 27 mei 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken