Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Jeugdbeleid ingekaderd in concepten Youth POWER en Jeugdprofiel

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken heeft op dinsdag 16 augustus het conceptprofiel voor de Surinaamse jeugd en het ontwikkelingsconcept Youth POWER gepresenteerd aan Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s) en Community Based Organizations (CBO’s) die jongeren als doelgroep hebben. Minister Steven Mac Andrew is in zijn spreekbeurt uitgebreid ingegaan op de fundamenten van het jeugdbeleid en hoe dit beleid zal aansluiten op de voor Suriname twee nieuwe ontwikkelde concepten, namelijk: Jeugdprofiel en Youth POWER. Uiteraard heeft de bewindsman ook aangegeven wat de positie en de verwachte bijdrage zal moeten zijn van de maatschappelijke organisaties, nu het jongerenbeleid gebaseerd zal worden op deze twee nieuwe concepten. Hij werd hierbij bijgestaan door de directeur van het directoraat Jeugdzaken, Genti Mangroe, en de onderdirecteur Nationaal Jongeren Instituut (NJI), Mitesh Bhaggoe. Hiermee heeft het ministerie draagvlak weten te creëren voor beide concepten die voldoende aanknopingspunten bieden voor zowel de doelgroep, maatschappelijke organisaties en de overheid voor een voortvarende en coördinerende aanpak van het jeugdbeleid.   

Het Jeugdprofiel is volgens Mac Andrew specifiek gericht op de Surinaamse situatie en zal dienen als richtsnoer voor de vorming van jongeren tot volwaardige burgers in de maatschappij. Het profiel moet een weerspiegeling zijn van datgene wat de samenleving, minimaal aan kennis, competenties, waarden, normen en attitudes bij jongeren wensen te zien en waarop de resultaten van het jeugdbeleid mede getoetst kunnen worden. De bewindsman acht een maatschappelijk gedragen Jeugdprofiel daarom noodzakelijk voor maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met jeugdwerk. Het bedoeld profiel gaat volgens de minister veel verder dan slechts het nastreven van goede persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten bij jongeren. Zo moet het profiel volgens hem uiteindelijk jongeren aansporen en aanmoedigen om: meer van het land te gaan houden, de culturele diversiteit in ons land meer en meer te gaan waarderen, te gaan werken aan een goed arbeidsethos en een sterke arbeidsethiek, sociale relationele vaardigheden te gaan ontwikkelen en zich te richten op nationale en regionale sociaaleconomische ontwikkelingen.  

Volgens Mac Andrew zal middels het ontwikkelingsconcept Youth POWER worden getracht om jongeren zoveel als mogelijk het jeugdprofiel te laten benaderen. Het concept Youth POWER is ontwikkeld door het ministerie en geeft aan dat jongeren over kracht beschikken om positieve en duurzame veranderingen in hun leven of dat van hun leeftijdgenoten te bewerkstelligen. POWER is een acroniem, welke staat voor Participatie, Ontwikkeling, Weerbaarheid, Economische activiteiten en Rechten. De minister benadrukte, dat zowel het jeugdprofiel als het concept van Youth POWER moet leiden tot goed nationaal jeugdbeleid en dat bij de uitvoering van het beleid sterk programmatisch tewerk zal worden gegaan. De bewindsman heeft bij deze gelegenheid gehamerd op het belang van dialoog en samenwerking tussen alle stakeholders bij de uitvoering van activiteiten en programma’s gericht op de jeugd. Hij erkent de kracht, het enthousiasme en de gedrevenheid van de maatschappelijke organisaties om targets te bereiken, daarom zal hij ze altijd kennen in de voorbereiding als uitvoering van het jongerenbeleid. De aanwezige organisaties konden zich terugvinden in beide concepten en hebben zelfs aanbevelingen gedaan met betrekking tot verdere concretisering van deze concepten.

Op deze ontmoeting is ook aan de orde geweest de kwestie van het disfunctioneren van het Nationaal Jeugdparlement. De organisaties zijn door Mangroe en Bhaggoe breedvoerig geïnformeerd over de resultaten en aanbevelingen van het evaluatieonderzoek betreffende het functioneren van het Nationaal Jeugd Parlement en over de gehouden consultaties met vertegenwoordigers van jongerenorganisaties op 11 augustus 2022. Aan de aanwezigen werd medegedeeld dat naar aanleiding van de behoefte die er bestond bij zowel het ministerie als bij jongeren voor een verbeterde wijze van inspraak en zeggenschap door jongeren, gezamenlijk is besloten het Nationaal Jeugdparlement te transformeren naar de Jeugdraad Suriname. Met de voorgestelde wijzigingen die doorgevoerd zullen worden hoopt het ministerie dat het jeugdorgaan beter zal gaan functioneren en dat in de Jeugdraad jongeren zitting zullen nemen die zich daadwerkelijk bezighouden met jeugdproblematiek en de ontwikkeling van de jeugd.

Paramaribo, 17 augustus 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Vlnr: Mitesh Bhaggoe (onderdirecteur NJI), Steven Mac Andrew (minister van AWJ), Genti Mangroe (directeur Jeugdzaken) tijdens de meeting met maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met jongerenwerk.