Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Derde Decent Work Country Programme ondertekend

De regering van Suriname, in de persoon van minister Steven Mac Andrew, heeft op vrijdag 10 februari 2023 het derde Decent Work Country Programme voor Suriname (DWCP SU III) voor de periode 2023-2026 ondertekend in Royal Torarica.  Behalve het Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken werd dit programma mede-ondertekend door de sociale partners, namelijk de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de vakbeweging, vertegenwoordigd in RAVAKSUR. Ook de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) ondertekende het programma.Suriname is thans het eerste land in de regio, welke een Derde Decent Work Country Programma ten uitvoer zal brengen.

Minister Mac Andrew gaf in zijn spreekbeurt aan, dat de ondertekening van het derde programma, als een historische gebeurtenis mag worden beschouwd. Niet alleen omdat Suriname nu als enigste land in de regio een Derde Decent Work Country Programma heeft, maar meer nog, omdat het programma in zeer kort tijdsbestek, namelijk 4 maanden, is ontwikkeld en is gevalideerd door de sociale partners en andere stakeholders. Het derde DWCP is volgens de bewindsman ook beter afgestemd op de Sustainable Development Goals, welke vooral gefocust zijn op het beëindigen van extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en de gevolgen van klimaatverandering. Hij noemde in dit verband in het bijzonder SDG-8, welke zich richt op Decent Work en economische groei, omdat het Ministerie van AWJ hiervoor verantwoordelijkheid draagt. Mac Andrew vindt dat de gewenste economische groei voor ons land niet los gezien mag worden van klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Tegen deze achtergrond ziet hij het als een absolute noodzaak om steeds meer groene banen te stimuleren in ons land. Het programma zal volgens hem inclusieve sociale- en economische ontwikkeling op gang brengen onder alle groepen in de samenleving en in alle delen van het land, inbegrepen het binnenland. Hij bedankte zowel de ILO als de sociale partners voor hun inzet en coöperatieve opstelling bij de voorbereiding van het programma, waardoor nu een vlotte uitvoering gegeven kan worden aan het derde DWCP.

De overige sprekers waren Lars Johansen, DeputyDirector of the ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean; een vertegenwoordiger van de United Nations; Sherida Morman, Directeur van de VSB en Armand Zunder, vertegenwoordiger van RAVAKSUR. Allen benadrukten het belang van dit programma voor ons land vanuit hun eigen perspectief en invalshoek. Afgezien van het feit dat ze dit programma zien als een boost voor verdere realisering van Decent Work en sociale bescherming voor iedereen in Suriname, wezen ze ook op de positieve uitwerking die dit programma in sociaal- en economisch opzicht zal hebben op het achterland van Suriname. Aan het einde van het formeel gedeelte werd het programma inhoudelijk uiteengezet door Glenn Piroe, onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken AWJ die tevens de voorzitter is van de Monitoringscommissie DWCP SU II. In deze hoedanigheid kreeg hij bij deze gelegenheid het ondertekend document van het derde DWCP overhandigd van de minister.

In het programma wordt de aandacht onder andere gevestigd op ondersteuning van achtergestelde en kwetsbare groepen, waaronder het binnenland. Voorts zal het programma, in het streven naar het bevorderen van Decent Work voor iedereen, de overgang van de informele naar de formele economie bevorderen. Overgang naar de formele economie is noodzakelijk voor adequate bescherming van kwetsbare werknemers in informeel werk. Ook zal het programma sociaal dialoog bevorderen.Sociaal dialoog is een van de vier pijlers van Decent Work en een integraal onderdeel van dit DWCP.

Paramaribo, 13 februari 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Vlnr: de ondertekenaars van het (DWCP SU III).  Claudette Etnel (vakcentale C-47), Michael Miskin (Centrale van Landsdienaren Organisaties CLO), Armand Zunder (Progressieve Werknemers Organisatie PWO), Sherida Mormon (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven VSB), Minister Steven Mac Andrew (AWJ), Johansen Lars (International Labour Organization ILO), Roy Haverkamp (Federatie van Agrariërs en Landbouwers FAL), Sonny Chotkan (Organisatie van Samenwerkende Autonome Vakbonden OSAV) en Imrick Edam (Moederbond).