Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Commissie Evaluatie Ontslagwet 2018 in laatste fase

De Commissie Evaluatie Ontslagwet 2018 heeft op dinsdag 20 november 2023 een validatiesessie gehouden in Torarica voor stakeholders van de overheid alsook de vakbeweging, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Dit, ter bespreking van een breed gedragen advies van de stakeholders om te komen tot verbetering van de werking van de Ontslagwet 2018.

Minister Steven Mac Andrew gaf bij de opening van de validatiesessie aan, dat de kwestie van ontslag, met name de noodzaak om een vergunning aan te vragen, de gemoederen reeds 40 jaren bezig houdt, namelijk sinds de introductie van Decreet E-39 in 1983. De reden hiervoor is, aldus de bewindsman, het feit, dat ontslag een gevoelige issue is, omdat het ingrijpende gevolgen kan hebben voor zowel de werknemer als de werkgever. Mac Andrew benadrukte, dat het Decreet -39 en de Wet Ontslagvergunning desalniettemin gezorgd hebben voor een verrijking en modernisering van de arbeidswetgeving. De minister benadrukte voorts dat ontwikkelingen op de arbeidsmarkt soms een evaluatie van wetten noodzaken en in dit kader is ook de Ontslagwet 2018 geëvalueerd. Minister Mac Andrew twijfelde er niet aan, dat  de sessie zou bijdragen aan nog meer inzichten hoe het ontslaggebeuren beter te structureren en om waar nodig wijzigingen aan te brengen. Hij drukte de stakeholders op het hart om met hun kennis en ervaring, de nodige input te geven zodat de commissie die kan meenemen om uiteindelijk gedegen advies uit te brengen over de werking van de Ontslagwet 2018.

In een korte inleiding gaf de voorzitter van de commissie, Glenn Piroe, onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken (JIZ), aan welke weg de commissie heeft bewandeld om uiteindelijk te komen tot aanbevelingen. In een eerder stadium heeft de commissie reeds een interne studie gedaan van wet- en regelgeving, verdragen, regionale wetgeving en collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) alsook een consultatieronde gehouden met belangrijke stakeholders. Tot deze stakeholders behoorden vakbeweging, bedrijfsleven, leden van maatschappelijke organisaties zoals de Lesbian, gay, bisexual, trans and gender diverse, intersex and queer (LGBTIQ-community), Nationale Vrouwenbeweging, Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS), Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) en docenten Arbeidsrecht van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De commissie hecht grote waarde aan de bijdrage van de stakeholders om te komen tot verbetering van de werking van de Ontslagwet 2018.

De commissievoorzitter legde uit dat zij in december 2023, in het uiterste geval met een uitloop naar de volgende maand, een beschikking met criteria voor de beoordeling van ontslagzaken, een staatsbesluit met nadere regelingen gebaseerd op de Ontslagwet 2018, een huishoudelijk reglement en een beleidsnotitie zal aanbieden aan de minister. In een inhoudelijke inleiding ging Wihtley Lodik, lid van de commissie en Hoofd Wetgeving van het ministerie, in op de mogelijke punten die in de nieuwe beschikking en staatsbesluit zullen worden opgenomen met betrekking tot het ontslagproces. Daarna ging commissielid Meena Kandhai-Ramai in op zaken die betrekking hebben op de beoordeling van ontslagzaken die in de beschikking en het staatsbesluit zullen worden opgenomen. Na de inleidingen is er zeer intensief gedebatteerd met de stakeholders. De nadere regeling van de Ontslagwet heeft betrekking op de bevoegdheid van de Ontslagcommissie die ontslagvergunning verleent bij eenzijdige opzegging met een opzegtermijn en die van het Juridisch Bureau van de Arbeidsinspectie die de ontslagen op staande voet beoordeelt. De commissie heeft nog enige werk te verzetten en zal na afronding van de beschikking van het staatsbesluit, en de beschikking, op een gepaste wijze weer in dialoog gaan met de stakeholders die de input hebben gegeven.

Paramaribo, 24 november 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelenheid & Jeugdzaken

Een momentopname tijdens de validatiesessie van de commissie ‘Evaluatie Ontslagwet 2018’ in Torarica. Zittend rondom de voorste tafel: minister Steven Mac Andrew met enkele leden van de Commissie Evaluatie Ontslagwet 2018.