Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Breed maatschappelijk draagvlak voor hervorming sociaal zekerheidsstelsel

Het bezoek van de missie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in de periode 5-9 juli is vrijdag j.l. afgesloten met een debriefing, waarbij de delegatie minister Mac Andrew verslag heeft gedaan over het verloop van de gehouden consultaties en verzorgde training. De missie was in ons land naar aanleiding van het verzoek van de Regering van Suriname om het land in technisch opzicht bij te staan bij de hervorming van zijn sociaal zekerheidsstelsel.

Bij deze gelegenheid bedankte de bewindsman de ILO-sociale protectie expert, Ariel Pino, en de consultant, Arthur van Meerendonk, voor hun technische assistentie en inzet. Tegen de achtergrond van het streven naar fatsoenlijk werk voor iedereen, ziet de minister een goed functionerend sociaal zekerheidsstelsel als een cruciale voorwaarde. Het bezoek van de missie betekent voor hem een aanzet om te komen tot een goed beeld van het huidig sociaal zekerheidsstelsel in Suriname, zodat op basis van de resultaten bepaald kan worden wat er gedaan moet worden om een duurzaam sociaal zekerheidsstelsel te garanderen in ons land.

Uit het verslag van de missie is gebleken dat alle stakeholders bereid zijn om te participeren in het proces om te komen tot een goed functionerend stelsel. De missie heeft vooral gefocust op voorzieningen, die de staat verschaft of moet verschaffen, namelijk pensioenen, ziektekosten- en zorgverzekeringen, ongevallen- en beroepsziekteverzekeringen, zwangerschapsverlofvoorzieningen en andere sociale uitkeringen en tegemoetkomingen. Bij het in kaart brengen van de verschillende vormen van sociale protectie in Suriname bleek hoe omvangrijk, versnipperd, verdeeld, verspreid en divers het sociaal zekerheidsstelsel in Suriname is. De missie waarschuwde dat er veel verspilling plaatsvindt en dat dit zo zal blijven als de verschillende onderdelen van het stelsel niet op elkaar afgestemd worden. De missie heeft aangegeven dat het sociaal zekerheidsstelsel in kaart gebracht zal worden op basis van de structuur zoals aangegeven in de ILO Conventie No. 102 en de Social Protection Floor Recommendation van de ILO. Aan de training en de ‘mapping’ deden mee relevante ministeries en instanties als Sociale Zaken, Binnenlandse Zaken en Financiën en Planning, het Algemeen Bureau voor de Statistiek, het Planbureau en enkele raden en instituten die verantwoordelijk zijn voor de basiszorg, pensioen en zwangerschaps- en bevallingsverlof. De missie had ook dieptegesprekken met de vakbeweging en het bedrijfsleven.

Bij de debriefing werd zowel door Mac Andrew als de ILO-functionarissen het belang onderstreept van arbeidsmarktinterventies, zoals vakscholing, ondersteuning van klein-ondernemerschap en arbeidsbemiddeling, waardoor burgers weerbaar worden en hun afhankelijkheid van sociale zekerheid verminderd wordt. Bij deze gelegenheid verzekerde de voorzitter van de Monitoringscommissie Decent Work Country Programme Suriname II, Glenn Piroe, de missie van actieve ondersteuning en medewerking vanuit de zijde van de commissie. De door de ILO ingeschakelde experts zullen over circa 2 maanden weer een on-site missie afleggen om hun werkzaamheden voort te zetten. De verwachting is dat de experts medio 2023, bij een normaal verloop van het proces en beschikbaarheid van de benodigde data, aanbevelingen geformuleerd zullen hebben. De analyse van het sociaal zekerheidsstelsel zal zowel kwantitatief (cijfermatig) als kwalitatief zijn. Bij het laatste zal men kijken naar coördinatie, operationeel management alsook wetgeving.

vlnr: Wihtley Lodik (Hoofd Wetgeving Juridische en Internationale Zaken), Arthur van Meerendonk (ILO Consultant), Steven Mac Andrew (minister van AW&J), Ariel Pino (Social Protection and OSH Specialist), Glenn Piroe (Onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken, tevens de voorzitter van de Monitoringscommissie DWCP SU II), Bryan Creebsburg (Waarnemend hoofd Arbeidsbemiddeling).

Paramaribo, 11 juli 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken