Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ presenteert onderzoeksresultaten over obstakels bij het opzetten micro- en kleine ondernemingen door vrouwen.

Geen of geringe toegang tot kredietfaciliteiten om een micro-onderneming op te zetten, blijkt de grootste bottleneck te zijn voor de geïnterviewde vrouwen die hebben meegedaan aan een onderzoek van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ). Dit is de voornaamste bevinding van het onderzoek naar de obstakels bij het opzetten van micro- en kleine ondernemingen door vrouwen. Het Hoofd van de afdeling Arbeidsmarktontwikkeling, Shoblinadebie Chotkan-Somai, presenteerde samen met Xuxarra Hardajal, beleidsmedewerker op voornoemde afdeling, op donderdag 2 maart 2023 de onderzoeksresultaten aan onder andere vrouwenorganisaties, vertegenwoordigers van kredietinstellingen en trainingsinstituten die zich focussen op ondernemerschap. Het onderzoek was noodzakelijk om gericht beleid te kunnen maken ter bevordering van duurzaam ondernemerschap onder alle Surinamers, maar vooral onder vrouwen.

Het onderzoek is uitgevoerd in Paramaribo en Wanica onder het thema ‘Het opzetten van micro- en kleine ondernemingen door vrouwen, een onderzoek naar de (financiële) obstakels bij het opzetten van een micro- en kleine onderneming’. De Onderdirecteur Arbeidsmarkt, Naomi Esajas-Friperson, die voorafgaande aan de presentatie de aanwezigen toesprak, stelde dat dit onderzoek voortvloeit uit het genderactieplan en het ook gelinkt is aan het arbeidsmarktbeleid. Een van de speerpunten van het arbeidsmarktbeleid is volgens haar het bevorderen van werkgelegenheid onder vrouwen. Zij ziet dit onderzoek als een aanzet hiertoe, waarbij vooral de toegang tot kredietfaciliteiten verbeterd kan worden.Het ministerie acht het volgens haar belangrijk dat het ondernemerschap onder vrouwen zich even goed ontwikkelt als onder mannen.

Als een van de grootste reden voor de geringe toegang tot de kredietfaciliteiten voor vrouwen, bleek het hebben van onvoldoende informatie over kredietfaciliteiten. Een ander obstakel uit de presentatie bleek te zijn het ontbreken van onvoldoende middelen (gebouw, geld,enz.) voor het opzetten van een onderneming. Uit statistieken van het Algemeen Bureau voor de Statistiek is voorts gebleken hoe vrouwen verre weg in de minderheid zijn ten opzichte van mannen op het vlak van ondernemerschap. Zo is in het jaar 2018 bijna 5500 ondernemers en bijna 18000 kleine zelfstandigen geregistreerd. Uit deze aantallen bleek dat slechts 25 procent (25%) vrouw was.

In een 23 pagina’s tellend document worden de resultaten van het onderzoek middels tabellen weergegeven. Een algemene conclusie welke getrokken kan worden is dat het opzetten van een micro- of kleine onderneming door vrouwen heel moeizaam kan verlopen. Het onderzoek is uitgevoerd onder vrouwenorganisaties, trainingsinstituten,financiële instellingen, de overheid en uiteraard vrouwen. Het merendeel (93%) van de vrouwen die betrokken was bij dit onderzoek, is reeds ondernemer of is doende een onderneming op te zetten. De onderzoekers zijn tevreden met de response op de onderzoeksvragen. De resultaten van het onderzoek verschaffen nu aan stakeholders,duidelijkheid over daar waar de schoen wringt bij het opzetten van een micro- of kleine onderneming. Hierdoor kan er gericht worden gewerkt aan de verbetering en/of vergemakkelijking van de toegang tot financiële diensten.

In het onderzoeksrapport wordt onder andere aanbevolen om kredietfaciliteiten door kredietverleners op te zetten voor de doelgroep. De voorlichting en informatieverschaffing naar de samenleving toe, in het bijzonder naar de vrouwen, over de mogelijkheden tot kredietfaciliteiten en de voorwaarden waaraan ze moeten voldoen zal aangepakt moeten worden. Voorts wordt in het rapport in het belang van de doelgroep gepleit voor samenwerking van relevante stakeholders, waaronder de ministeries van AWJ en EZOITI, Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) en overige trainingsinstituten, banken, en vrouwenorganisaties.

Paramaribo, 3 maart 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Naomi Esajas-Friperson, onderdirecteur Arbeidsmarkt/AWJ neemt het document ‘Het opzetten van micro- en kleine ondernemingen door vrouwen, een onderzoek naar de (financiële) obstakels bij het opzetten van een micro- en kleine onderneming’ in ontvangst uit handen van Shoblinadebie Chotkan-Somai, hoofd van de afdeling Arbeidsmarktontwikkeling/AWJ.