Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Arbeid en bedrijfsleven benadrukken belang van een ondernemersklimaat en creatie decent jobs

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), en de directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Sherida Mormon, hebben de intentie uitgesproken om in de komende periode zich in te zetten voor het verbeteren van het ondernemersklimaat en het bevorderen van werkgelegenheid in ons land. De ontmoeting met Mormon vond plaats op dinsdag 3 mei 2022 in het kader van de oriëntatiegesprekken die de minister voert met de sociale partners.

Mac Andrew beschouwt ondernemingen als de motor van onze economie. Volgens hem zorgen ze voor productie en werkgelegenheid. Hij ziet het daarom mede als zijn taak, uiteraard in nauwe samenwerking met andere ministeries, om ervoor te zorgen dat er een goed ondermersklimaat is in Suriname. Hij memoreerde dat in de afgelopen periode de sociale partners gezamenlijk reeds belangrijke stappen hebben gezet voor een beter ondernemersklimaat en wel in het kader van het Decent Work Country Programma door te focussen op de Enabling Environment for Sustainable Enterprises (EESE). Door de ILO is er een EESE studie verricht met een focus op productiviteit. Sterke bedrijven en een verhoogde productiviteit, ook arbeidsproductiviteit, zijn volgens hem belangrijke voorwaarden voor de creatie van decent jobs (fatsoenlijk werk). Tegen deze achtergrond verklaarde hij dat het ministerie in de komende periode het bij wet ingestelde Centrum voor Innovatie en Productiviteit zal operationaliseren. De bedoeling is dat het Centrum in samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie zal werken aan de verhoging van de productiviteit in ons land.

De minister hield de VSB voor dat het zijn bedoeling is om dit jaar een aanzet te geven aan de ontwikkeling van het derde Decent Work Country Programma van Suriname. Gelet op de discussies nationaal en internationaal over duurzame ontwikkeling, wil hij zich sterk maken voor incorporatie van acties gericht op de creatie van groene jobs. Dit zal met de ILO besproken worden. Decent Work, waarna het ministerie en de sociale partners streven en middels gerichte acties trachten te bevorderen, is een onderdeel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Thans is in uitvoering het tweede Decent Work Country Programma.

Sherida Mormon heeft bij deze gelegenheid aandacht gevraagd voor een betere toegankelijkheid van bedrijven tot betaalbare financiële middelen ter verbetering van de zo gewenste productie in ons land. Ten aanzien van de bijdrage van het bedrijfsleven aan werkgelegenheid zegt ze dat vanuit de bedrijven er veel behoefte is aan gekwalificeerde arbeidskrachten. In reactie hierop zei de bewindsman dat het werkgelegenheidsbeleid vanuit het ministerie zich onder andere zal richten op het ontwikkelen van de juiste skills van de menselijke hulpbron. Vanuit het ministerie van Arbeid wordt vooral gedacht aan her-om -en bijscholing van zowel werkzoekenden als personen die de arbeidsmarkt weer willen betreden.

Sherida Mormon, directeur VSB en Steven Mac Andrew, minister Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken.

Zowel de minister als de directeur van VSB benadrukte het belang van goede samenwerking, tripartisme en sociale dialoog voor het ontwikkelen van sterke bedrijven en voor het verhogen van het welzijn van werknemers in Suriname. Beide hebben de intentie uitgesproken voor een goede samenwerking en er is afgesproken dat er maandelijks overleg gepleegd zal worden over de verbetering van het ondernemersklimaat in relatie tot werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen.

Paramaribo, 4 mei 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken