Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Volksgezondheid

Aanstellen directieteam inzake het voorbereiden van de opzet van een Zorgautoriteit in Suriname

De Regering van Suriname heeft – onder coordinatie van het Ministerie van Volksgezondheid – in juni 2022 het Herstelplan Zorg (HPZ) aangenomen om een aantal dringende interventies te plegen in de gezondheidszorgsector. Een belangrijke aanbeveling die gedaan is vanuit HPZ is het opzetten van een Zorgautoriteit in Suriname (ZaS).

Op basis van de evaluaties in de afgelopen periode is komen vast te staan dat er weldoordachte beleidsplannen zijn voorbereid; echter is de versterking van de capaciteit om de beleidsplannen te operationaliseren, tot uitvoer te brengen, te monitoren en te evalueren zeer noodzakelijk gebleken.Voorts is er behoefte aan verbetering in het toezicht op wet- en regelgeving en waarborging van de kwaliteit van Zorg, alsook het bijhouden van data en gezondheidsinformatie.

Er is voor de modaliteit van een Zorgautoriteit Suriname (ZaS) gekozen om een onafhankelijk functionerend instituut in het leven te roepen dat wel verantwoording moet afleggen, doch zelfstandig opereert op basis van diverse taken en verantwoordelijkheden. Een belangrijke functie van de ZaSis het organiseren van een gestructureerde participatie van de betrokkenen in de Zorg. Dit zal zijn in de vorm van adviescommissies.

In 2022 zijn door de respectieve regeringsleiders van Suriname en Nederland gesprekken gevoerd inzake de resterende verdragsmiddelen, waarbij het voorstel is gedaan om het bedrag van 5 miljoen Euro uit de resterende verdragsmiddelen in te zetten voor het opzetten, bemensen en operationaliseren van een Zorgautoriteit in Suriname. De besteding van de 5 miljoen Euro zal uitgezet worden over de periode van vijf (5) jaar, waarbij de financiering geleidelijk wordt overgenomen door de Staat Suriname.

In de periode juli –augustus 2023 is het voornemen van het Ministerie om een Zorgautoriteit in Suriname in te stellen, gepresenteerd aan de stakeholders in de Zorgsector, en zijn de verantwoordelijkheden en taken van de Zorgautoriteit belicht. Onder meer is door de stakeholders de aandacht gevestigd op de tarifering voor verrichtingen in de Zorg, omdat er door de tijd heen scheve verhoudingen zijn ontstaan die grote invloed hebben op de effectiviteit van de dienstverlening. Voorts is het belangrijk om in Suriname na te gaan welke soort Zorg gedragen kan worden op basis van de budgetbeschikbaarheid, waarbij er ook aandacht moet zijn voor herstructurering van de ziekenhuisorganisatie.

Daarnaast zullen kwaliteit van de Zorg en deskundigheidsbevordering van het Zorgpersoneel continue aandacht moeten krijgen.

Om de Zorgautoriteit in te stellen is er een directieteam aangesteld vanuit het Ministerie van Volksgezondheid die in 2024, de noodzakelijke voorbereidingen moet plegen hiervoor. Deze voorfase zal bekend staan onder de naam Zorgautoriteit Suriname in oprichting (ZaS i.o.). Immers dient vermeld te worden dat met het instellen van de

ZaS i.o., de werkzaamheden van het Herstelplan Zorg per 4 december 2023 door dr. Marc Sprenger zijn overgedragen aan het directieteam. Dr. Sprenger vertrekt per 15 december a.s. uit Suriname.

Het directieteam van de ZaS i.o. bestaat uit dhr. Radjesh Radjkoemar als Algemeen Directeur en dhr. Jalmard Irion als Financieel-Operationeel Directeur. Op 4 december j.l. hebben betreffende directieleden hun contract voor het uitvoeren van de werkzaamheden ten overstaan van de Minister van Volksgezondheid, dhr. Amar Ramadhin getekend.

Bij de ondertekening van de overeenkomst met de twee directeuren gaf minister Ramadhin mee dat het voorbereiden voor de zorgautoriteit niet onderschat moet worden. Het Herstelplan Zorg heeft in de afgelopen 2 jaren uitgebreid geinventariseerd waar het knelt in de zorgsector. Er is veel werk verzet en de rol van de Zorgautoriteit zal tot zijn recht komen als er meer draagvlak gezocht wordt bij de actoren in het zorgveld.

De twee directeuren hebben een sterke technische achtergrond en er is affiniteit met de zorgsector. De heer Marc Sprenger heeft uitmuntend werk verzet en er zal sprake zijn van continuiteit waarbij geformuleerde adviezen nu uitgewerkt en geimplementeerd moeten worden. Ramadhin doet een beroep op de stakeholders binnen de zorgsector om het nieuw team volledig te ondersteunen en vooral veel te communiceren.