Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Presentatie digital informatie uitwisselingssysteem milieu en ruimtelijke ordening

De Interdepartementale Commissie Klachten Ruimtelijke Ordening en Milieu van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, is bezig uitvoering te geven aan een actieplan die ertoe moet leiden dat, de naleving van bestaande sectorale wet-en regelgeving m.b.t. het milieu en de ruimtelijke ordening wordt bevorderd.

Op maandag 3 april 2023 was het startsein hiervan om bestuursdiensten over dit project, dat momenteel in pilotfase is te informeren. Allereerst is voor de District-Commissaris Ricardo Bhola en staf op het Districts-Commissariaat Noord – Oost een presentatie gehouden. De Interdepartementale Commissie Klachten ROM wil met dit systeem de samenwerking binnen de keten stimuleren alsook de communicatie en informatiestroom beter structureren waardoor de toezicht en handhaving in samenhang ter hand kan worden genomen.

De werkzaamheden zullen door het gebruik van dit systeem efficiënter en effectiever uitgevoerd kunnen worden en zal een betere en transparante aanpak van de leefbaarheidsproblemen teweegbrengen.

In dit verband worden er enkele activiteiten uitgevoerd die gericht zijn op het versterken van de communicatie en informatie tussen actoren in de keten die een rol vervullen in het oplossen van milieu en ruimtelijke ordeningsproblemen.

Burgers worden steeds meer geconfronteerd met mileuverstoringen en milieuvervuiling alsook verstoring van de ruimtelijke orde als gevolg van de toename van bedrijvigheid. Om de complexe problemen in de woon- en leefomgeving het hoofd te bieden is een samenhangende aanpak vanuit beleid, bestuur en uitvoering noodzakelijk.

De belangrijkste voorwaarde is, dat er allereerst een doelgerichte samenwerking opgang komt tussen vergunningverleners, inspectiediensten en handhavers. Door de gebrekkige informatieuitwisseling tussen overheidsdiensten verloopt de uitvoering niet optimaal. Het project “opzet digitaal informatie uitwisselingssyteem” is bedoeld om hierin verandering te brengen. Dit platform voorziet in een digitale omgeving waar informatie beschikbaar kan worden gesteld en gedeeld kan worden tussen de diverse actoren (organisaties) in de keten.

De DC en staf alsook de ondervoorziter van de Districtsraad waren heel ingenomen met het digitaal platform. Met het District Commissariaat Noord-Oost zullen de vervolgstappen worden gezet om verder invulling te geven aan de implementatie van dit pilot project. Het District Commissariaat Noord-Oost zal model staan voor verdere implementatie bij alle district-commissariaten.